Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Buscadores de vangarda

As últimas propostas ofrecen unha imaxe máis impactante, con capturas das páxinas web e reprodución directa de vídeos e música
Por Benyi Arregocés Carrere 26 de Decembro de 2008
Img vanguardia listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Googlelidera o segmento dos buscadores grazas á innovaciónque supuxo fronte a outros como Altavista ou Yahoo!. Foi o primeiro queoptou por dar o máis relevante ao principio e non venderas primeiras posicións aos anunciantes. Agora, outros proxectoscomo Searchme e Viewzi tratan de irromper no gusto do consumidorcunha aposta diferente.

Searchme

Ao seleccionar unha das miniaturas, pasa a primeiro plano e agrándase ata os 275 píxeles de altura

Searchmedestaca entre a última fornada de motores de procurapolo seu carácter visual. Tras introducir un termo,mostra na parte superior os resultados a través dunconxunto de miniaturas dos sitios web, en recuadros duns 220píxeles de altura. O sistema resulta bastante intuitivo e cono rato pódense percorrer con axilidade todas as imaxes.Ademais, propón tres ou catro subtemas distintos para acoutara petición e facilitar a navegación.

Aoseleccionar unha das miniaturas, pasa a primeiro plano e agrándaseata os 275 píxeles de altura. Mentres, na parteinferior da páxina resáltase o resultado no estilotextual convencional, acompañado do título dapáxina, a ligazón e a lema de cada sitio. Cando se percibealgo interesante dentro dunha destas miniaturas, o usuario podeagrandala aínda máis, se pulsa un botónsituado debaixo, ata chegar aos 540 píxeles de altura.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Outracaracterística interesante de Searchme é que permite aousuario gardar as páxinas que máis lle interesan etelas a man para unha consulta posterior. Ofrece variasposibilidades de rastrexo: a web en xeral, imaxes deFlickre vídeos en Youtube, formatos estes últimos onde seaprecia máis a utilidade das miniaturas para conseguir un rastrexo máisveloz, música e comercios electrónicos.

Searchmetenta que o usuario permaneza no seu sitio durante máistempo e permite visualizar alí mesmo os contidosaudiovisuais. Así, ordena a música achada nunhalista e reprodúcea en streaming desde Imeem.Despois, cada persoa pode configurar e gardar unha lista dereprodución acorde aos seus gustos e escoitala mentres navega.

Viewzi

Viewzi non é un buscador en si mesmo, senón que utiliza o API que ofrecen Google, Yahoo! e Ask para actuar de metabuscador

Viewzié un sitio que tamén se creou de acordo átecnoloxía flash e deseñouse de forma atractiva.A súa gran diferenza estriba en que non é un buscador en simesmo, senón que utiliza o APIque ofrecen Google, Yahoo!e Ask, entre outrosservizos, e actúa de metabuscador. pero cun compoñente moi visual. Para cada termo desexadonon ofrece simplemente un resultado senón varios, clasificados segundodiversos parámetros, como os formatos ou o contido daspáxinas.

Estesresultados móstranse en miniaturas rectangulares, que se sitúanen horizontal no centro da páxina e que se agrandan nadamáis pasar o rato por encima. Se, por exemplo, sebusca un cantante, ofrecen fragmentos de cancións para escoitar enstreaming; vídeos e diferentes contidos como noticias,portadas dos seus álbums ou miniaturas dos sitios webatopados, entre outras opcións de visualización.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Unhadas novidades neste sentido consiste na posibilidade decontemplar unha liña cronolóxica para presentar osresultados que proveñan de Google. Isto móstrase útil paraordenar de forma intuitiva as referencias sobre un tema en concreto.Ademais, resulta espectacular a presentación dosvídeos que se obteñen desde Youtube, Blinkxe Veoh. Sitúanseen tres filas de miniaturas coas de Blinkx en forma de imaxesanimadas.

Poroutro lado, incorpora un buscador de noticias sobre dominios deInternet que recompila os comentarios procedentes de Twitter ,datos da clasificación de sitios web realizada por Alexa ,os primeiros resultados de Google e o URL que gardasen comofavoritos os usuarios de Delicious .

Rollyo

Rollyo permite ao usuario seleccionar ata 25 sitios web distintos que servirán de fonte para crear un novo buscador

Rollyoopta en cambio por personalizar a procura. En lugar derastrexar toda a Web, permite ao usuario seleccionar ata 25 sitiosweb distintos que servirán de fonte para crear un novobuscador. Esta proposta supón unha boa solución parapersoas que queiran profundar nun tema e evitar os resultadosanodinos e irrelevantes que ás veces se coan nos buscadoresconvencionais.

Osbuscadores realizados polos usuarios de Rollyo denomínanse“Searchroll” e pódense compartir con outras persoas. Deesta maneira, o sitio alberga decenasde buscadores especializados nun tema en concreto ou realizadosa partir de determinadas fontes. Os “Searchroll” indicancon claridade en que sitios baséanse, de forma que resultasinxelo para outras persoas acomodar os que xa estánrealizados ao seu gusto, se eliminan ou engaden algunha web. Outraposibilidade interesante consiste en inserir. unha caixa de procura dentro de blogues e sitios web.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Googletamén lanzou o seu propio buscadorpersonalizado, que se restrinxe aos sitios que estableza cadapersoa. A vantaxe do servizo de Google atópase en que sepoden seleccionar un número moi superior de sitios e chegarata os 5.000. Por outra banda, se só se quere buscar enun sitio específico, esta tarefa pódese realizar de formamanual no sitio convencional de Google. Débese escribir otermo que se quere atopar seguido de site: “” eo URL en cuestión. Por exemplo: “Internetsite:consumer.es”