Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Buscar persoas en Internet

Existen na Rede directorios que se especializaron en reunir e catalogar a información atopada en liña ao redor dos individuos
Por José Antonio Gelado 2 de Outubro de 2007

Darcos amigos da infancia, saber en que cidade resideaquel primeiro noivo ou noiva, recuperar o contacto cos compañeirosde instituto, cos que se intercambiaban vellos vinilos de soul, oumesmo situar a empresa onde traballan as amizades da carreiraera ata hai poucos anos algo que se situaba nun terreoimpreciso entre a casualidade de atoparllos na rúa eo esforzo titánico de investigar activamente. Hoxe coasnovas tecnoloxías, as probabilidades para achar persoascoas que se tivo contacto multiplícanse á vez que o esforzodiminúe exponencialmente, e todo iso grazas a buscadores, blogues,redes sociais e moitos outros servizos.

Desde as súas orixes, na Rede existiron numerosos lugares nos que se podían localizar a usuarios dun grupo ou empresa

Buscadores de persoas

Aidea dun buscador de datos persoais en Internet non éprecisamente nova. Desde as súas orixes, na Rede existironnumerosos lugares nos que se podían localizar a usuarios deun grupo ou empresa, dunha intranet ou de Internet.

Osservizos LDAP sonpioneiros neste campo e fan as funcións dunha axenda dedireccións electrónica, que é posible consultar mediantedistintos programas e servizos web.

Spocké unha dos máis recentes apostas neste campo, e achegaa filosofía ‘wiki’, que se caracteriza pola colaboraciónpor parte dos usuarios á hora de ampliar os perfís obtidosautomaticamente.

Aínda que Spock promete ofrecer os datos de máis de seis millóns de perfís, parece estar máis orientado á procura de información sobre personaxes famosos

Asachegas dos usuarios realízanse mediante unha organizaciónxerárquica, en función dos contidos xerados eco obxectivo de verificar a verosimilitud, evitar o vandalismo epremiar, desta forma, aos máis comprometidos. Segundoos seus creadores, as persoas que vexan datos incorrectos podensolicitar que sexan retirados do buscador.

Aíndaasí, aínda que Spock promete ofrecer os datos de máis deseis millóns de perfís, parece estar máis orientado áprocura de información sobre personaxes famosos, cono que non está claro que chegue a ser indizador eficiente deinformación sobre calquera internauta.

Alternativas para atopar xente corrente

Paralocalizar a persoas anónimas, talvez sexa mellor usar os servizosde Wink , que obtén os seus datos deredes sociais e buscadores e preséntaos de forma agrupada polafonte. Pola súa banda Whowhere?,integrado dentro de Lycos, é un pioneiro no servizo en liña queasegura ofrecer unha detallada procura de direccións decorreo electrónico e datos persoais. ZoomInfoofrece a posibilidade de discriminar as procuras porlocalización xeográfica ou nivel de ingresos, xa queestá máis orientado a procuras profesionais ede empresas.

É importante que os usuarios sexan conscientes da información persoal que publican en Internet mediante os formularios de rexistro dos servizos en liña

Casetodos os buscadores obteñen os datos doutros buscadores e redessociais, é dicir, de información que xa estádispoñible en distintos lugares. Por este motivo, e para evitar aexposición de datos non desexados, é importante que osusuarios sexan conscientes de controlar a información quepublican en Internet mediante os formularios de rexistro dosservizos en liña, así como a revisión e lectura dapolítica de privacidade e protección de datos queofrecen estes sitios.

Outras formas de buscar persoas

 • Mensaxería Instantánea: Osgrandes provedores de servizos en liña e as súas redes de mensaxeríainstantánea como MSNSpaces, Yahoo! ouICQ AOL dispoñen dos seuspropios buscadores de usuarios.

  Os grandes provedores de servizos en liña e as súas redes de mensaxería instantánea dispoñen dos seus propios buscadores de usuarios
  A través deles pódeseacceder a un perfil de cada membro, que habitualmente estáformado pola imaxe do usuario, a súa identificación naRede, a súa dirección de correo electrónico e, enocasións, o seu lugar de residencia. Os datos que aparecen nestesdirectorios son os que os propios usuarios enchen ao completara súa ficha, polo que son facilmente actualizables.

 • Redes sociais: Oauxe dos blogues e as redes sociais ha facilitado enormemente alocalización de persoas. Facebook ou Myspace son algúns deos destinos máis populares de numerosas consultas sobre datospersoais.

  As redes profesionais están especialmente indicadas para localizar a persoas relacionadas con ámbitos laborais
  As redes profesionais como LinkedIn, Neurona oueConozco, entre outras, están especialmente indicadas paralocalizar a persoas relacionadas con ámbitos laborais. Uncaso aparte é a Wikipedia, especialmente útil para obterdatos mediante biografías e artigos sobre persoas.

 • Guías telefónicas:Unha das formas máis habituais,ata a chegada de Internet, de localizar a unha persoa era buscaro seu nome na guía de teléfonos. As guías depersoas particulares denomínanse PáxinasBrancas e as de empresas e comercios son as PáxinasAmarelas.

  Quen sabe onde e Buscapersonas son dous exemplos de como os propios usuarios organízanse para achegar pistas sobre desaparecidos

  Infobelpermite, ademais das funcións das páxinasbrancas tradicionais, a localización dunha persoamediante o seu número de teléfono. Para os usuarios deEspaña está opción está deshabilitada,tras a polémica xurdida nalgúns foros e a aprobacióndun decreto.

 • Persoas desaparecidas:A Rede tamén serve para axudar alocalizar a persoas desaparecidas e ademais servir de punto deencontro de familiares en busca de axuda e apoio. Quensabe onde e Buscapersonasson dous exemplos de como os propios usuarios organízanse paraachegar pistas e canalizar a axuda para a localización dedesaparecidos.

 • Antigos alumnos e compañeiros de traballo:Ademais das redes profesionaisxa comentadas, existen outras especializadas en ofrecer oreencontro dos usuarios cos seus antigos compañeiros deestudos.

  Longtimelost ofrece en Estados Unidos reencontros grazas á información que obtén de Google
  Longtimelostofrece en Estados Unidos reencontros grazas á informaciónque obtén de Google e outros buscadores.

  O meupasado, con todo, require que a persoa que se estábuscando deuse de alta no servizo e achegase os seusdatos. De forma similar funciona Antigosalumnos.