Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cobrar por buscar traballo en Internet

Hai servizos web que conseguen que as empresas paguen a determinados candidatos por acudir ás entrevistas de traballo
Por Benyi Arregocés Carrere 1 de Decembro de 2008
Img oficinistas
Imagen: fabrisalvetti

Cobrar por acudir a entrevistas de traballo?Si, grazas a que Internet permitiu cambiar aestrutura tradicional da procura de emprego. NotchUpinaugurou a idea no principio do ano e despoisseguiulle TalentSpring, aínda que estas funcionalidades sóestán dispoñibles para os mellores candidatos. Estes novosservizos web, que de momento só ofrecen traballos en EstadosUnidos, argumentan que as compañías se aforran custosna selección de persoal e, ao mesmo tempo, incentívase aostraballadores.

O métodotradicional para buscar traballo implica mirar ofertas de traballo,ben nos anuncios dos xornais ou nos portaisespecializados de Internet, como Infojobsou Monster, entreoutros. As empresas gastan diñeiro en anunciarse nestes medios elogo contratan a compañías de recursos humanos querealizan unha selección en busca do candidato idóneo.Estes trámites levan bastante tempo, porque xeralmentea lista de persoas que responden as ofertas é moi extensa. Así,para unha vacante resulta frecuente atoparse máis de 100currículos enviados.

A idea deNotchUp énova porque se salta aos intermediarios tradicionais e crea unnovo tipo de ligazón entre as distintas partes implicadas. Como enos sitios web de ofertas de emprego, os usuarios soben o seu currículo.A diferenza principal estriba en que cada un dos integrantes deesta rede determina a cantidade que quere cobrar por realizarentrevistas de traballo. Agora ben, o que soa a ganga nun primeiromomento ten un matiz relevante. Non resulta fácil pertencera esta rede, porque só poden entrar as persoas cuxosméritos profesionais ou académicos sobresaian ouaquelas que conseguisen que un usuario as convide.

Fixar o prezo por entrevista

NotchUp dispón dunha aplicación quecalcula cal sería o prezo máis axustado e oque estarían dispostos a pagar outras empresas polaentrevista en función do tipo de emprego, a experiencialaboral, o salario que se perciba actualmente ou o grao académicoalcanzado. Con todo, cada persoa pode establecer o queconsidere oportuno.

A empresa pode recortar diñeiro e tempo respecto da procura dun novo empregado mediante o método tradicional de anuncios e compañías de recursos humanos

O candidato cobra o diñeiro, aínda que tras aentrevista non queira o posto, ou aínda que a empresa non lle seleccione,simplemente por acudir. Cal é o truco? Que aempresa pode recortar diñeiro e tempo respecto da procuradun novo empregado mediante o método tradicional deanuncios e compañías de recursos humanos para oproceso de selección. NotchUp tenta atraer a persoas conbo currículo, de forma que poida servir de gran filtro paraas empresas interesadas, facendo así o proceso de selecciónmáis veloz.

NotchUp cobra unha taxa fixa de 100 dólarespor cada empresa que se apunta e o 35% adicional da suma que ousuario pida por realizar unha entrevista. Así, no caso de queun usuario solicite 200 dólares (158 euros), a compañíaque se reúne co candidato debe pagar outros 70 dólares(55 euros) a NotchUp. Ademais, incentiva aos propios usuariosa convidar a persoas de valía con reclamos económicoscomo o 10% da cifra que pidan os invitados ás empresas porentrevistarlles.

Riscos e privacidade

Unha vezadmitido como membro, accédese a esta rede cuxa aparencia resulta similar á das redessociais profesionais, aínda que sen a posibilidade de localizar aoutros candidatos. Esta opción queda restrinxida ásempresas que contraten os seus servizos. Cada persoa conta cunperfil onde pode escribir os principais datos de contacto e do seucurrículo. Dispón, ademais, dun sistema que importaa información desde LinkedIn,a rede social profesional máis popular.

Para tratar de minimizar a fraude, o sitio incorporou un sistema de reputación que valora a seriedade dos candidatos

Como todas as ideas novas, NotchUp seenfronta a diversos prexuízos, por exemplo: comopoden as empresas saber se o currículo das persoasinscritas é real e verdadeiro ou o inflaron para ser máisatractivos e gañar máis diñeiro? Para tratar de minimizar ofraude, o sitio incorporou un sistema de reputación quevalora a seriedade dos candidatos. Desta forma, unha empresa podedeclinar a entrevista con alguén que non se tomou conseriedade unha entrevista de traballo anterior.

NotchUp hasido criticado polos usuarios por uns termos de usoque non garanten a privacidade dos mesmos, de igual maneira queredes sociais como Facebookou LinkedIn. Así, a empresa garántese o dereito a venderos datos persoais a terceiras empresas e que, en caso de darse debaixa, esas compañías poidan manter unha copia dainformación.

Agora ben, NotchUp si coida que asempresas que o usuario determine non poidan atopar o seu currículona súa base de datos e dálle a posibilidade de facerse invisible anteos cazatalentos. Estas posibles restricións ofrécense porque estacompañía diríxese principalmente a persoas queactualmente teñen un traballo e non cambiarían de empresaexcepto no caso de que atopasen algo mellor.

Outras alternativas para atopar traballo

Ademaisdesta iniciativa, outros sitios relacionados coa procurade emprego incorporaron o pago por entrevista aos candidatos,aínda que soamente comopromoción. Este é o caso de TalentSpring ,que durante un tempo ofreceu ata 100 dólares (uns80 euros) aos candidatos que se encadrasen dentro do 10% dosmellor cualificados na súa profesión. Con todo, sen apromoción este sitio parécese a Jobfox .Trátase de servizos que se ofrecen como intermediarios entretraballadores e os postos que reclaman as empresas e que, noseu labor, tratan de contentar a ambas as partes cos mellores candidatose traballos posibles. A grandes liñas, dedícanse a avisar áempresa cando un traballador como o que precisa se apunta á súa basede datos e encárganse de “vender” esta candidatura.