Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ITRON: o cerebro doméstico

Con 3.000 millóns de copias instaladas nos máis variados aparellos de uso cotián, ITRON é posiblemente o sistema operativo máis estendido do mundo
Por Jordi Sabaté 18 de Setembro de 2006

Conducir un coche, abrir unha neveira,acender o aire acondicionado, chamar polo teléfono móbil,programar unha lavadora: este cinco acciones, e moitas outras máis,teñen como característica común o implicar a cincoaparellos rexidos polo sistema operativo ITRON. Polo menos en Xapónisto sucede así, e especúlase con que tarde ou cedo ocorracon todos os electrodomésticos do mundo.

Que é ITRON?

ITRON é o que se coñece como un‘kernel’de sistema operativo en tempo real, é dicir, o núcleoduro do software co que traballan determinados aparellos queprecisan levar a cabo unha acción nun tempo concretodeterminado, o que se coñece como ‘tempo real’. Por tanto setrata dun sistema operativo pensado para funcionar cun númeromoi curto de ordes e executalas con gran rapidez.

Trátase dun sistema operativo pensado para funcionar cun número moi curto de ordes e executalas con gran rapidez

Por exemplo, nun lector de DVD, osistema debe operar para ler o disco óptico e inmediatamentetraducir a súa información a son, imaxe e datos; un móbildebe enviar continuamente un sinal de localización;unha neveira debe detectar o mínimo aumento de calor e aumentara refrixeración para manter a temperatura programada… Decoordinar estas operacións encárgase, nos aparellos fabricadospor marcas xaponesas, ITRON.

En resumo, ITRON é un núcleo para sistemas operativos que traballan con pouca memoria e a granvelocidade, e son relativamente pouco complexos pero moi adaptables acalquera tipo de procesador ,posto que deben servir para os máis diversos aparellos. Defeito, o nacemento de ITRON está moi relacionado con estanecesidade de crear un conxunto de instrucións adaptable acalquera tipo de electrodoméstico.

O nacemento de ITRON está moi relacionado coa necesidade de crear un conxunto de instrucións adaptable a calquera tipo de electrodoméstico

Un estándar para a industria nipoa

Os anos oitenta foron a épocadourada de Xapón como gran potencia industrial daelectrónica doméstica e do entretemento. Cámarasfotográficas, vídeos, reloxos, neveiras, coches,motocicletas… Mirásese onde se mirase había un aparello conun nome xaponés como marca e o país diversificaba o seuoferta en todo tipo de produtos. Con todo, cada un delestiña unha maneira diferente de funcionar, un sistema operativopropio que o facía incompatible con outras posiblesaplicacións que resultasen de combinar varios aparellos de distintasmarcas.

É coma se na informática, enlugar de existir Microsoft Windows, Apple e Linux (cos seusdistribucións derivadas), cada marca de computadores tivese o seusistema operativo propio, incompatible cos demais.

Ante tal situación, lanzousea iniciativa ‘The Real-estafe Operating system Nucleus’ (TRON),apadriñada por toda a industria e co fin de auspiciar acreación dun sistema operativo en tempo real estándar,que puidese ser o mesmo para todos os aparellos domésticosxaponeses. Así, en 1984 un equipo de enxeñeiros encabezado porKen Sakamuralanzou a primeira versión de ITRON. O desenvolvemento tivoun éxito inmediato e comezou a aplicarse (’embeberse’)a todos os procesadores que controlaban os aparellos de usodoméstico.

O BTRON PC permitía executar vídeo en cor nunha xanela do monitor e era dual na súa arquitectura de procesador

O equipo de Sakamura non quedouaí, senón que proseguiu o seu desenvolvemento coa idea decrear un sistema operativo para computadores, o que logrou en1989 co BTRON PC, da empresa Matsushita. Tratábase duncomputador concapacidades que ata fai moi pouco resultaban innovadoras. Porexemplo, permitía executar vídeo en cor nunhaxanela do monitor, e tamén era dual na súa arquitectura deprocesador, de maneira que tanto podía correr sobre elo sistema operativo BTRON como MS-DOUS (o primeiro sistema operativoque comercializou Microsoft e sobre o que se pode executarWindows, polo menos ata a chegada de Windows XP).

A principios da década dosnoventa oGoberno xaponés pretendía impor o BTRON PC nasescolas. Algúns rumores apuntan a que desde Estados Unidos seexerceu unha forte presión comercial para frear oproxecto. Outras voces presentan a limitación de memoria doprocesador como factor limitante á hora de competir con Microsofte o seu Windows. Sexa como for, o proxecto TRON caeu noesquecemento.

Favorecido pola converxencia

Con todo, ITRONpersisitió como estándar en todo tipo de produtoselectrónicos de uso doméstico, de modo que o seudistribución, co tempo, superou os 3000 millóns decopias en todo o mundo.

A actual converxencia entre domótica, lecer e informática favoreceu a ITRON ata o punto de que os desenvolvedores dos principais sistemas operativos volveron a vista cara a el

Mesmo, a actualconverxencia entre robótica doméstica (domótica),lecer e informática favoreceulle, ata tal punto que osdesenvolvedores dos grandes sistemas operativos (Windows e Linuxprincipalmente) volveron de novo a vista cara aos sistemasoperativos en tempo real, apreciando algunhas das súas característicascomo son adaptabilidade e rapidez de execución. Non en baldeteléfonos móbiles, cámaras dixitais,reprodutores multimedia, reprodutores portátiles de DVD ouMP3, e moitos outros dispositivos, lévanos incorporados.

Ao redor de ITRONcreouse no seu momento o T-EngineForum, que agrupa a máis de 250 empresas implicadas na súadesenvolvemento e mellora. A este forum achegouse recentementeMicrosoft coa intención de participar dalgún modono desenvolvemento dalgunha vertente do sistema que lle poida serútil. ITRON é unha distribución libre con algunhascaracterísticas particulares: non é necesario coñecer ocódigo fonte para adapar o seu uso a calquera aparello nin paraefectuar modificacións, e o seu tipo de licenza de propiedadeintelectual permite tanto distribucións libres como o desenvolvemento deversións propietarias.

Alianza pola seguridade

Pola súa banda Linuxtamén lanzou a súa versión dun sistema operativoen tempo real, o RTlinux que, adicir dos analistas, non supera a ITRON en rapidez de execuciónnin en capacidade para executar ordes coa mínimamemoria. Con todo, Linux e o T-Engine Forum parecen condenados aentenderse debido a unha creación deste último,o eTRON. Trátase dun chip sumamente eficaz á hora de encriptaras informacións que se transmiten de modo inalámbrico. Nonhai que esquecer que a seguridade é un dos puntos débilesda tecnoloxía ‘wireless’.

De momento, poloque transcendeu, a empresa desenvolvedora de RTlinux, MontaVista,e o T-Engine Forum chegaron a un acordo para crear unha versiónmixta de Linux e ITRON que se coñecerá como T-Linux e ofreceráa posibilidade de incorporar eTRON como sistema de encriptaciónpara redes inalámbricas.