Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lending Club, préstamos en liña entre particulares

Este sistema para pedir e deixar diñeiro entre particulares naceu en maio dentro de Facebook e desde setembro desenvolve a súa propia comunidade
Por Benyi Arregocés Carrere 12 de Novembro de 2007

Unhadas grandes novidades que introduciu Internet mediante asredes sociais é a creación de novos tipos de intermediarios,como sucedeu no sector financeiro norteamericano, ondediversas entidades conectan a persoas que buscan un préstamocon outras dispostas a concedelo como un investimento, capaz de rendermáis que outros produtos financeiros. Lending Club, unhacomunidade que naceu dentro de Facebook, ejemplifica este tipo de organizacións.

Este servizo abre para as persoas que buscan un crédito unha nova posibilidade, afastada do sistema bancario tradicional, e cuns intereses iguais ou máis reducidos

Que é?

Facebooké unha das comunidades en Internet máis en boga nosúltimos tempos. Caracterízase por ser un centro de reuniónaberto que permite a empresas e programadores brindar libremente os seusaplicacións e as súas ofertas aos millóns de persoas que asutilizan activamente.

LendingClubaproveitou a porta aberta de Facebook para ensaiar un sistemade préstamos de persoa a persoa que moveu máis deun millón de dólares (case 700.000 euros) entre os seus máisde 15.000 usuarios desde que comezou a funcionar a finais demaio.

Por esta razón, o pasado setembro abriuse aopúblico en xeral (entendendo que só se pode usar en Estados Unidos, porque alí teñen licenza de banco e poden acceder ao historial crediticio tanto dos que prestan como dos que piden, para tratar de minimizar a fraude), a través do seu sitio web.

Comose fose un P2P de intercambio de arquivos, o obxectivo de lestesistema é ofrecer produtos atractivos ás dúas partes: o ganchopara atraer aos fornecedores consiste nuns intereses máisaltos que moitos depósitos ou contas de aforro, de forma quepoida ser un produto de investimento atractivo, mentres quepara as persoas que buscan un crédito ábreselles unha novaposibilidade, afastada do sistema bancario tradicional, e cunhasintereses iguais ou máis reducidos.

Img

Ademais,o préstamo persoa a persoa ten un compoñente socialconsiderable, porque os prestamistas poden coñecer o fin que tenese diñeiro. Así, por exemplo, pódese contribuír a que osestudantes completen a súa formación universitaria cunmáster, a facer fronte a un imprevisto por calquera causa, oua construírunha empresa nun país en desenvolvemento.

O gancho para atraer aos fornecedores baséase nuns intereses máis altos que moitos depósitos ou contas de aforro

Deesta maneira, a intermediación de Lending Club aliméntase detodos os avances que presenciou a Web nos últimosanos en cuestión de creación de comunidades, eda axilidade dos programas informáticos para dinamizar aconcesión dos préstamos, que sempre teñen unhaduración de tres anos, aínda que poden ser amortizadosanticipadamente ao seis meses sen ningún custo.

Unexemplo disto atópase en que as persoas que queren prestaratópanse primeiro coas peticións de préstamos daspersoas que pertencen aos seus propios grupos e redes dentro deFacebook, ou as empresas nas que traballaron, as universidadesou colexios onde estudaron, etc.

Como funciona?

EnLending Club os usuarios non se identifican polo seu nome senón por unalcume, e poden proporcionar a información adicional quedesexen. A persoa que busque un préstamo (pode solicitar de2.000 a 25.000 dólares, de 1.400 a 17.500 eurosaproximadamente) debe cumprir uns requisitos financeiros mínimos.

Lending Club cobra unha porcentaxe sobre a cantidade total que recibe o destinatario, que varía entre o 0,75% e o 2%

LendingClub propón, tras comprobar a solvencia desta persoa, un tipo deinterese fixo para o devandito crédito durante o tres anosseguintes, a partir de datos como os ingresos que teña, o diñeirosolicitado, etc. A continuación, Lending Club presenta estespréstamos aos usuarios financiadores, segundo o nivel derisco que cada prestamista seleccionase no seu perfil.

Estesusuarios poden seguir o consello automático que proporcionaLending Club, que tenta casar os intereses de ambos os extremos, ediversificar a súa achega entre diferentes peticións,descartar a algún dos propostos e incorporar a outro ou, mesmo,personalizar completamente o investimento e decidir a quenpresta e a quen non.

Unhavez que atopase os prestamistas dispostos a investir,Lending Club cobra unha porcentaxe sobre a cantidade total que recibeo destinatario, que varía entre o 0,75% e o 2%, segundoa clasificación que se realice do préstamo en funcióndo seu risco.

Por esta razón o usuario recibe a cantidade solicitada menos devandita porcentaxe. Aomesmo tempo, Lending Club tamén queda co 1% dospagos que reciban os financiadores dos prestatarios, en conceptode gastos de intermediación, posto que esta empresa realizaos pagos en ambas as direccións.

Outras alternativas en Internet

Img

Variasempresas fomentan o préstamo entre particulares comounha forma alternativa de financiamento aos bancos tradicionais.Así, os usuarios contan con sitios como Prosper,Zopa(para Gran Bretaña) ouKiva,que se dirixe a financiar proxectos de emprendedores en paísesen vías de desenvolvemento.