Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novo correo Yahoo!: como no escritorio

O buscador redeseñaa súa ferramenta webmail paira simplificar o seu uso, en sintoníacoas aplicacións web máis populares, e convertela nunxestor online de contas de correo
Por Jordi Sabaté 11 de Outubro de 2006

A relación dousuario co correo electrónico ha pasado do escritorio docomputador, onde as contas POP descargan as mensaxes, á páxinaweb, que permite acceder aos ’emails’ desde calquera terminal. Éasí como os servizos Hotmail, Yahoo Mail ou Gmail adquiriron gran popularidade. Até agora, estas ferramentas foronconsideradas como simples utilitarios onde a eficiencia noenvío, a capacidade de almacenaxe ou o filtrado de spam era oque importaba. Con todo, o novo servizo de Yahoo! vai máis aló: xa non só importa facelo ben, taméné importante facelo fácil e mesmo permitir que o usuario o faga en por si.

Por que é máis cómodo de usar

De momento, a día de hoxe, o servizo non está dispoñiblepaira o público á espera de ser definitivamenteestabilizado. Pero espérase que en breve sexa lanzado e estas sonalgunhas das melloras que achegará:

 • Usode pestanas: Na liña creada por Firefox eadoptada polos principais navegadores, o novo correo de Yahoo!incorpora o uso de pestanas sobre a mesma xanela. Istosupón que en cada pesataña pódese conservar un correoaberto, e por tanto ter varios abertos á vez facilitandoasí o seu visionado. Tamén, co botón dereitopódese abrir a mensaxe nunha xanela emerxente separada e desdealí contestalo, borralo ou mandalo a calquera cartafol que se configurou.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail1.gif
 • Visionadoprevio: Outra vantaxe é a capacidade de ver a mensaxe sennecesidade de abrilo. Simplemente facendo un clic na bandexa deentrada sobre a mensaxe, o contendio deste aparece nunhaxanela inferior. Deste xeito pódese decidir si interesa abriloou non, se se contesta directamente ou se envía a algunha doscartafoles configurados.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail2.gif
 • Arrastrae pega: En sintonía coas principais ferramentas web,o servizo permite arrastrar as mensaxes e colocalos con sumasinxeleza en calquera cartafol configurado, e taménarrastrando a mensaxe ao cartafol de ‘Contactos’ intégrase adirección de correo do remitente no directorio decontactos. Doutra banda, é una innovación notable o queutilizando atajos de teclado (ctrl + rato) póidaseseleccionar á vez varias mensaxes paira envialos a undeterminado cartafol. Aínda que pareza mentira, a maioría dosservizos webmail carecen até a data desta característica.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail3.gif
 • Creaciónsinxela de cartafoles: Moi ao estilo do xestor de músicaiTunes, pero de modo mesmo máis sinxelo, o novo servizopermite crear novos cartafoles e darlles o nome desexado pairagardar nelas as mensaxes por temas, asuntos, remitentes ou como se desexe. Basta con facer clic sobre ‘engadir novo cartafol’paira crear una. Logo basta con arrastrar a mensaxe até ocartafol.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail4.gif
 • Atajosde teclado: Se se pulsa a tecla ‘n’ ordénase redactar unhamensaxe nova; se se pulsa a ‘m’ revísase si hai novas mensaxes;se se pulsa a ‘r’ respóndese a unha mensaxe… Hai numerosos atajosde teclado, e aínda que o servizo que os explica non acaba defuncionar ben, é de supor que o fará cando a versiónestea lista paira o público.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail5.gif
 • Explicaciónsgráficas e claras: Tanto no emprego das facilidadesaté agora explicadas como no resto de usos e innovacións doservizo, Yahoo! desenvolveu un tutorial, a base de flash ecaracterizado por un personaxe animado, que explica de modo moiclaro e sinxelo como configurar cada nova aplicación.O tutorial ten a virtude de ser una presenza permanente, aínda quenon molesta, que dá consellos e lembra que hai maneiras máissinxelas de utilizar o servizo se o usuario está a usara vía tradicional. Esta característica é algo xaempregado anteriormente por servizos como o editor gráficolibre The Gimp.

Moito máis que enviar e recibir mensaxes

Moito máis que enviar e recibir mensaxes

Ademais dunha gransinxeleza de uso, e por tanto un mellor aproveitamento daferramenta, o novo correo de Yahoo! ten outros valoresadicionais que lle fan potencialmente moi atractivo. Uno delesé o de poder actuar como xestor de contas de correo ao estilo deOutlook ou o modelo libre Thunderbird.

Estes servizos caracterízanse por recibir no escritorio do computador os correosque se envían ás diferentes contas do usuario exestionalos do modo que este haxa prefijado. Isto supón unagran comodidade cando se reciben moitos correos desde varias contas,xa sexan estas POP ou webmail, pois o xestor distingue a procedenciade cada una e colócaas en diferentes cartafoles, así comomemoriza as direccións e ponas no cartafol de contactos.

Con todo, a crecentemobilidade dos internautas, e o feito de que se adoite acceder aosservizos indistintamente desde o computador propio ou un terminalalleo, fai necesario un modo de almacenar a informaciónalbergada no xestor de correo (sobre todo as direccións doscontactos) paira dispor dela en calquera momento.

Por 19,99 dólares ao ano pódense enviar mesmo correos das diferentes contas desde o correo de Yahoo!

Apareceron na Redealgunhas versións portables dos xestores de correo co obxectivode que funcionarsen en memorias USB ou axendas electrónicas,pero a súa configuración non é sinxela e o traspaso dosdatos débese facer mediante ficheiros .TXT, o cal é sumamenteaparatoso. En principio, o servizo de Yahoo! actuaría comoun xestor de correo online ao que se pode acceder desde calqueraterminal.

A proposta de xestor decorreo de Yahoo! é en realidade una ampliación do servizowebmail, que permite agregar ao mesmas contas POP (que se descarganao escritorio), algo que xa se podía facer na anteriorversión pero que agora se facilita enormemente e explícase demaneira moi concisa o como facelo. Se se desexa, accedendo áversión de pago Yahoo!Correo Plus, por 19,99 dólares ao anopódense enviar mesmo correos das diferentes contas desde ocorreo de Yahoo!.

A crecente mobilidade dos internautas fai necesario un modo de almacenar a información albergada no xestor de correo; sobre todo as direccións dos contactos

Non é posible, en principio,agregar contas de correo webmail ao novo correo deYahoo!, pero en realidade basta con activar na conta de orixe aopción de reenvio a unha conta alternativa (neste caso a deYahoo!) para que se reciban as mensaxes. Posteriormente bastaconfigurar cartafoles novos cos nomes das contas derivadas ea través de filtros derivar alí os correosprocedentes das distintas contas.

Configuración de filtros e seguridade accesible

Precisamente una grannovidade é a gran facilidade que ten o usuario paira crearse as súaspropias barreiras de seguridade no novo servizo. Basta con ir a ‘opcións’para que se carguen estas.

No apartado de’filtros’ permítese definir de maneira moi clara que parabrasclaves no ‘remitente’, o ‘asunto’ ou o ‘contido’ deben facerque unha mensaxe vaia a un cartafol ou outra. Tamén permite con sumafacilidade configurar o cartafol paira cada filtro.

/imgs/2006/11/yahoonewmail7.gif

No apartado de ‘spam’,tamén nas opcións, o servizo permite engadiraté 500 direccións a bloquear, definir se se poden ou non ver asimaxes dos correos lixo ou cada canto tempo débense borrar as mensaxes do cartafol. Todo iso faise con non máisde tres clicks de rato.

/imgs/2006/11/yahoonewmail8.gif

Ademais, o servizo chamado’spamguard’ permite crear direccións de correo desechables, taméncoñecidas como ‘pook mail’.

/imgs/2006/11/yahoonewmail9.gif

Estas direccións (oservizo permite crear tantas como se desexen) úsanse paira acceder a sitiosde compra ou cando paira entrar nunha páxina esíxenseencher cuestionarios e deixar una dirección de correo. A súavantaxe é que o seu uso vai illado do resto do correo, polo queeste queda protexido de posible spam ou de ser una entrada aosdatos persoais do usuario. As direccións desechables envianas mensaxes a cartafoles configurados e pódense destruír cando se desexe sen problemas.

Un servizo en favor da ‘experiencia de usuario’

Un servizo en favor da 'experiencia de usuario'

A irrupción hai dous anos do navegadorFirefox na Rede foi paira moitos usuarios tan reveladora quemarcou claramente a tendencia que a partir de entóntomarían a maioría dos servizos web que se prezasen. Incluso as novas versións de InternetExplorer (IE) basean o groso das súas innovacións en adoptar asmelloras que achegou Firefox.

O navegador de Mocillautilizaba una mestura de linguaxes de programación XHTML,Javascript, PHP e Ajax que aínda que non facía a navegaciónsubstancialmente máis efectiva que con IE, se melloraba en moitoo que se coñece como a ‘experiencia de usuario’.

É dicir, o internautatiña nas súas mans una ferramenta moito máis dúctile sinxela de manexar, e por tanto á que lle podía sacarmoito máis partido que ao navegador de Microsoft. Firefoxpermitía que o usuario o moldease ao seu gusto e con sinxeleza:engadindo marcadores paira as páxinasimportantes ou usando pestanas, paira poder navegar nunha mesmaxanela vez por distintas páxinas, entre moitas outras virtudesque facían de cada navegador una ferramenta persoal e única.

/imgs/2006/11/yahoonewmail12.gif

Mentres esta revolucióndo ‘faino ti mesmo expandíase polos servizos web,paralelamente desenvolvíase o apartado das contasde correo online como un complemento de valor a grandes empresascomo Yahoo!, Microsoft ou, finalmente, Google. Tratábase de servizosgratuítos que baseaban a súa competitividade en enviar e recibir mensaxesmáis rápido que o veciño, ofrecer maior capacidade dealmacenamento online de información ou protexer mellor aousuario fronte ao spam e os virus.

Con todo, asferramentas webmail quedáronse moi atrasadas respecto da’experiencia do usuario’. Resultan hoxe ríxidas e bastantecrípticas en canto á súa configuración. A maioríados usuarios saben que o seu correo online é moi eficiente en canto a a protección polo número de mensaxes que van parar ao cartafol de spam, pero poucos saben como configuraro servizo de filtros ou de direccións a bloquear. Aínda que podenfacelo, cando o tentan resúltalles excesivamente traballoso. Omesmo pódese dicir de agregar cartafoles paira separar os correos por temasou outras tarefas.

Un servizo en favor da 'experiencia de usuario'

É precisamente aquíonde innova o novo correo de Yahoo!: fai fácil pairacalquera usuario configurarse o correo ao seu gusto. E fácilsignifica tanto rápido e sinxelo como dun modo claro eintuitivo. Tal como Firefox fixo cos navegadores, Yahoo! melloramoito a ‘experiencia do usuario’ en canto ao uso do correo.