Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O espectro radioeléctrico, un recurso natural e limitado

Tanto os aparellos eléctricos como os medios de comunicación utilizan o conxunto de frecuencias que conforman o espectro radioeléctrico
Por Antonio Delgado 17 de Xullo de 2009

Oaire que respiramos está cheo de ondas intencionadas. Van dunhadirección a outra transportando as ordes dosmandos a distancia, as imaxes dos vídeos de Internetou a música da radio, entre outros moitos sinais.Trátase do espectro radioeléctrico, un conxunto de frecuenciasdentro dun maior espectro electromágnéticoque son profusamente usadas por case todo o mundo, pero que teñenos seus límites, satúranse e interférense.

Sedefine como espectroelectromagnético ao conxunto de ondas con diferentelonxitude, frecuencia e radicación que pululan pola atmosferaterrestre. O espectro comprende desde as ondas de radio aos raiosgamma pasando pola luz visible. É dicir, o tipo de enerxíaelectromagnética que pode ser percibida polo ollo humano.Dentro do espectro electromagnético atópase o espectroradioeléctrico, como un subconjunto de leste.

Oespectro radioeléctrico, que ocupa unha parte relativamentepequena do espectro electromagnético, estáfixado na frecuencia entre os 10 kilohercios (Khz) e os 3.000gigahercios (Ghz). É dicir, entre os 10.000 hercios (ou oscilacións porsegundo, que é a unidade de frecuencia) e os 3 billóns de hercios,xa que un gigahercio corresponde a mil millóns de hercios. Aínda quepareza un rango moi grande, cada tecnoloxía usa uns anchosconsiderables, e na era das telecomunicacións son cada vez máisas tecnoloxías que o ambicionan.

Debido a que é un recurso natural limitado, considérase un ben de dominio público que é xestionado polos diferentes estados
Non hai que esquecer que éprofusamente usado para multitude de funcións: a radio, atelevisión, os mandos a distancia, os teléfonosmóbiles ou as redes wifi son só algúns das súasocupantes, sen contar os usos militares ou científicos.

Enfunción da gama de frecuencias, estas divídense endiferentes bandas e sub bandas cuxo uso vai destinado a diversosservizos de telecomunicacións, televisión, radiodifusión,seguridade e defensa, emerxencias, transporte e investigacióncientífica. Debidoa que é un recurso natural de carácter limitado, considéraseun ben de dominio público que é xestionado poloscorrespondentesEstados.

Usos máis populares

 • RFID:Asetiquetasde radioidentificación de baixa frecuencia, como porexemplo os chips que se lles pon aos animais domésticospara telos identificados, funcionan con ondas de moi baixaenergia, que comunican a curtas distancias. En concreto, entre 125kilohercios (Khz) e os 148.5 Khz.

 • NFC:Hai algunhas etiquetas que portan algo máis de informacióne traballan en frecuencias máis altas, como os 13.56 Mhz (unmegahercio corresponde a un millón de hercios). Son aschamadas comunicacións de proximidade (ou NearField Comunications), de gran uso en países como Xapónou Corea.

 • Radiocomercial: Aradio comercial local máis usada, ata a chegada deInternet, é a frecuencia modulada ou FM. As emisoras que traballanen FM, máis do 90%, utilizan a parte do espectro que vai deos 87 Mhz aos 107 Mhz.

 • Televisiónanalóxica:A televisión que agora nos abandona traballaba en dous rangosde frecuencias. O primeiro era o chamado VHF (acrónimo de“Very High Frecuency”), que se movía entre os 30Mhz e os 300 Mhz. UHF (acrónimo de Ultra “HighFrecuency”) traballaba entre os 300 Mhz e o tres Ghz.

 • Televisióndixital: A TDTemprega o rango UHF para emitir, pero aprovéitao moito mellor quea televisión analóxica, xa que por cada canleanalóxico poden emitir catro canles dixitais.

 • Telefóníamóbil:Os teléfonos móbiles móvense en frecuencias máisaltas. O servizo GSM emprega o rango dos 900 Mhz, mentresque o 3G (máis moderno e capaz de transportar datos ademaisde voz) traballa no 1,8 Ghz.

 • Wifi:Os estándares máis modernos para os routers wifiusan o rango do 2,4 Ghz, que permiten un ancho de bandamaior, ideal para Internet. Con todo, hai outros aparellosdomésticos que operan en frecuencias similares e que xeraninterferencias. É por iso que continuamente se traballa naprocura de novos estándares wifi que utilizanfrecuencias menos saturadas.

 • Bluetooth:A tecnoloxía reina de trasmisión de datos por víainalámbrica tamén traballa 2,4 Ghz.

 • Fornosmicroondas:Empregan o 2,45 Ghz e son unha causa de interferencia nasredes wifi.

 • Telefoníafixa inalámbrica:Os teléfonos inalámbricos máis modernostraballan no rango do 5,8 Ghz, pero aínda hai moitosque usan a franxa do 2,4 Ghz, polo que tamén sonás veces incompatibles coas redes wifi.

 • Mandosa distancia:Os mandos que controlan a distancia o televisor, as videocosolase os home cinemas utilizan un rango próximo ao infravermello, é dicirsobre 390 Thz, ou o que é o mesmo os 390 billóns de hercios.Este rango é próximo á luz visible, e aínda que o ollohumano non o ve, as cámaras fotográficas sicaptan os raios dos mandos.

Regular o seu uso

Nontodas as frecuencias dispoñen das mesmas capacidades de coberturae de comportamento fronte ao ruído e as interferencias, o que fai que algunhas sexan máissolicitadas para determinados negocios que outras. Ademais, osdiferentes tipos de servizos requiren distintas marxes(bandas de frecuencia) específicos. Por tanto, é necesario unmarco regulatorio con normativas que minimicen osposibles conflitos que se poidan producir entre os usose servizos nunha mesma banda de frecuencias.

Hai un organismo internacional encargado de organizar o uso das diferentes frecuencias radioeléctricas e promover normativas para que a súa xestión sexa coherente

Paraa xestión do espectro radioeléctrico, hai unhaserie de normas fixadas a nivel internacional pola UniónInternacional de Telecomunicacións (UIT). Este organismo consede en Xenebra (Suíza) é o encargado de organizar o uso dasfrecuencias radioeléctricas e de promover unha seriede normativas para que a xestión do espectro fágasede maneira uniforme e eficiente, sen que un uso prexudique ouinterfira sobre outros.

Lesterango de normativas, de carácter técnico, comprendedesde o tipo de emisión ata os niveis de exposición.Os diferentes Estados son os encargados de elaborar e estableceras políticas de utilización, regulamentacióne control do uso do espectro a nivel nacional. EnEspaña, o Ministerio de Industria, a través daSecretaría de Estado para as Telecomunicacións e a Sociedadeda Información, éa encargada do ordenamento do espectro. Para iso, conta cono Cadro Nacionalde Atribución de Frecuencias (CNAF). Esta normativa seconsidera unha peza básica para o ordenamento do espectro econtén información de carácter técnico sobrea utilización do espectro en diferentes bandas defrecuencias en España.

Ademanda na utilización do espectro é crecente nosúltimos anos debido á aparición de novosservizos, como os sistemas de comunicación móbiles,as novas redes de difusión da televisión dixitalterrestre e o acceso en mobilidade á banda ancha. Por tanto, ocumprimento destas normativas permite ofrecer estes servizos congarantía de calidade.

O dividendo dixital e a TDT

En 2007a Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) decidiuque a banda de frecuencias que vai de 790 Megahercios (MHz) a 862 MHzestaría reservada para servizos de banda ancha en mobilidadea partir de 2015. Por este motivo, moitos países deixaronlibres estas frecuencias para futuros servizos, como poden ser os de bandaancha na contorna rural.

Varias canles de TDT en España non están previstos para o seu uso televisivo senón para servizos de desenvolvemento rural

Con todo,en España, as frecuencias das canles TDT foronoutorgados varios anos antes, co que agora se atopan con diferentescanles ( os que van do 61 ao 69) dentro destabanda de frecuencias non previstas para servizos de televisión.De maneira que será necesario que nos próximos anosestas canles teñan que cambiar de banda para que o rango de frecuenciasque vai de 790 MHz a 862 MHz quede libre a partir do 1 de xaneirode 2015.

Debidoa que actualmente España se atopa no proceso de transicióndo apagamento analóxico en televisión(proceso que finalizará en abril de 2010), é necesario que en primeirolugar quede libre esta parte do espectro para realizar despois os cambios de frecuencia da TDT e a liberalizacióndo rango previsto pola UIT. A nivel internacional, esta liberalizacióndas frecuencias actuais do sinalanalóxico para usos distintos ao de televisión coñécese baixo o nome de “dividendo dixital”.