Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Proxecto Blackbox, centros de datos portátiles

A empresa Sun Microsystems logrou meter nun colector de mercadoríastodo un 'datacenter' listo para situalo en calquera lugar
Por José Antonio Gelado 8 de Outubro de 2007

Os centros de datosson fundamentais na existencia de Internet; neles estrutúrase e desenvolve a rede de servidores que dan asistencia áspáxinas e os servizos web. Pero resultan tremendamente carosde construír e só as grandes empresas poden asumilos de modoindividual. Por iso, a posibilidade de poder dispor de unidadesportátiles ao servizo de pequenas empresasabre a porta a un maior desenvolvemento das novas tecnoloxías.

As solucións portátiles ofrecen a posibilidade de dispor de todo o necesario para instalar os servidores sen necesidade de levar a cabo grandes proxectos nin obras

Un ‘datacenter’(centro de datos) de forma moi simple podería definirsecomo un hotel para servidores de páxinas e servizos web, eno que todas as súas necesidades básicas están cubertas(conexión a Internet e subministración eléctrica) e semprehai alguén pendente do seu correcto funcionamento e vixilancia.

Estes centros dedatos compártense habitualmente entre varias empresas, que contratanun espazo para situar os seus computadores (‘housing’), alugan unservidor (dedicado ou virtual) ou unha parte da súa capacidade dealmacenamento e proceso (‘hosting’). Só as empresas decerto tamaño poden permitirse ter o seu propio centro dedatos, xa que supón un cuantioso investimento a longo prazo.

As soluciónsportátiles ofrecen a posibilidade de dispor de todo onecesario para instalalo sen necesidade de levar a cabo proxectos,obras, selección e adquisición do material eléctricoe informático, cableado, etc. E, posteriormente, ainstalación de todos os equipos, instalación derefrixeración adecuada e control de temperatura.

Os Centros deDatos deben cumprir cunhas determinadas condicións:

  • Conexióna Internet.

  • Subministracióneléctrico ininterrompido.

  • Control detemperatura.

  • Control deacceso.

  • Resistenciaante incendios, inundacións, terremotos, vandalismo…

  • Instalaciónde armarios, conexións e cableado.

  • Supervisióndo funcionamento 24 horas.

Blackbox

Todas estascaracterísticas reúneas Blackboxintegradas, instaladas e preparadas para aloxar ata 250 servidoresSun Fire T1000s ou x64, cunha memoria total de ata 7Terabytes (7000 millóns de bytes) e 2 Petabytes (2 billóns debytes) de capacidade de almacenamento, todo dentro dun colectorestándar de transporte de mercadorías.

A resistencia unida á facilidade de transporte fai deste proxecto un aliado das organizacións dedicadas á xestión de situacións de emerxencia

A Blackbox podesoportar un terremoto de 6.7 graos de intensidade, segundo asprobas levadas a cabo nun simulador sísmico naUniversidade de California, en San Diego.

A resistenciaunida á facilidade de transporte fai deste proxecto un aliado deas organizacións dedicadas á xestión de situacións deemerxencia, actividades de exploración, investigación evixilancia en lugares pouco accesibles, xa que pode transportarsecomo un colector estándar de mercadorías.

Img

No seu interiordispón dun sistema de subministración eléctrica alternativo,para ser utilizado durante un corte de corrente, sistema derefrixeración que mantén a temperatura idónea paraos equipos, sistema de vixilancia do funcionamento de todo ocentro e todas as conexións eléctricas e de datosnecesarias.

As dimensións de Blackbox permiten situalo nunha praza do parking do soto ou na azotea do edificio

No proxecto seha buscando un baixo impacto ambiental mediante o uso demateriais reciclables e o deseño na colocación deos equipos, para diminuír a necesidade de refrixeración aomínimo, mediante a creación dun fluxo de aire e autilización de auga no sistema de refrixeración.

Os clientespotenciais dun produto como Blackbox serían asempresas que se expoñen situar un Centro de Datos dentro dos seusoficinas, que realicen frecuentes cambios de localización ou quequeiran ampliar a súa capacidade actual de proceso e almacenamento senrecorrer a unha solución externa.

As dimensiónsde Blackbox permiten situalo nunha praza do parking do sotoou na azotea do edificio. É dicir, en lugares que doutra formaserían inviables para aloxar servidores con todas asgarantías.

Tamén sepode situar en calquera nave industrial ou en metade do campo,sempre que haxa preto auga, corrente eléctrica cunhapotencia suficiente e conexión a Internet de banda ancha.

En xira mundial

Sun estárealizando unha xira mundial mostrando a súa Blackbox en distintoseventos e feiras. No bloguedo proxecto hai un mapa no que se mostra a localizaciónactual e as imaxes da Caixa Negra.

A idea duncentro de datos portátil xa estivo presente a finais doscincuenta nun proxecto do exército norteamericanodenominado Mobidic,que consistía en computadores ‘portátiles’ montados encamións. A idea era levar ao campo de batalla toda a capacidadede proceso que nese momento só se podía lograr concomputadores que ocupaban toda unha habitación.

Google tamén proxecta un

Outras empresas como Google taménestarían a probar este tipo de centros de datos dentro duncolector, que podería estar instalado e a plenorendemento en cuestión de horas, en calquera lugar onde aconexión a Internet sexa óptima.

Coautilización destes centros de datos poderíaseincrementar rapidamente a potencia de Google ante o aumentodunha demanda brusca nunha determinada área, substituírcentros actuais ou instalalos en novas localizacións.