Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que podo reclamar cando quedo sen servizo?

Os usuarios teñen dereito a reclamar pola interrupción dun servizo de telecomunicacións, pero as compensacións son mínimas
Por Antonio Delgado 29 de Novembro de 2011
Img reclaimleweb portada
Imagen: Daniel Morris

En outubro de 2001, a caída durante varios días do servizo de BlackBerry en Europa, OrienteMedio e África xerou un debate público sobre se debía habercompensacións por este tipo de avarías. Á fin e ao cabo, o usuariocontrata un servizo e abona cada mes unha cantidade por un accesoininterrompido. Entón, por quepagar por uns días ou horas nos que non se tivo este servizo?En España, a normativa para o dereito de compensaciónpola interrupción temporal dun servizo de acceso a Internetestá recollida no RealDecreto 899/2009, que especifica que os usuarios teñen dereito a reclamar unhacompensación pola suspensión eventual do servizo de telecomunicacións. Contémplase ademais unmecanismo para resarcir os prexuízos causadospola caída do servizo contratado, segundo a Cartade Dereitos de Usuarios de Comunicacións Electrónicas. A continuación explícanse estas indemnizacións e como reclamalas.

Compensacións baixas por quedar sen servizo de telecomunicacións

As cantidades monetarias da compensación son mínimas, debido a que ascenden ao importe da cota mensual contratada, prorrateada ao tempo de interrupción do servizo

Con todo, as cantidades monetariasda compensación son mínimas, debido a que ascenden ao importe dea cota mensual contratada, prorrateada ao tempo de interrupcióndo servizo. Esta reparación proporcional só contempla o tempo de suspención, pero non os posibles danos que xerase nos negocios ou as relacións persoais do usuario.

Ademais, se atarifa contratada inclúe dous servizos, como pode ser acceso aInternet e chamadas telefónicas, e a caída é exclusiva dun deeles, a compensación divídese entre dúas. Por tanto, en primeiro lugar, hai que coñecer se a caída dun servizo é parcial ouxeneralizada a todos os servizos contratados.

No caso de que o importe facturado nonfóra un fixo mensual, hai que calcular a media da cantidadefacturada polo servizo reclamado durante o tres últimos meses e,despois, dividilo entre o número de horas que o servizo se hainterrompido.

Se a caída debeuse a unha causa deforza maior, como pode ser unha incidencia meteorolóxica ou unataque aos sistemas informáticos do operador, a compensaciónpola suspensión do servizo calcúlase mediante a facturaprorrateada segundo o tempo en horas que o servizo non estivodispoñible.

Os usuarios teñen dereito a unha compensación pola interrupción do servizo, mediante unha indemnización automática, e a reclamar indemnizacións por danos e prexuízos

É dicir, por unha banda, os usuarios teñen dereito a unha compensación pola interrupción do servizo,mediante unha remuneración automática, e tamén teñen o dereitode reclamar indemnizacións por danos e prexuízos, aínda que deben serdebidamente xustificadas e teñen pouco peso. Por este motivo, asprincipais organizacións de consumidores pediron ao Goberno uncambio normativo para que estas indemnizacións automáticas sexanmaiores que as actuais.

No caso das compensacións, debenfacerse cargo de maneira directa as empresas de telecomunicacións queprestan o servizo ou que están encargadas de garantir ocorrecto funcionamento dun servizo de terceiros. Estaindemnización realízase de forma automática mediante undesconto na factura ou un abono polo tempo de interrupción doservizo.

Onde reclamar en caso de interrupción temporal do servizo contratado?

Hai varios mecanismos para reclamarpola interrupción dun servizo de telecomunicacións. A primeiraopción é dirixirse sen preámbulos ao operador contratado para que sefaga cargo da demanda. Os principaisoperadores de telecomunicacións contan con formularios para xestionar as reclamacións en liña, ademais de facelo a través das súasteléfonos de atención ao cliente. Para realizalo por Internet, é necesario identificarse antes nas plataformas web deestas empresas. Compañías como Movistar,Vodafone,Orange ou Euskalteldispoñen de formularios nas súas páxinas web para reclamar.

No caso de que os operadores non dean unha resposta, os consumidores poden dirixirse á oficina de atención ao usuario das telecomunicacións para presentar unha reclamación

No caso de que os operadores non dean unha resposta, os consumidores poden acudir á oficinade atención ao usuario das telecomunicacións para presentarunha reclamación, cando os seus dereitos se vulnerasen poravarías ou interrupcións do servizo, e tamén por outrascuestións relacionadas coa prestación deste tipo de servizos.Esta demanda pode realizarse por teléfono -nos números 901 33 6699 e 91 218 42 76- ou ben a través da páxinaweb da oficina.

No entanto, se se quere iniciar unha reclamación por danos e prexuízos, debido a que estes deben acreditarse polo usuario, esta oficina non é competente neste procedemento e, por tanto, os usuarios deben dirixir a súa petición a unha xunta de arbitraxe de consumo ou ante os tribunais ordinarios de xustiza.