Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seis consellos para vender obxectos de segunda man en Internet

Dar saída económica a certos obxectos usados pode supor unha boa axuda para chegar desafogados a fin de mes
Por Jordi Sabaté 11 de Outubro de 2011
Img 2manonet portada

Esta crise económica senprecedentesno últimos setenta anos operou profundos cambios nosnosos hábitos de consumo e no modo en que enfocamos aeconomía doméstica. Pasamos da compra sen control de obxectosprescindibles ao racionamento esaxerado, mesmo dosalimentos, sen pensar que pode haber solucións centenarias que, á vezque osixenan a nosa economía, permítennos manter un nivel de consumorazoable. A venda de obxectos usados que xa non necesitamosé unha delas e, máis aló dos tempos que corren, nalgúnspaíses, sobre todo nos anglosaxóns, constitúe un evento social de profundasraíces. Agora Internet, coa súa capacidade de chegada e o seu dinamismo, dános a oportunidade de apuntarnos ao carro da segunda man dunmodo fácil e óptimo pero, como temos que facelo para evitardesgustos?

Elixir o sitio adecuado

Hai moitos servizos devenda desegunda man na Rede. Os máis coñecidos son eBaye, en España, SegundaMan,pero non son os únicos e, en ocasións, hai algúns máisespecíficos que poden ser máis eficaces para vender determinadosobxectos. Diversas plataformas están especializadas en vender roupa eobxectos de bebé usados, posto que pasan rápido de talla e, con todo, son moi caros. Para os pais, é preferible optar por estes sitios porque case con toda probabilidade contactarán con outros pais e o intercambio farase unha vez que se coñezan ben as características do produto.

O mesmo sucede cos coches e motocicletas, os computadores ou os teléfonos móbiles e outros produtosinformáticos, que contan con plataformas específicas, onde éfácil que o noso produto atope demanda máis rápido. Nonobstante, isto non quere dicir que as grandes plataformas sexanineficientes ou non sexan recomendables, xa que supoñen outro tipo degarantías que os sitios pequenos talvez non sempre poidan dar. Ademais, contan con todo tipo de público, co que a demanda do noso produto non ten por que resentirse.

Asegurarnos de que o sitio escollido é serio

Ademais de asegurar a demanda, hai queprocurar evitar os sustos postventa ou a frustración ante asqueixas non atendidas. O sitio que elixamos para vender nosoproduto debe ter unha serie de características que nos garantanunha venda seria.

  • Un rexistro de usuarioformal. Para darnos de alta no servizo e poder comezar avender débennos pedir algúns datos mínimos, como unha dirección decorreo electrónico válida, algún contrasinal e datos que nosidentifiquen, ademais dun domicilio. Debemos pensar que o mesmo queesíxesenos a nós pedirase a quen nos compran e doscales queremos estar seguros que recibiremos o diñeiro da venda. Aseguridade para todos é a mellor garantía dunha venda sen problemas.

  • Unhascondicións de uso detalladas e accesibles para a súa lectura. Aceptar as condicións de uso dun servizo sen lelas cando haidiñeiro polo medio é un dos peores erros que podemos cometer.Temos que atopalas con rapidez na páxina do servizo e poderdespregalas para lelas e asegurarnos de que non hai ningún apartado que nos faga sospeitar. Tamén debe haber algún servizo de atención a clientes para poder aclarar as dúbidas.

  • Referenciaá Lei de Protección de Datos. Aínda que o servizo sexaestranxeiro, é recomendable que faga referencia expresa a que se acolleá lei de protección de datos española, LPD. Só así nosaseguraremos de que os nosos datos de rexistro non son obxecto de negociopor parte de terceiros. Unha empresa seria terá un apartado ondeespecifique que se acolle á LPD.

  • Domiciliofiscal visible e claro. A empresa coa que operemos debeter un domicilio fiscal, unha conta de correo e un teléfono accesiblepara que podamos efectuar tanto queixas e reclamacións como denuncias.Se é unha empresa estranxeira e ten unha sede en España, tanto mellor, xa que é unha garantía adicional de seriedade.

  • Unhaempresa reconocible. Hai moitos servizos que ofrecen vendade segunda man, algúns máis acertados que outros, pero canto máispequeno sexa o servizo, máis riscos correremos. eBay ou Segunda Man songrandes e recoñecidos. Non son os únicos, que quede claro, pero o seuvolume garántenos que en caso de problemas o servizo responderá ouaclarará as disputas, aínda que só sexa por manter a súa reputación.Ademais, os servizos grandes viven das porcentaxes das vendas, o que implica que xestionan as transaccións e, por tanto, asegúranas en caso dun usuario tramposo.

Describir o noso obxecto co máximo detalle

Estes servizos, unha vez que nos demosde alta e pagado a cota correspondente por vender, se é que eseé o seu modelo de negocio, permítennos publicar o anuncio cunespazo para a descrición e as características técnicas. Ébo que pensemos ben que imos escribir, xa que se deben dar osdatos precisos e útiles ao comprador.

Se coñecemosben o noso produto, poderemos defendernos de futuras reclamacións

Hai que pensar que este nonpode ver nintocar o obxecto e esta falta de percepción sensorial debe suplirse cun texto que valore o mínimo detalle útil. Hai que serprecisos e prácticos, sen atafegar ao noso comprador con mildetalles. Non hai que falsear as descricións con encomiosgratuítas nin esaxeracións, pero tampouco ser negativos: se vendemosalgo é porque cremos que a algún outro pode merecerlle a pena.

Hai que ser sincerosrespecto ao estadoe virtudes do produto se queremos evitar futuras reclamacións e,para iso, o mellor é que nós mesmos estudemos ben o produtoe o seu estado antes de describilo. Isto tamén nos axudará aprevir aos estafadores que nos compran un obxecto e logo reclamanpolo seu suposto mal estado para conseguir un prezo menor. Se coñecemosben o noso produto, poderemos defendernos.

Usar fotografíasboas eintelixentes

A maioría dos servizospermitensubir desde o disco duro das ordenador fotografías dos produtosá venda. O proceso é sinxelo, funciona con pulsar un botón,pero hai que ter en conta que na web do sitio as fotos nonquedarán tan ben como vémolas no noso escritorio. As imaxesteñen que ter unha boa calidade, pero ademais, deben ser útiles tanto aocomprador como a nós mesmos.

Se o obxecto ten algunha rotura, é mellor fotografala e mostrala, xa que é proba de sinceridade

Se o obxecto ten algunharotura, émellor fotografala e mostrala, xa que é proba de sinceridade e deponderación do valor do produto. Ademais, mostra oalcance do dano, que nos defende ante reclamaciónstramposas. Tamén debemos saber destacar as virtudes do produto.De novo, como no caso do texto, non pretendamos enganar a ninguénporque os únicos damnificados seremos nós mesmos.

Como quero que me paguen?

Nalgúns servizos, estána nosa man elixir como se efectuará a transacción, pero noutro non. Os grandes, que viven das porcentaxes de vendas, esixen que astransaccións fáganse nas súas plataformas e, para iso, teñenhabilitados canles de pago. A vantaxe é que ofrecen, en principio,maiores garantías de seguridade, preveñen a estafa e aseguran ocobro. A desvantaxe é que non rendibilizamos a venda ao 100% e nosvemos obrigados a deixar os nosos datos bancarios en ocasións. Nonobstante, eBay utiliza servizosde pago enmascarado como PayPal, que resultan idóneos paralestetipo de transaccións.

Se a decisión do métodode pagoestá nas nosas mans, sen dúbida, o pago por adiantado portransferencia bancaria é o máis vantaxoso e o pago en entrega adomicilio, o que máis riscos ten para o vendedor. Se é posibleverse co comprador e coñecerse dalgún modo, xa sexa presencialou mediante o uso de videoconferencia ,a transacción facilitarase moito e poderemos escoller o sistemacon máis confianza. De todos os xeitos, con estes sistemas abertosgañamos en liberdade e flexibilidade, pero perdemos en seguridade egarantías.

Como me protexoantereclamacións?

Se imos cun servizogrande quecobra porcentaxes das vendas, normalmente terá unhas normas paracasos de reclamacións. Ofrecerá así unhas garantías mínimas tantoao comprador como ao vendedor. Posto que pertencemos ao segundo grupo, omellor é coñecer o noso produto e ter probas gráficas doestado no que o enviamos ao comprador. As mesmas axudarán aoservizo a decidir.

Se non somos honestos en determinadas plataformas, ademais de perder o diñeiro da venda, podemos vernos penalizados con puntos negativos

Se non somos honestos ou non temos probas, ademaisde perder o diñeiro da venda, podemos vernos penalizados con puntosnegativos que nos mostrarán aos posibles vendedores como usuariospouco fiables. Do mesmo xeito, en vendasabertasonde non media unha empresa grande, é importante saber que non operaningunhagarantía sobre obxectos de segunda man cando a compravendaocorre entre particulares, polo que non podemos esixir encaso de que un aparello se estrague co tempo. Doutra banda, seenganamos ao noso comprador acabaremos por pagalo, xa que é moiprobable que explique o noso acto nos foros especializados eredes sociais e dea os nosos datos, de modo que calquera futurocomprador poida comprobar que somos pouco fiables. É normal que uncomprador estude en foros e redes con que tipo de persoa vai afacer negocios.