Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Servizos interactivos na TDT

A pesar do apoio institucional, os servizos interactivos brillan pola súa ausencia na televisión dixital terrestre
Por Antonio Delgado 27 de Xaneiro de 2009
Img tdtinteractiva portada
Imagen: William Hook

Entreos servizos interactivos que a televisión dixital terrestreé capaz de proporcionar tecnoloxicamente está aconsulta de contas bancarias, o voto en directo nos concursos, a navegación por Internet, as comprastelemáticas ou a realización de xestións coasadministracións públicas, por exemplo confirmar oborrador da Declaración da Renda. Con todo, son poucosos operadores televisivos que apostan por desenvolver estas funcionalidadesmaioritariamente descoñecidas polo usuario.

Imagen: William Hook

O3 de abril de 2010 producirase en España o chamado“apagamentoanalóxico“. É dicir, a partir desa data atelevisión analóxica deixaría de existir, e é a televisión dixital terrestre (TDT) a tecnoloxíaprevista para a súa substitución. Este apagamento farasede forma graduada a partir de 2009, aínda que posiblemente apróbeseao longo do ano unha nova lei audiovisual que modifique ocalendario e faga algúns cambios lexislativos no sector. Ademais,tamén está prevista a regulación da TDTmóbil, unha tecnoloxía que optimiza o sinaldixital televisiva para ser recibida en dispositivos portátilescun menor consumo enerxético.

Imprescindible a canle de retorno

Entreas vantaxes da TDT, ademais dunha mellor recepcióndo sinal de audio e vídeo, está a posibilidade depoder acceder a determinados servizos interactivos. Para iso, éimprescindible contar cunha canle de retorno que faga posible chegar aresposta dos usuarios aos operadores. Isto é debido a que aTDT non incorpora devandita canle na súa estrutura de rede e énecesario habilitalo a través doutra tecnoloxía queposibilite esta conexión.

Para mandar unha orde necesítase un determinado tipo de descodificador que incorpore unha canle de retorno

Enoutras palabras, coa TDT é posible recibir mellor o sinalde televisión, ter un maior espectro de canles e acceder ainformacións multimedia, mesmo a Internet, pero, se se queremandar unha orde ao estilo de como se fai co rato docomputador, necesítase un determinado tipo de descodificador queincorpore a canle de retorno para que viaxe este sinal devolta ao emisor.

Aestes descodificadores coñéceselles como receptores TDT interactivose son unha alternativa aos descodificadores normais. Ademais,o seu prezo é algo máis elevado do normal, aínda que se podenatopar en Internet ofertas de segunda man a prezos razoables.

Aíndaasí, non todos os servizos operados a través da TDTnecesitan de canle de retorno; por exemplo, a EPG (guía deprogramación) non o precisa. Tampouco algúns sinxelos xogos, queenvíanse directamente ao receptor do usuario sen necesidadede que este envíe datos para moverse polos menúsou interactuar con eles. Isto é debido a que a interactividade conestas aplicacións realízase en modo local, desde o receptor de TDTdos usuarios.

Pouca acollida no mercado

Osreceptores TDT interactivos conéctanse a unha roseta de teléfono,xa que o receptor actúa tamén como módem, ouben a unha conexión de Internet mediante un cable Ethernet. Deesta maneira impleméntase á conexión de TDT unha canle deretorno por vía telefónica ou pola Rede, de modo queos usuarios poden realizar operacións equiparables ás quenormalmente realizan a través dun computador, pero usando omando a distancia en lugar do rato. É así como sepoden realizar todas as funcións citadas ao comezo de lesteartigo.

Apesar destas vantaxes, actualmente moi poucos operadores de canlesde TDT están a experimentar con estes servizos interactivos.Ademais, agran maioría dos receptores de TDT vendidos en Españacarecen de tecnoloxía de canle de retorno, o que impide a súa utilización para estes servizos devalor engadido.

A venda de receptores de TDT interactivos é moi minoritaria, cunha taxa de penetración inferior ao 10% dos receptores vendidos

Undos primeiros problemas para a implantación de servizosinteractivos nos receptores de TDT era a creación dunestándar único para a canle de retorno. Co paso deos anos, a tecnoloxía MHP (Multimedia Home Plataform)impúxose sobre outros sistemas, como DVB-RCT (Return ChannelTerrestrial). A razón é que a tecnoloxía MHP permiteque se combinen as diferentes aplicacións de todos os operadorescon todos a receptores TDT interactivos que hai no mercado.

Osoperadores asegúranse deste xeito que as súas aplicacións interactivasvan poder ser executadas de forma correcta en todos os terminais.Con todo, segundo datos da industria, as vendas dereceptores de TDT con tecnoloxía MHP son moi minoritarias, conunha taxa de penetración inferior ao 10% dos receptoresvendidos.

Entreas causas da escasa penetración dos receptores contecnoloxía MHP atópase o prezo medio, estimado en 92euros fronte aos 32 euros de media na receptores TDT sen canlede retorno. Ademais, non son fáciles de atopar encomercios comerciantes polo miúdo e grandes superficies. Doutra banda, a pesar deas campañas gobernamentais de información paraimpulsar o cambio á tecnoloxía TDT interactiva, moitosconsumidores non dispoñen de suficiente información sobre as súasservizos e vantaxes.

Primeiras experiencias

Dunha década a esta parte veñen realizado diferentes probas deinteractividade na TDT, desde anuncios a un proxecto de VíaDixital para coñecer a situación dos voos que operan nosaeroportos españois. Tamén algúns bancos e caixas,como A Caixa, dispoñen de proxectos de banca electrónica paraa TDT, pero en xeral o desenvolvemento dos servizos é escaso ounulo.

Apesar do apoio institucional para a creación e fomento deexperiencias en servizos interactivos, hai poucasexperiencias que estean xa a disposición dosusuarios. Entre as institucionais pódese atopar a realizaciónde trámites administrativos, como a validación doborrador da declaración anual da renda ou apetición de cita previa co médico en algunhasautonomías.

RTVE dispón, entre outros, do servizo interactivo Emprega-T, con información sobre demanda de emprego asociado ao programa “Aquí hai traballo”

RTVE,xunto coa cadea autonómica TV3, é a que máis haapostado pola creación de servizos interactivos na TDT.A cadea estatal, con motivo dos xogos Olímpicos deBeijín, desenvolveu unha aplicación interactivapara ofrecer en tempo real a axenda de emisión dasdiferentes probas, así como o “medalleiro”. Ademais,RTVE, entre outros servizos interactivos, dispóndo servizo Emprega-T, onde atopar información sobredemanda de emprego asociado ao programa de televisión “Aquíhai traballo”.

Poro seu parte, TV3 desenvolveu diversos xogos interactivosrelacionados con algúns dos seus programas de televisióninfantís, e oresto de cadeas nacionais ofrecen servizos deinformación sobre tráfico, últimas noticias e otempo, así como a guía de programación.