Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Servizos sociais de geolocalización

Permiten aos usuarios localizar sobre un mapa onde se atopan en cada momento os seus contactos
Por Antonio Delgado 15 de Xuño de 2009
Img latitude portada
Imagen: Tim Parkinson

Unteléfono pérdese ou é roubado. O seu propietario, que o tiñadado de alta nalgún servizo de geolocalización, conéctase á páxina web do servizo e desde alíconsegue saber onde está o seu móbil en cadapreciso instante. Os datos que obtén bástanlle para ir buscaloou denunciar o roubo ante a policía. Pero esta é sóuna das vantaxes menores da geolocalización. Aprincipal radica en poder achegar ás persoas, ao coñecer en todomomento se un contacto atópase preto dunha posición, easí poder convocar unha reunión para realizar algúntipo de actividade lúdica ou profesional. Unha das funciónsde geolocalización máis utilizadas polos mozosé saber en que festa ou lugar atópanse os seus amigos, sennecesidade de ter que realizar diversas chamadas de teléfonopara coñecer a localización de cada un.

Soncada vez máis populares, sobre todo pola súa extensión através dos teléfonos móbiles con acceso aInternet. Permiten saber en todo momento onde está unaparello e situalo sobre un mapa, de modo que os seus contactos téñenolocalizado. As súas aplicacións poden ser moitas, desde o seguimentoe control de enfermos con Alzheimer ou outras enfermidadesdexenerativas ata a convocatoria de reunións, manifestacións ouacontecementos culturais.

Poroutra parte, este tipo de sistemas poden servir nun futuro paramostrar publicidade relacionada co lugar exacto onde se atopeo usuario. Así, este podería recibir propostaspersonalizadas dependendo dos seus hábitos e necesidades e enfunción da súa posición. Por agora, este tipo depropostas están a ser estudadas polas empresas degeolocalización para equilibrar o dereito á privacidade conun sistema de publicidade personalizada aceptada polos usuarios.

As súas aplicacións van desde o seguimento de enfermos con Alzheimer ata a convocatoria de festas ou manifestacións

Nondébese esquecer que o uso da geolocalización expón unposible problema de privacidade, xa que se mostra en todo momentoonde se atopa unha persoa, algo que sempre debe serconsentido pola mesma. Por iso, para dotar de maior control aosusuarios, estes servizos permiten coñecer en todo momento quenaccede á posición dos mesmos, ademais de poderindicar outra posición de forma manual se non se quere dar areal.

Polo xeral, os servizos non almacenan ainformación de forma automática sobre o itinerario deos usuarios e só se gardan datos sobre a súa últimalocalización. Neste sentido, é importante non ignorar deantemán as condicións de uso e sistemas de privacidadedesenvolvidos para protexer os datos sensibles dos usuarios.

Google Latitude

Dispoñibledesde o pasado mes de febreiro en 27 países, incluído España,Google Latitude é unhaferramenta para compartir a propia localización nos mapasde Google e localizar onde se atopan os contactos quepreviamente fosen engadidos ao sistema e aceptado oconsentimento de poder revelar a súa posición. Google Latitudeutiliza a conexión wifi, GPS ou un sistema de triangulacióndo móbil mediante o uso das antenas de telefoníapara atopar a posición do usuario. Unha vez situado uncontacto, móstrase no mapa de Google cunha foto da persoae a súa posición.

Img

Lestesistema está pensado para usuarios de telefonía móbilcon acceso á Rede, aínda que aqueles usuarios que non teñan unteléfono móbil apropiado poden acceder ao servizodesde un computador a través de iGoogle (nalgunhas zonas de España esta opción aínda non está dispoñible), unha páxina paraos usuarios de Google que pode ser personalizada. Osusuarios de Google Latitude poden crear grupos de contactos onde aposición móstrese de forma diferente. Por exemplo, áfamilia máis próxima pode mostrarse que o usuario se estámovendo cara á casa familiar, mentres que ao resto de contactosprofesionais é suficiente con indicar que está na cidade.

Google Latitude está pensado para usuarios cun teléfono móbil que teña acceso á Rede e aos mapas de Google

Paradarse de alta, tan só hai que introducir o usuario econtrasinal de Google en unirme “a Latitude” e buscarentre a lista de contactos de Gmail aos usuarios cos cales sequere compartir a posición. Ademais, a aplicaciónmostra cales son os usuarios da nosa lista que xa estándados de alta en Latitude.

O servizo está dispoñible para teléfonos móbilesco sistema operativo Android, BlackBerry, Windows Mobile 5.0 ousuperior e Symbian S60. A curto prazo poderase acceder co iPhone e iPod Touch. PeroGoogle Latitude non é o único servizo deste tipo domercado. Outros proxectos con servizos similares como Yahoo!Fire Eagle, Brightkite,Plazes, Zkoute Loopt, entre outros, existíancon anterioridade aínda que sen conseguir unha base de usuarios ampla.Ademais, moitos destes servizos utilizan Google Maps paramostrar a posición, o que entra en rivalidade con estaferramenta de Google.

Servizos en español

Enespañol tamén hai diversas plataformas degeolocalización que integran aspectos sociais esincronización con outros servizos. Por exemplo Tooioé unha rede social lanzada en España e baseada nageolocalización dos usuarios. Deste xeito, estespoden ver a posición dos contactos que se atopen máispróximos e conversar con eles a través de mensaxes curtas.Tooio permite etiquetar sitios como restaurantes ou lugares deinterese para compartilos co resto de usuarios. Ademais,tamén está integrado con outras redes sociais como Twitter.A versión para teléfonos móbiles estáhabilitada para o iPhone e os sistemas operativos Windows Mobile,Blackberry e Symbian S60.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Ipokié unha rede social baseada en GPS para compartir a posición conoutras persoas en tempo real. Os usuarios de Ipoki poden ver o seuposición nos mapas de Google, en Google Earth, en Facebooke en Netvibes .Ademais de estar integrado con outros servizos como Flickr ouTwitter, os usuarios poden utilizar iPoki desde a páxinaweb, aínda que para compartir a posición en tempo real énecesario instalar unha pequena aplicación noteléfono móbil. Este plugin “” serve para teléfonos móbiles co sistemaoperativo Windows Mobile, Blackberry e Symbian s60.

Poro seu parte Metaki é outra redesocial en español que conta cun servizo degeolocalización e ferramentas de microblogging para manteractualizado o estado noutras redes sociais como Facebook eTwitter. Este servizo permite gardar un percorrido realizado ecompartilo despois con outros usuarios e parapublicar fotografías asociadas á posición dousuario. Metaki pode ser utilizado tanto desde un computador comodesde un teléfono móbil.