Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Spam Reports, a dobre moral de Google?

Trátase dun mecanismo non exento de polémica que emprega Google para protexerse dos intentos de manipulación dos resultados dunha procura
Por Benyi Arregocés Carrere 22 de Abril de 2007

O feito de ser unha referencia cando se trata de atoparinformación na Rede provocou que moitos sitios webtenten pescudar a forma de pervertir o algoritmo con quefunciona Google, o PageRank, de maneira que poidan situarse nosprimeiros postos dos resultados de procura sen merecelo.Por esta razón, o buscador creou un formulario de denunciamediante o cal os ‘webmaster’ e donos de sitios webpoden denunciar os diversos intentos de engano a Googleque detecten. Pero entre estes intentos de engano, Google podería incluír ás páxinas que albergan publicidade de comercios en liña en forma de ligazóns de texto, algo que dunha maneira máis organizada xa fai Google cos seus anuncios ‘AdWords’. Hai quen ve nisto un intento por parte do buscador de eliminar un tipo de publicidade que lle fai a competencia e da que non obtén beneficio.

Existen persoas e empresas que tentan enganar aos algoritmos dos buscadores, para colocar as súas páxinas nos lugares máis destacados

Os buscadores constitúen a porta de entrada enInternet dunha gran parte dos usuarios, que confían no seudilixencia para que aqueles sitios web que lles poden resultar demaior utilidade aparezan nas primeiras posicións. Con todo,existen persoas e empresas que tentan enganar aosalgoritmos dos buscadores, para colocar as súas páxinas noslugares máis destacados. Esta actitude favorece ás empresasque contratan ou levan a cabo estas prácticas, pero poden serprexudiciais para os usuarios, porque non se lles proporciona osresultados máis relevantes e útiles.

Img

Precisamente, a clave do éxito dosbuscadores atópase no grao de precisión con quepoden resolver todas as peticións dos seus usuarios. A finais deos anos 90, popularizáronse motores de procura comoAltavista, que vendían as posicións máis destacadas aomellor ofertante, é dicir, concedían máis importancia aonegocio que á información de utilidade para o usuario.

O PageRank é vulnerable aos intentos de manipulación, como se viu cando, con fins sarcásticos ou de denuncia, realizáronse os Google Bomb

PeroGoogle deu a volta a esa idea e sededicou a lograr os resultados máis útilese de máis calidade para cada unha das procuras querealizarán os usuarios, alicerce sobre o que creceu ataser hoxe en día undos colosos da Rede.Para proporcionar resultados relevantes, deseñou o seufamoso PageRank, un algoritmo secreto da súa colleita que, entre outrosaspectos, ten en conta cantos ligazóns apuntan cara a undeterminado sitio como forma de medir a popularidade doscontidos.

Senembargo, o PageRank é vulnerable aos intentos de manipulación,como se viu cando, con fins sarcásticos ou de denuncia,realizáronse os GoogleBomb.Por exemplo, se se busca un determinado epíteto peyorativo,aparece unha sociedade xestora de dereitos como resultado númeroun.

O problema para o prestixio de Google consiste en queesténdanse os intentos de enganar ao buscador noutrostemas e realizados, ademais, por empresas que queren lucrarse,mercé á súa mellor posición nos resultados. Se por culpa deestas prácticas Google deixase de ofrecer boas respostas aas peticións dos usuarios, estes cambiaríanse demotor de procura sen dubidalo.

‘Spam Reports’, denuncias dos webmaster

Poresta razón, a empresa estadounidense estuda ben todos osintentos de manipulación e traballa a diario para mellorar todosos seus procesos de procura. Unha mostra deste aspecto seatopa na colaboración que solicita a través deGoogleSitemaps,unha ferramenta que basicamente permite aos webmasterrealizar mapas web con todas as ligazóns do seu sitio.

Grazas a un formulario conciso, onde se expón a denuncia e cal é a práctica que determinado sitio segue, Google dispón da información necesaria para comezar a investigar

Eneste lugar, Google preparou un formulario (require rexistro)chamado en inglés ‘Spam Reports’ e traducido ao españolcomo ‘Informar sobre actividades fraudulentas’, no que se podedenunciar a aqueles sitios web que trampean os resultados.

Deesta maneira, grazas a un formulario conciso, onde se expón adenuncia e cal é a práctica que determinado sitiosegue (como, por exemplo: crear granxasde ligazóns que apunten a unha páxina en concreto, utilizartexto oculto ou páxinas de entrada falsas) Google dispón dainformación necesaria para comezar a investigar o que haxade certo na denuncia e para optimizar os resultados do seubuscador. Se a denuncia é veraz, Google penaliza aos infractorescunha expulsión temporal ou permanente das súas páxinas.

‘Paidlink’, botar á competencia?

Con todo,parece que Google quere profundar nesta estratexia,porque un da súa traballadores insignia no PageRank, Matt Cutts,solicitou no seu blogueque tamén se denuncie a aqueles que venden ligazóns a outraspáxinas que queren adquirir maior notoriedade, mediante oemprego no formulario da palabra ‘paidlink’.

Unha sanción de Google pesa moito, sobre todo en países onde o dominio deste buscador é abafador, como en España

Cuttsasegura que o fai para mellorar a eficacia do buscador e paraidear un método que teña en conta que certas ligazóns nonproveñen da súa calidade ou de que a algún blogger gustoulle o contido, senón porque se pagou por iso.

Pero a contradición de que Google dedíquese taména vender anuncios contextuales con ‘AdWords’ (que son tamén, á fin e ao cabo, ligazóns pagas queaparecen nos blogues dos usuarios [y en otros medios] en función de determinadaspalabras dos textos e polos cales os anunciantespagan e os bloggers cobran un diñeiro), provocou que se penseque é un intentode monopolizar este tipo de anunciosen Internet, mediante a penalización da competencia noomnipresente buscador. Así o razoa Antonio Ortiz, editor do blogue Erro 500.

Google podería alegar que, a diferenza dos ‘paidlinks’, a publicidade ‘AdWords’ non altera o resultado das procuras. Tamén, con bastante razón, que un ‘AdWords’ é un anuncio declarado, mentres que un ‘paidlink’ non especifica ao lector as súas verdadeiras intencións.

Pero non é menos certo que nos ‘paidlinks’ Google non participa como intermediario, e si o fai en ‘AdWords’. Ademais, unha sanción de Google pesamoito, sobre todo en países onde o dominio destebuscador é abafador, como en España.