Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tractis, xestión en liña de contratos

Trátase dun programa que permite crear e almacenar en liña todo tipo de contratos, negocialos e asinalos dixitalmente
Por José Antonio Gelado 4 de Setembro de 2007

A medida queaumenta a utilización de Internet para facer negocios faisenecesario dispor dunha serie de ferramentas para salvardistancias, chegar a acordos en distintas partes do mundo con distintaslexislacións e deixar constancia deles. Esa éprecisamente a misión de Tractis, con todas as garantíasde validez legal.

Permite pechar contratos con clientes e provedores, tanto de servizos dentro de Internet como fóra, sen necesidade de desprazamentos nin reunións

Tractisofrece aos profesionais de servizos, como avogados, tradutores,programadores ou deseñadores, a infraestrutura necesariapara prestar servizos a unha escala xeográfica moito maior.Algunhas das vantaxes para profesionais son que permite pecharcontratos con clientes e provedores, tanto deservizos dentro de Internet como fóra, sen necesidade dedesprazamentos nin reunións en persoa e con todas as garantíaslegais.

Para os usuariosparticulares, Tractis é útil para crear e consultar aspersoais de contratos tipo para as actividades máishabituais, por exemplo contratos de arrendamento, ealmacenalos en liña con dispoñibilidade inmediata.

Un proxecto de fin de carreira feito realidade

Negonation, aempresa que está detrás de Tractis, nace como proxectode fin de carreira dun MBA no Instituto de Empresa no 2003.Está concibida como unha empresa dedicada a resolver oproblema da falta de seguridade no comercio electrónico.O resto do equipo, á parte do seu fundador, formouse mediante ocontacto por correo electrónico, e aínda que Tractis ocupa amaior parte do seu tempo, algunhas das persoas que colaboran enNegonation, empezaron tamén as súas propias start-ups.

A firma electrónica de documentos en Tractis require o DNI electrónico ou algún dos diversos certificados dixitais expedidos por entidades certificadas

A empresa haliberado ‘Found In Translation‘(FIT), un software de internacionalización para aplicaciónsweb que, segundo os responsables do proxecto, supera aslimitacións dos sistemas actuais. Tamén liberaron‘Protomean’, o motor do editor que utilizan en Tractis, e éprobable que proximamente liberen outras partes do proxectobaixo licenzas libres.

Seguridade: identificación e firma

Para acceder aTractis utilízase, do mesmo xeito que noutros servizos en liña, un nomede usuario e un contrasinal. Non debe confundirse‘Autenticación’ referida ao acceso a Tractis coa ‘Firma’ dedocumentos, que require o DNI electrónico ou algún dosdiversos certificados dixitais. Se alguén interceptase os datos deacceso do usuario, podería acceder á conta en Tractis,pero sen o seu DNI electrónico non podería asinar.

Se alguén interceptase os datos de acceso do usuario, podería acceder á conta en Tractis, pero sen o seu DNI electrónico non podería asinar

En canto áfirma, Tractis foi un servizo pioneiro en admitir aidentificación mediante o novo DNI electrónico,mediante un lector, así como tamén todas as firmaselectrónicas (equivalentes ás firmas manuscritas), sexa calsexa o Prestador de servizos de Certificación que expediuo certificado, sempre que sexa ‘cualificado’.

JuliánInza, experto en seguridade e firma electrónica, sinalaque “o sistema admite todos os certificados expedidos polasAutoridades de Certificación Europeas e, ademais,internamente xestiona firmas completas; é dicir, completa ainformación da firma con indicación de tempo evalidación, segundo o formato É-X-L, descrito noestándar TS 101 903. E todo iso cunha facilidade de uso queeu creo que non se viu anteriormente”.

Representación legal

Tractis taménpretende ser un punto de encontro entre as partes e ofrece arbitrioe representación legal en caso de discrepancia. A adaptacióndo servizo ao dereito internacional permite crear un marco deacordos e resolución de conflitos e pechar contratoscompletamente en liña con clientes e provedores.

Tractis tamén pretende ser un punto de encontro entre as partes e ofrece arbitrio e representación legal en caso de discrepancia

Ademaisestá dispoñible un seguro de compravenda denominado ‘segurotractis’, que permite que se xorde unha disputa, se o árbitrodá a razón ao usuario, Tractis non só lle devolve odiñeiro senón que persegue á outra parte na súa xurisdición.Existe tamén a posibilidade dun envío denotificacións seguras: unha especie de burofax electrónico conacuse de recibo e todas as garantías.

A integraciónde Tractis promete ser realmente sinxela, mediante a adaptacióndas cores e logotipos. Para os desenvolvedores publicaranseas especificacións técnicas (API),que permitan a súa integración mediante módulos en tendasde comercio electrónico que desexen selar un acordo decondicións, ou de calquera tipo, mediante a devandita plataforma.

Publicaranse as especificacións técnicas que permitan a súa integración mediante módulos en tendas de comercio electrónico

Na actualidadehai máis de mil persoas rexistradas. Segundo osresponsables do proxecto, son unha mestura de usuarios de Internetinteresados en coñecer as últimas tendencias, avogados,empresas de housing ‘’, de venda de dominios, tradutores, autoresmusicais, representantes de marketplaces, sitios de clasificados, dealuguer, de formación en liña, programadores, deseñadoresweb, axentes inmobiliarios e fabricantes de pezas de automóbilentre outros. O servizo, polo momento, é gratuíto e atópaseen fase de probas, sendo soamente accesible por invitaciónde Tractis.