Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trucos para optimizar Ubuntu

Diversas configuracións poden mellorar o uso desta popular distribución de Linux
Por Benyi Arregocés Carrere 3 de Febreiro de 2009
Img optimaubuntu portada
Imagen: Zone41

Ubuntu converteuse na distribuciónde Linux máis popular dos últimos anos e, comotodo sistema operativo, require certas modificacións paraafinarse e porse a punto. Moitas delas serven taménpara outras distribucións de Linux.

Ubuntu incorpora por defecto unha gran cantidade deprogramas, como é habitual no mundo Linux. Con todo, taménresulta interesante instalar outros que se atopan dispoñibles. Oproceso resulta moi sinxelo a través do menú gráficode Aplicacións/Engadir “e quitar”, onde sepode rastrexar entre todos os posibles e ler un resumo do seulabor.

Por exemplo,resulta recomendable instalar unha devasacomo Firestarter, que protexe ao usuario de posibles intromisiónsdurante a súa navegación. Ademais, permite establecer queprogramas pódense conectar á Rede e cales non. Outrosprogramas destacados son 7-Zip,que comprime e descomprime en varios formatos, os reprodutoresmultimedia Mplayer e VLC e outros máis específicos comoKino, para editar vídeo, ou Audacity para montar audio.

Optimizaros aspectos gráficos

No uso diario pode resultar interesante paraaforrar tempo deshabilitar a pantalla de inicio que solicita onome de usuario e contrasinal. Por razóns de seguridade, istosó debería facerse no caso de que o computador fórafixo e utilizáseo unha única persoa. Débese seguir aseguinte ruta: “Sistema/Administración/Xanela de entrada” e ena pestana “Seguridade” hai que marcar a opción“Activar entrada automática” e elixir o nome dousuario en cuestión.

No uso diario pode resultar interesante para aforrar tempo deshabilitar a pantalla de inicio que solicita o nome de usuario e contrasinal

Por defecto, o navegador de arquivos de Ubuntuprevisualiza documentos, imaxes e contidos audiovisuais.Como consecuencia, consome bastantes recursos nesta tarefa. Pódeseestablecer que non os mostre de antemán se se fai clic en Editar. “”en calquera dos cartafoles do computador, logo “Preferencias”,e “Vista Previa”. Nese lugar pódese establecer “Nunca”a cada un dos tipos de arquivo para que navegar sexa máisáxil, sobre todo cando se abren cartafoles repletos defotografías.

Ubuntu conta con diversos efectos que mostrancambios de escritorio espectaculares, igual que realiza WindowsVista. Cada usuario pode decidir se lle interesan estes efectos ouprefire apostar pola posibilidade de que todo o sistema vaia máisrápido, aínda que a aparencia sexa máis sobria. Aconfiguración deste aspecto atópase na ruta“Sistema/Preferencias/Aparencia/Efectos Visuais” e pordefecto está activado na metade, entre os efectos máisatractivos e a aposta máis austera.

Códec multimedia

Ubuntu non incorpora por defecto os códecque permiten reproducir formatos de audio e vídeo tanpopulares como o MP3, pola sinxela razón de que non se hanprogramado con código libre. Agora ben, pódense engadircon facilidade se en Engadir “e quitar” búscase“Ubuntu Restricted Extras” e instálase. Con este paquete,inclúense ademais os tipos de letra de Microsoft, a contornaJava, a extensión que permite reproducir tecnoloxía flash no navegador, así como LAME, unha aplicación quepermite crear arquivos MP3, e o códec para reproducir discosDVD caseiros.

Ubuntu non incorpora por defecto os códec que permiten reproducir formatos de audio e vídeo tan populares como o MP3, por unha sinxela razón: non se programaron con código libre

Osdiscos DVD comerciais, con películas ou contidostelevisivos, adoitan venderse cifrados. Para poder lelos en Ubuntuo máis sinxelo consiste en instalar os repositorios deMedibuntu, que inclúensoftware que por razóns legais ou filosóficas non se inclúenno sistema de Canonical, empresa propietaria de Ubuntu. Débeseabrir un terminal (“Aplicacións/Accesorios/Terminal”),pegar o seguinte código no seu interior (sen as comiñas deapertura e peche): “súo wgethttp://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list-output-document=/etc./apt/sources.list.d/medibuntu.list” edar a Enter “” no teclado. Convén ter en conta que eno URL do código débese pór o alcume da distribuciónque se utilice: “intrepid” se é a 8.10, ou “hardy”se é a 8.04.

Traseste paso, engádese a clave de cifrado GPG dorepositorio con súo “apt-get update && súo apt-getinstall medibuntu-keyring && súo apt-get update”. Enese momento Ubuntu pregunta se debe instalar eses paquetes senverificación e hai que responder que si. Unhavez instalado o repositorio de Medibuntu, débese pegar a liña:“súo apt-get install libdvdcss2”. Doutra banda, parareproducir formatos que non teñen códec en Linux, como RealAudio, débese pegar no terminal o código “súoapt-get install w32codecs”.

Outros axustes a través de terminal

O uso do terminal para configurar o PC afástasebastante das rutinas dun usuario adoitado a Windows ou Mac VosX. Con todo, os foros e as páxinas dedicadas a Ubuntu seatopan repletas de axustes deste tipo explicados paso a pasocon todos os datos que se deben introducir para optimizar unha tarefaou instalar con corrección un determinado dispositivo. Destamaneira, aplicar os cambios redúcese a copiar e pegar sen ningunhacomplicación. Estas son outras dúas tarefas que se podenacometer para optimizar Ubuntu desde un terminal:

  • Borrar os kernel antigos. Okernel é o núcleo do sistema operativo. Coas periódicasactualizacións de Ubuntu, resulta habitual que se acumulen variosnúcleos, porque a distribución, por prevención,non borra os anteriores. Aínda que non sucede nada estraño pordispor dos antigos, cada un deles ocupa uns 128 megabytesde espazo no disco duro. Para eliminalos e aforrar memoria, sedebe abrir un terminal e pegar en primeiro lugar este código:“dpkg –get-selections | grep linux-image”. Así,pódese pescudar que núcleos estáninstalados, con numeracións como “linux-image-2.6.24-23-generic”.Sempre se deben deixar intactos o último e o denominado“linux-image-generic”, que se encarga do proceso deactualización. Os demais pódense borrar con lestecomando: “súo aptitude purge núcleo”, substituíndoesta última palabra polo nome concreto do kernel que se desexa borrar.

  • Configurar o GRUB. Se non se hanborrado os anteriores kernel, a instalación dun novomodificará as preferencias de GRUB, o “xestor dearranque” que se inicia antes que os sistemas operativos epermite seleccionar con cal se comeza a traballar. Istosó resulta un encordio cando Ubuntu e Windows compartenespazo nun mesmo ordenador e o usuario elixiu comezar pordefecto co software de Microsoft, porque o GRUB modificaráesta decisión.

    Antes de cambialo, recoméndase realizar unhacopia de seguridade do GRUB mediante a introdución doseguinte código nun terminal: “súo cp/boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.copia de seguridade”. A ediciónrealízase cando se pega “súo gedit /boot/grub/menu.lst”.Isto abre automaticamente a folla onde están todosos datos de configuración. Débese buscar a liñaonde poña “default” seguido dun número.

    Para que volva arrincar por defecto Windows ouo sistema que elixa o usuario débense contar desde cero (non desdeun) todos os títulos de kernel que aparezan na devandita folla,incluídos o test de memoria e a liña doutros. “sistemas operativos”, ata achar o número desexado.Por outra banda, na liña onde aparece “timeout”pódese establecer o tempo que permanece GRUB en pantalla ataque o usuario decide con cal arrincar. Por defecto, fíxaseen 10 segundos. Se se busca a liña de #hiddenmenu. “”e bórrase a almohadilla GRUB non irromperá no acesodo computador a menos que o usuario pulse “Esc” noteclado. Isto pode servir cando se queira iniciar case sempre cono mesmo sistema operativo. Despois de todas estas posiblesmodificacións débese facer clic en gardar e pechar o documento.

Configurar o panel superior

Ubuntu dispón de dúas barras de ferramentas por defecto.Unha na parte inferior, similar á dos Windows, ondese minimizan os programas, e unha na parte superior, denominadapanel, en que se sitúan os accesos a todos os menús eas configuracións. Unha idea práctica consiste en engadira este panel enlaces aos programas máis utilizados, de maneira queabrilos sexa moi rápido. Para facelo só se debeseleccionar o software no menú “Aplicacións”,picar no botón dereito e facer clic en “Engadireste lanzador ao panel”, onde se mostrarán en formade iconas pequenas.

Se se fai clic co botón dereito nunhaparte en branco deste panel superior, e logo pícase en “Engadirao panel”, pódense atopar varios atallosinteresantes ou a posibilidade de inserir información achegado sistema operativo dentro do panel. Resulta útil ter a man”Forzar o peche”, por se algunha aplicación bloquéase. Desta maneira, con só facer clic na devandito icona, poderasepechar calquera programa.