Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Universal Search: cara á procura perfecta

Google quere aproveitar todos osrecursos que agora ten dispersos para que o usuario poidaaproveitalos en cada procura que fai
Por Jordi Sabaté 27 de Maio de 2007

Aínda que iso poidaparecer algo tan sinxelo como refacer a páxina principal dobuscador, para que tanto os vídeos como as imaxes eas noticias estean á vista, o modo de procura ‘Universal Search’ é en realidade unhacomplexa fusión das súas máquinas de modo que estas saibanen cada procura que é o que máis podeinteresar.

Img

Desde o día 17 de maio apáxina internacional de Google cambiou o seu deseño demaneira tan sutil como imperceptible a primeira vista. Segue sendo unhapáxina limpa, co Logo e a caixa de procuras nocentro, pero no seu parte superior destaca unha interesante barra deopcións onde se desprega o acceso a todos os servizos queanteriormente estaban dispersos: vídeos, noticias, imaxes,mapas, correo e outros servizos de menor relevancia (Picassa, GoogleBooks, Google Blogue Search, etc.).

A primeira vista esta reunificacióndos servizos, un asunto que o buscador tiña pendentedesde hai tempo, parece o único cambio que se produciu.Pero en realidade as modificacións son moito máis profundas eimplican a todos os motores de procura de Google, de modoque se combinen para ofrecer os resultados da maneira máisperfecta posible.

Relevancias combinadas

Isto non quere dicir que Google vaia aofrecer de golpe en cada procura todos os vídeos,páxinas web, noticias ou imaxes relacionadas cunhadeterminada palabra que existan na Rede, senón que as súas máquinasdeberán saber discriminar o que é relevante, e por tantoútil ao usuario, en cada caso.

As modificacións implican a todos os motores de procura de Google para ofrecer os resultados da maneira máis perfecta posible

Por exemplo, se se pon na páxinainternacional de Google. a palabra Madonna,aparecerá a listaxe habitual de resultados de modo vertical.Pero na parte superior, a modo de menú horizontal, sepoden ver as opcións para acceder aos vídeos,as noticiase imaxes máis relevantes de Madonna; mesmo se ofrecea posibilidade de ir a todas as definicións que Google haxarastrexado sobre a cantante, ou ben acceder aos seus álbums e aas tendas en liña onde os venden.

Img

Noutro caso, se se buscan resultadospara a palabra ‘Nosferatu‘,aparecen os resultados normais e na barra superior a opciónde buscar vídeos sobre o lendario vampiro, e taménimaxes. Se se vai á opcíón ‘vídeo‘,ofrécese unha longa listaxe de vídeos que non sóproceden de Google Vídeos, senón tamén de Youtube(propiedade de Google), relacionados con Nosferatu. Por suposto, osvídeos seguen o mesmo patrón de relevancia dasprocuras de Google.

Se se busca ‘OQuixote‘,a barra superior ofrece a posibilidade de acceder á listaxe delibrossobre o personaxe que Google atope na Rede dixitalizados,tanto a obra de Cervantes como estudos sobre a mesma, etc. Enoutros casos, como o da procura ‘Vladimir Putin’, osresultados da barra superior están centrados nasnoticias que o líder ruso poida producir.

En fase inicial

De momento non se integran procurasen blogues, mapas ou con outros parámetros, e o proxecto estána súa fase inicial, xa que a súa expansión a todas as portadaslocais de Google resultará sumamente complexa. É por isoque o modo de procura ‘Universal Search’ só éaccesible desde a páxina internacional do buscador.

De todos os xeitos, Googleaseguraque leva anos traballando neste proxecto desde odepartamento da ‘experiencia de usuario’, un laboratorio onde seanalizan os movementos dos usuarios ao realizar as procurascon distintos deseños (exemplo1;exemplo2;exemplo3)da páxina de Google, e estúdase a forma máisnatural e cómoda de distribuír as barras de menús eopcións.

Estes estudos realízanse propondoa diversos usuarios escollidos ao azar que proben os deseños,á vez que se introducen nos seus computadores uns programas querexistran as pulsaciones que fan co rato e costeclados. Posteriormente os resultados envíanse aoslaboratorios de Google para analizalos e optimizar os deseños.Estes programas, que tamén poden ser utilizados con finsmalignos, denomínanse Keyloggers.

Complementario ás ‘procuras avanzadas’

O novo modo de procura deGoogle pretende complementarse coa opción de procuras. ‘avanzadas‘que ofrece o buscador, e que permite afinar os resultados conparámetros que dan máis profundidade ás procuras.Por expresalo dun modo gráfico, se as ‘procurasavanzadas’ afinaban os resultados dun modo vertical, ‘UniversalSearch’ farao de maneira horizontal, despregando asdiferentes opcións por tipos de arquivos aos que se accede.

Co novo modo de procura, Google consegue dar visibilidade a numerosos proxectos que ata agora tiña dispersos

Doutra banda, co novo modo deprocura, Google consegue dar visibilidade a numerososproxectos que ata agora tiña dispersos, e mesmo erandescoñecidos por moitos usuarios. Como afirmou Sergey Brin, undos cofundadores de Google, ‘Universal Search’ é “en certamaneira unha dobre recompensa”, porque ademais das súascaracterísticas “dámáis visibilidade a outros servizos de Google,como a biblioteca virtual ou os vídeos”.

Os experimentos de Google

Img

O buscador posúe na súa sede de PauAlto (California) unexército de expertosnas máis diversas disciplinas que se dedican a experimentarnovas formas de ofrecer os resultados das procuras, quenon só teñan a virtude de afinar no que os usuariosdesexan atopar, senón que tamén acheguen valores engadidosque faciliten o achar determinada información útil.

Os experimentos actualmente en marchapódense ver na páxina de Google Experimental,e algúns deles son tan interesantes como relacionarde modo cronolóxicoos resultados dunha procura, e así perfilar abiografía dun personaxe ou dun suceso, ou situalossobre un mapa de Googlecon etiquetas para citar a súa procedencia.