Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Viaxar co Firefox persoal

Diversas extensións do navegador de Mozilla permiten acceder ás direccións gardadas como favoritas desde máis dun computador
Por Benyi Arregocés Carrere 12 de Febreiro de 2007

‘Google Sync’, ‘Foxmarks’ e ‘Bookmarks Synchronyzer’ soncomplementos que converten a Mozilla Firefox nun navegador máis’portátil’, que emprega a Web co propósito de almacenare sincronizar as direccións favoritas e outros datos de cadausuario, de forma que se pode alternar o uso de distintoscomputadores e manter unha configuración persoal idéntica,unha función moi útil para os usuarios de máis dunPC.

Non son aplicacións web, pero si utilizan Internet para converter en ubicuo onavegador de cada usuario

Estasextensións (‘plugin’) débense instalar en Firefox. como complemento do navegador, polo que non chegan a ser realmenteaplicaciónsweb,pero si utilizan Internet para converter en ubicuo onavegador de cada usuario.

Oque tentan estes programas é conxugar as vantaxes innegables depoder personalizar o navegador (unha das grandes característicasque diferencian a Firefox do resto) coa mobilidade, e por estarazón tamén se diferencian de servizos comoDo.icio.us,unha xestor web de favoritos no que impera o seu compoñente social,porque permite ver as direccións favoritas doutras persoas.

Encambio, estas extensións gardan na Web a configuracióndo usuario para que só el poida acceder a estesdatos e co fin de que empregue unha configuración donavegador idéntica e sempre actualizada en varioscomputadores, nun labor parecido á que efectúan osprogramasque sincronizan os arquivosentre varios PCs.

Estas extensións gardan na Web a configuracióndo usuario para que só el poida acceder a estesdatos

Así,o usuario de Firefoxten á súa disposición diversas alternativas, que ademaisde sincronizar toda a información, constitúen unha formadistinta de realizar copias de seguridade dos datos.

Google Browser Sync

Amáis completa é GoogleBrowser Sync,que presenta o inconveniente de que obriga a ter unha conta deusuario de Gmail, pero que funciona cun proceso completamenteautomático e permite ao usuario seleccionar quecaracterísticas sincroniza: os favoritos, o historial, ascontrasinais gardados, as pestanas e xanelas abertase as cookies.

Google recomenda non instalar este complemento encomputadores públicos, porque como actualiza a distancia osdatos do usuario, pode pór ao alcance de estrañosinformación privada, un aspecto moi delicado, sobre todo nocaso dos contrasinais.

O navegador pode ser unha porta de entrada aos datos do usuario, polo que a seguridade é fundamental

Para lograr que ninguén máis poida acceder aosdatos que se sincronizan, Google cifra os datos, aos que ousuario accede cunha clave PIN. Con todo, unha das carenciasdeste complemento radica en que non funciona con dous computadoresacendidos ao mesmo tempo, senón que se debe apagar un para que sesincronicen todos os datos no outro.

Foxmarks

Lesteproblema resólveo Foxmarks,que traballa de maneira similar ao programa de Google, aínda que sócoas direccións favoritas de Internet. Esta extensiónofrece dúas opcións: centralizar a sincronización dosdatos nos seus servidores, coa vantaxe adicional de que se podeoptar por consultar a través da súa páxina web osmarcadores sen sincronizalos, ou que o usuario elixa un espazo webou FTP privado como lugar onde albergar os datos.

Bookmarks Syncronizer

Omesmo camiño toma a terceira alternativa pola que poden optar osconsumidores. Trátase de Bookmarks. Synchronizer,unha utilidade que só sincroniza os marcadores e que sediferenza porque tamén actualiza os favicon,o logotipo pequeno que aparece nas pestanas doFirefox xunto ao nome da páxina visitada; taménporque permite fusionar diferentes listas de favoritos nunha soa.

Aconfiguración é un pouco máis complicada que a dosoutros dous complementos, debido a é necesario indicarlle ao servizoonde se gardará o arquivo que sincroniza osfavoritos. Unha extensión moi similar, e que se basea nomesmo código que Bookmarks Synchronizer, é BookmarksSync and Sort.

Instalar complementos en Firefox

Cando se trate de instalar calquera deste trescomplementos, Firefox advertirá ao usuario de que un sitio tentou instalar un programa e non se permitiu. Para poderinstalar o complemento, o usuario debe facer clic en “EditarOpcións” e, a continuación, engadir o sitio webdentro da lista de direccións que poden instalar aplicacións en Firefox.Despois, vólvese a picar na ligazón, acciónque instala o complemento, e reiníciase o navegador para usar anova función.