Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar unha incidencia coa equipaxe en transporte aéreo

Non se debe saír do aeroporto sen deixar constancia do problema coas maletas, ademais de seguir unha serie de trámites, cumprir prazos e probar o dano
Por Blanca Álvarez 17 de Xaneiro de 2013
Img maleta cinta listado

A diferenza doutras incidencias no transporte aéreo, como atrasos e cancelacións, nas que o importe da indemnización ao pasaxeiro está taxado en función dos quilómetros de voo, os problemas que xorden coa equipaxe teñen outro tratamento legal. Tanto a perda ou o extravío da equipaxe facturada, como a súa entrega con atraso ou con danos, é responsabilidade das compañías aéreas, pero está limitada ata un máximo de 1.131 dereitos especiais de xiro por viaxeiro (uns 1.300 euros, en decembro de 2012). Non hai unha contía fixada pola lei que sexa igual por maleta ou peso para todos os pasaxeiros, senón unha contía máxima por baixo da cal a aerolínea indemnizará ao afectado, segundo sexa a súa política comercial e os danos e prexuízos que xustifique a persoa. Como hai que reclamar a indemnización nestes casos? O fundamental é non saír nunca do aeroporto sen deixar constancia da incidencia. E, a partir de aí, seguir unha serie de trámites, cumprir prazos e probar o dano, como se explica a continuación.

Pasos para reclamar unha incidencia coa equipaxe

O primeiro paso que debe dar o pasaxeiro é dirixirse ao mostrador da compañía aérea no aeroporto e solicitar un parte de irregularidade da equipaxe, o PIR. É imprescindible. Non cumprimentalo no acto permite á aerolínea presumir que foi entregado en perfecto estado. Ademais, algunhas compañías entregan un kit básico aos afectados con produtos de hixiene e, mesmo, roupa interior.

Tras cumprimentar o PIR, do que sempre se ha de conservar unha copia, poden suceder varias cousas:

  1. A equipaxe aparece antes de 21 días: a equipaxe só considérase atrasado. Hai que presentar outro escrito, por carta certificada ou burofax dirixido á compañía aérea, confirmando a incidencia e cuantificando os danos padecidos. Por atraso, o prazo para este segundo escrito de reclamación é de 21 días que se contan desde a xornada en que deberon ser entregadas.

  2. Non hai sinais das maletas antes dos citados 21 días. Transcorrido este intervalo, a equipaxe considerarase extraviado. Por perda, e aínda que non hai un prazo fixado, recoméndase presentar un escrito canto antes a partir do transcurso dos 21 días ou desde a confirmación do extravío por parte da compañía aérea.

Non cumprimentar o parte de irregularidade da equipaxe no acto permite á aerolínea presumir que se entregou en perfecto estado
Tamén pode ocorrer que a equipaxe se entregase no aeroporto pero con danos. En primeiro lugar, hai que cumprimentar o PIR. Despois, o pasaxeiro dispón de sete días para presentar a súa reclamación na que convén xustificar os prexuízos mediante copia de factura de reparación das maletas ou de adquisición de novas similares. Por iso é polo que conveña facer constar no PIR o tipo, modelo e marca das maletas estragadas ou non entregadas.

Cando a incidencia é a falta de bens do interior das maletas, o pasaxeiro atópase en moi difícil posición para reclamar, pola imposibilidade práctica de acreditar o contido e a súa perda. Pode denunciarse na Policía, aínda que as aerolíneas non adoitan aceptar responsabilidade algunha polo contido da equipaxe.

Por iso convén previr e non transportar obxectos de valor na equipaxe facturada -mellor levalo no de man-, nin incluír na maleta obxectos fráxiles ou que rompan con facilidade.

Como non todas as compañías actúan igual -unhas abonan un importe determinado por día de atraso e outras esperan a que o pasaxeiro acredite os gastos sufridos mediante facturas-, a maneira de evitar a incerteza e os límites legais é realizar unha especial declaración de valor a cambio de abonar a tarifa correspondente. Para coñecer en cada momento cal é a equivalencia ao euro dos Dereitos Especiais de Xiro, pódese consultar no Banco de España.

Modelo de reclamación

Nome do pasaxeiro

Dirección

C.P. Municipio

Compañía Aérea

Servizo de reclamacións

Dirección

C.P. Municipio

Asunto: Reclamación equipaxe facturada

Voo:

Data:

Estimado Sr./a:

Por medio da presente, paso a presentar, en prazo legal, reclamación por PERDA / ATRASO / DANOS DA EQUIPAXE FACTURADA no voo nº…, con saída desde… e destino…

Tal e como consta no PIR de data dd/mm/aaaa, copia do cal adxunto como doc. nº 1, a equipaxe facturada chegou a destino con serios danos / non chegou a destino no día e hora prevista.

A equipaxe foime entregado con … días de atraso / a equipaxe perdeuse transcorrendo máis de 21 días / e esta incidencia ocasionoume danos e prexuízos que se cifran na cantidade de XX euros. Todos eles xustificados na necesidade de adquirir unha/dúas maleta/s nova/s similar/é ás estragadas/extraviadas, bens básicos consistentes en artigos de hixiene persoal, roupa, etc.., dos que acompaño copia de facturas como documentos nº 2, 3 e 4.

Igualmente, acompaño copia de cartón de embarque e billetes de cada vulto de equipaxe, como documentos nº 6 e 7.

Polos danos e prexuízos acreditados e sendo que conforme ao Convenio de Montreal e ao Regulamento 285/2019, o transportista é responsable do dano causado en caso de destrución, perda ou avaría da equipaxe facturada ata 1.131 dereitos especiais de xiro,

SOLICITO o abono dunha indemnización por … euros.

No caso de que nun prazo razoable non reciba resposta afirmativa á miña solicitude, vereime obrigado a acudir ás vías que considere pertinentes en defensa dos meus dereitos e intereses.

Sen outro particular, quedo á espera das súas noticias.

Cordialmente,

Firma do pasaxeiro