Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Consellos para a contratación de viaxes combinadas

Posto que se trata de servizos de considerable entidade económica e prestación complexa, é recomendable tomar algunhas precaucións
Por mediatrader 7 de Xullo de 2006

No verán é moi habitual contratar unha viaxe combinada para pasar as vacacións. Os últimos estudos de hábitos turísticos apuntan que máis da metade dos cidadáns deciden realizar un itinerario nestas datas e que polo menos un de cada cinco decántase por facelo dunha forma organizada. Isto sucede, sobre todo, nas saídas ao estranxeiro.

Unha viaxe combinada ofrece vantaxes importantes, como unha considerable redución de custos e maior comodidade á hora de facer as reservas de voos e habitacións. O viaxeiro normalmente adquire en bloque estes e servizos nas axencias de viaxes que exercen de mediadoras e coordinadoras.

As viaxes organizadas representan o 20% dos desprazamentos exteriores dos españois

Enténdese por viaxe combinada aquel que se vende por un prezo global, cuxa duración supera as 24 horas ou inclúe unha noite de estancia e no que se combinan, polo menos, dous dos seguintes elementos: transporte, aloxamento ou outros servizos turísticos.

Dado que se trata de paquetes de considerable entidade económica e cuxa prestación é certamente complexa, a Confederación española de Consumidores e Usuarios (CECU), quere ofrecer unha serie de recomendacións para poderlles sacar o maior partido:

Comparar diversas ofertas, atendendo tanto aos prezos como aos servizos ofertados.

Deixarse asesorar sobre o destino elixido (respecto das comidas ou as categorías hoteleiras, medidas de seguridade, etc.).

Conservar a publicidade. No caso de que non se preste algún dos servizos anunciados, poderase esixir mesmo cando non veña especificado no contrato.

É obrigatorio que a axencia dispoña de programas ou folletos con información clara e precisa sobre os destinos e medios de transporte, datas da viaxe, establecementos hoteleiros, comidas, requisitos administrativos (visados e formalidades sanitarias) e prezo da viaxe. Este folleto tamén debe gardarse ata o regreso.

–Para formalizar a viaxe débese subscribir un contrato por escrito no que se recollan, entre outros datos, os destinos da viaxe e períodos de estancias, medios e categorías dos transportes, datas e lugares de saída e regreso, circunstancias do aloxamento, excursións ou outros servizos incluídos, nome e dirección do organizador e do detallista (e do asegurador, no seu caso), así como o prezo total. O cliente deberá ser informado destas condicións antes de asinar o contrato.

–A pesar de asinar o contrato, o usuario pode desistir de facer a viaxe, aínda que deberá facer fronte, salvo que o desistimiento fóra por causa de forza maior, aos gastos de xestión, anulación e unha indemnización de ata o 25 % do prezo da viaxe se se desiste nas 48 horas anteriores á saída. Se o viaxeiro non se presenta á saída, deberá abonar o custo total da viaxe.

Se a axencia vese obrigada a modificar unha viaxe xa contratada, deberá polo en coñecemento inmediato do consumidor, que terá opción de rescindir o contrato ou aceptar a modificación ou outra viaxe, coa devolución do exceso de prezo que no seu caso se pagou. Tanto se se acepta a modificación coma se resólvese o contrato, a axencia deberá abonar, salvo supostos de forza maior, unha indemnización de ata o 25 % se se produce nas 48 anteriores á saída.

–Antes de comezar o tour, a axencia deberá informar o nome, dirección e número de teléfono da representación do organizador en cada destino, ou no seu caso dos organismos locais que poidan asistir ao viaxeiro en caso de dificultades. De non existir estas representacións, facilitarase un número de teléfono de urxencia ou para calquera outra información, que lle permita porse en contacto co organizador.

–Xunto á información anterior, deberase informar o viaxeiro a posibilidade de subscribir un seguro que cubra a asistencia sanitaria. Salvo que exista responsabilidade do viaxeiro, a axencia deberá sempre prestar a asistencia necesaria ao consumidor que se atope en dificultades. A asistencia sanitaria derivada de accidentes en medios de transporte españois con saída desde o territorio nacional estará cuberta polo seguro obrigatorio de viaxeiros.

Almacenista e comerciante polo miúdo responderán os incumprimentos que lles correspondan segundo o seu ámbito de xestión, e conxuntamente cando sexan varios almacenistas e comerciantes polo miúdo os que concorresen no contrato.

–Hai que lembrar que as reclamacións contra as axencias con motivo destas viaxes combinadas prescriben aos dous anos.