Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Incidencias coa equipaxe no aeroporto

Sempre que as condicións da viaxe permítano, o pasaxeiro poderá facturar máis peso do permitido pagando a cantidade que estea establecida por esta continxencia
Por José Ignacio Recio 23 de Agosto de 2007

De cada 1.000 equipaxes que Spanair transportou no segundo trimestre deste ano, perdeu 15,6. Pola súa banda, Iberia extraviou 12,5 por cada 1.000. Con estas cifras, as dúas compañías españolas sitúanse na franxa media das 23 europeas que estudou a Asociación Europea de Aerolíneas (AEA). Con todo, os datos non deixan de ser preocupantes e sobre todo reveladores, o que obriga a que os viaxeiros extremen as precaucións e sigan todas as recomendacións que o persoal da companía facilítelles. Así, a facturación da equipaxe debe facerse no mostrador asignado á compañía aérea, onde se entregará ao pasaxeiro o seu cartón de embarque e o talón de equipaxe (o transporte da equipaxe ata un límite determinado vai incluído no prezo do billete). Normalmente as compañías aéreas permiten en voos nacionais un peso de ata 30 quilogramos para os pasaxeiros que viaxan en Primeira ‘Clase’ e ‘Preferente’, e de 20 quilogramos para aqueles que o fan en tarifas máis económicas. Polo que respecta ao tráfico internacional o sistema é o mesmo que nos voos nacionais, excepto nas rutas que teñen como destino Estados Unidos, Canadá e outros países do continente americano, onde o procedemento que se utiliza é o chamado de pezas ‘’, que consiste en limitar o número de vultos transportados e que estes teñan un volume determinado.

Con respecto ao exceso de equipaxe, sempre que as condicións da viaxe permítano, o pasaxeiro poderá facturar máis peso do permitido pagando a cantidade que estea establecida por esta continxencia. Ademais da equipaxe facturada permítese que o pasaxeiro leve como equipaxe de man determinados obxectos de pouco peso e volume (paraugas, bolso de man, cámara fotográfica, entre os máis comúns), sempre que non excedan unhas determinadas dimensións ou peso, que poden estar indicados no billete. Por iso, antes de realizar unha viaxe en avión é aconsellable consultar coa compañía aérea sobre as limitacións concretas do número de vultos, as medidas e os pesos máximos que aplican para o transporte de equipaxe facturada e de man.

Neste sentido, as aerolíneas poden rexeitar o transporte como equipaxe daqueles artigos que debido ao seu tamaño, forma, peso ou características non poidan ser considerados como equipaxe. Desde diversas instancias do sector aéreo recoméndase ao pasaxeiro que non inclúa na equipaxe facturada artigos perecedoiros, fráxiles, obxectos de valor (diñeiro, xoias, artigos electrónicos, etc.) medicamentos, documentos, chaves, etc., xa que algunhas compañías non aceptan responsabilidade por estes artigos.

As protestas deben realizarse por escrito e dentro dos prazos fixados

En calquera dos casos, a compañía aérea é responsable do dano causado en caso de destrución, perda ou danos da equipaxe facturada cando o feito que causase o dano produciuse dentro do avión ou mentres a equipaxe facturada atópese baixo a custodia da compañía. Con todo, a compañía non será responsable na medida en que o dano se deba á natureza, a un defecto ou a un ‘vicio’ propio da equipaxe. No caso de equipaxe non facturada, incluíndo os obxectos persoais, a aerolínea debe responder se o dano é responsabilidade súa, a dos seus dependentes ou axentes. Tamén é responsable do dano ocasionado por atraso no transporte de equipaxe, salvo que probe que se adoptaron todas as medidas que eran razoablemente necesarias para evitar o prexuízo ou que lles foi imposible adoptar ditas medidas.

Reclamacións

É fundamental que en caso de incidencia coa equipaxe facturada (destrución, perda, deterioración ou atraso), acúdase inmediatamente ao mostrador da compañía aérea ou ao axente handling (empresa de asistencia en terra ás compañías aéreas) para formular nese momento a protesta correspondente, cumprimentando o impreso denominado ‘Parte de Irregularidade de Equipaxe’ (P.I.R.), que é o requisito necesario para facer constar a incidencia ocorrida e para a tramitación pola compañía aérea.

Se o pasaxeiro ten dificultade en localizar o mostrador da compañía, pódese dirixir ao mostrador de información que Aena dispón en cada aeroporto, onde se lle facilitará a súa localización ou se lle indicará o procedemento que debe seguir na súa reclamación. Con independencia do enchemento do P.I.R. antes de abandonar o aeroporto, dispón dos seguintes prazos para a presentación de reclamacións:

  • No caso de avaría, o pasaxeiro deberá presentar ao transportista unha protesta inmediatamente despois de notar o dano e, como moi tarde, dentro dun prazo de sete días para a equipaxe facturada a partir da data da súa recepción.
  • En caso de atraso, a protesta deberá facerse nun prazo máis extenso, concretamente de 21 días a partir da data en que a equipaxe fose posto a disposición do pasaxeiro.

Outra consideración para ter en conta polo cliente é que toda protesta deberá facerse por escrito e entregarse dentro dos prazos estipulados. Así mesmo, as reclamacións ante un tribunal deberán presentarse nun prazo de dous anos a partir da chegada da aeronave ou do día en que debese chegar.

Indemnizacións

De acordo co Convenio de Montreal e a normativa comunitaria, a responsabilidade do transportista por atraso, destrución, perda ou danos da equipaxe limítase a 1.000 euros. Os límites de responsabilidade non implican unha compensación automática polos importes máximos. Finalmente, o pasaxeiro pode acollerse a un límite de responsabilidade máis elevado efectuando unha declaración especial de valor da súa equipaxe, como moi tarde no momento de facturar, e abonando unha tarifa suplementaria.

Produtos que o pasaxeiro non debe incluír na súa equipaxe que se factura:

  • Gases: propano, butano (inclúe as pequenas bombonas de gas para cámping).
  • Líquidos inflamables (pinturas, disolventes, pegamentos e cargas para encendedores).
  • Sólidos inflamables e sustancias reactivas.
  • Oxidantes e peróxidos (lejías e abrasivos).
  • Substancias tóxicas ou infecciosas (raticidas, sangue infectado).
  • Material radioactivo (inclúe isótopos para uso médico ou comercial).
  • Corrosivos (como baterías para automóbiles).
  • Pezas dun motor que contivesen combustible.

Artigos prohibidos na equipaxe de man

Por razóns de seguridade, lembramos a serie de obxectos que non se poden transportar na cabina do avión, por tanto deben ser facturados como equipaxe de adega, a condición de que non estea prohibido tamén o seu transporte. Entre estes obxectos prohibidos atópanse: sustancias químicas e tóxicas, sustancias explosivas e inflamables, instrumentos contundentes e obxectos punzantes ou con arestas. Coas medidas de seguridade establecidas a partir de 2006, tamén se limita o transporte de líquido na equipaxe de man a 100 mililitros por envase. Ademais, os pasaxeiros están obrigados a gardar estes envases en bolsas con capacidade máxima dun litro, transparentes e cun peche que permita a súa apertura fácil.

Pola súa banda, o persoal de seguridade pode denegar o acceso á zona de embarque e á cabina do avión a calquera pasaxeiro en posesión dun artigo que aínda non considerándose prohibido poida suscitar o receo do persoal aeroportuario.

Convén revisar a lista de artigos que non se pode transportar nin na cabina nin na adega, salvo que se comunique ao departamento de seguridade do aeroporto

En circunstancias excepcionais o pasaxeiro pode portar algún artigo prohibido a condición de que, ou ben informase con anterioridade ao departamento de seguridade do aeroporto e este autorizase o seu transporte, ou ben o comandante do avión fose informado achega do pasaxeiro e do artigo prohibido que desexa transportar. En calquera caso o artigo ou artigos prohibidos deberán viaxar en condicións de seguridade. Aínda que poida ser sorprendente, algúns produtos aparentemente inofensivos poden resultar perigosos a bordo dun avión se se inclúen dentro da equipaxe. Durante o voo as variacións de temperatura e presión, e o propio movemento da aeronave, poden causar escapes de líquidos ou ignición dalgúns artigos. Por iso, o pasaxeiro non debe levar na equipaxe ningún produto que poidan alterar o bo funcionamento do voo.