Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pasaxeiros especiais

As mulleres embarazadas e os nenos menores de cinco anos que viaxen sós poden voar sempre que asinen un Descargo de Responsabilidade ante calquera continxencia que xurda
Por Rosa M. López-Maroto 27 de Setembro de 2007

As compañías aéreas dispensan un trato especial a certos pasaxeiros. Nenos que viaxan sós, persoas con mobilidade reducida ou que poidan ter algún problema conxuntural de mobilidade, son algúns dos beneficiarios destas axudas plus. Para que unha aerolínea poida ofrecer axúdalas pertinentes, o usuario deberá informar as súas circunstancias especiais no momento de facer a reserva e de adquirir o seu billete. Aínda que tanto os recintos aeroportuarios como as compañías aéreas dispoñen de servizos específicos para atender estas necesidades especiais, na maioría das ocasións é recomendable notificalo coa debida antelación.

Tres son os grupos de poboación obxecto destas medidas e atencións especiais: persoas con mobilidade reducida, nenos menores de 12 anos e mulleres embarazadas. É responsabilidade das compañías, os aeroportos e os axentes de servizos relacionados con ambos os atender as necesidades das persoas con mobilidade reducida. Pola súa banda, é responsabilidade destas especificar as súas necesidades á hora de viaxar no momento de facer a reserva, e comprobar que toda a información respecto da súa particular necesidade quedou rexistrada na mesma. Polo que respecta ás mulleres embarazadas, as compañías aéreas recomendan non efectuar viaxes de avión cando o período de xestación supere as 36 semanas. En calquera caso, antes de organizar a viaxe, a usuaria que se atope nesta situación debe consultar coa súa compañía e ter en conta que eventualmente deberá asinar un ‘Descargo de Responsabilidades’ da aerolínea ante calquera continxencia que poida ocorrer derivada do seu estado.

É responsabilidade das compañías, os aeroportos e os axentes de servizos relacionados con ambos os atender as necesidades das persoas con mobilidade reducida

Tamén deberá asinarse este documento no caso de que unha menor viaxe soa. Por regra xeral, os menores deberán viaxar acompañados dunha persoa maior de idade. No caso de que os nenos deban viaxar sós, débese consultar coa compañía aérea se dispón do servizo de acompañamento, función que adoita estar a cargo dun membro da tripulación de cabina que, previo pago á aerolínea polos seus servizos, estará ao coidado do menor. No entanto, se o neno cumpriu o cinco anos poderá viaxar só a condición de que o responsable firme o citado ‘Descargo de Responsabilidades’ e garanta que no aeroporto de chegada farase cargo del un adulto previa identificación. No caso de que unha pasaxeira viaxe con bebés ou nenos de pouca idade, a maioría de compañías aéreas dispón de servizos especiais de atención, como xogos, libros, e, se se solicita por anticipado, tamén menús infantís.

Condicións especiaisp> A maioría dos pasaxeiros, tanto as persoas que están sas como unha porcentaxe elevada dos enfermos, pode non ter ningún inconveniente para realizar unha viaxe en avión. No entanto, hai certas situacións nas que a consulta previa ao médico de cabeceira ou ao especialista resulta moi recomendable:

  • Se o pasaxeiro foi sometido a unha recente operación cirúrxica.
  • Se viaxa coas pernas escayoladas.
  • Se tivo un infarto, unha angina de peito ou padece trastornos de tipo circulatorio.
  • Se ten algunha enfermidade pulmonar ou insuficiencia respiratoria.
  • Se padece de sinusitis crónica, infeccións do oído ou otitis.
  • Se ten conxestións nasais derivadas de infeccións, ou alerxia respiratoria.

Estas circunstancias son, entre outras, aquelas en as que resulta recomendable unha consulta previa ao médico para que lle informe sobre a idoneidade ou non de viaxar en avión, así como das precaucións que debe tomar o pasaxeiro para voar. As compañías aéreas, nas viaxes cuxa duración é superior a tres horas, adoitan recomendar certas pautas de alimentación e bebidas, así como algúns exercicios físicos durante o voo, que axudarán ao pasaxeiro a incrementar o seu benestar e reducir os inconvenientes dunha prolongada inmobilidade.

No caso de pasaxeiros enfermos, corresponde ao servizo médico da compañía aérea estudar a posibilidade de que poidan viaxar ou non

No caso de pasaxeiros enfermos, corresponde ao servizo médico da compañía aérea estudar a posibilidade de que poidan viaxar ou non, e en que condicións han de facelo. Se o enfermo está delicado, o seu transporte poderase facer en padiola ou acomodado nunha ou máis butacas, debendo consultar coa compañía aérea as condicións e tarifas correspondentes. Para informar os pasaxeiros que estean nesta situación sobre a accesibilidade e as posibilidades do transporte aéreo, AENA (Aeroportos Españois e Navegación Aérea), en colaboración coa Dirección Xeral de Aviación Civil, editou un folleto denominado ‘Información para persoas con discapacidade e/ou mobilidade reducida’, dispoñible nos aeroportos e nas páxinas web de AENA (www.aena.es) e da Dirección Xeral de Aviación Civil (www.fomento.es/aviacioncivil).

Consellos para embarazadas

As mulleres embarazadas que suban a unha aeronave deben de ter en conta unha serie de precaucións para que a viaxe desenvólvase satisfactoriamente e non se produza ningún contratempo que poida afectar o seu estado. En primeiro lugar, e antes de embarcar, é necesario que saiban que os detectores de metais que están instalados en todos os aeroportos internacionais non afectan o feto. No momento de realizar a reserva do voo é aconsellable que soliciten asento de corredor, entre outras razóns para poder dispor de máis espazo para moverse, e ter máis fácil o acceso para ir ao servizo.

Tamén é importante saber nunha viaxe destas características que a zona máis recomendable da aeronave é a parte dianteira, porque é a que sofre menor movemento durante o traxecto. Unha vez que ocupase o seu asento no avión, a muller embarazada debe tomar outra serie de medidas adaptadas ao seu estado, como colocarse o cinto de seguridade por baixo do abdome e durante o voo, na medida do posible, mover os pés facendo pequenos círculos para manter activa a circulación. As gestantes poden, ademais, consultar ás azafatas sobre calquera dúbida ou imprevisto que ocorra durante a viaxe.