Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Voos: dereitos e obrigacións de pasaxeiros e tripulación

A tripulación e a pasaxe dun voo están sometidos a un estatuto especial de dereitos e obrigacións que cambian en función da compañía aérea, o tipo de voo, e o seguro contratado
Por Marta Parreño 5 de Decembro de 2007

Coller un avión converteuse nun acto cotián: sexa por traballo ou pracer, cada día millóns de persoas toman un avión paira trasladarse dun destino a outro. Pero coñecen os seus dereitos e obrigacións? Saben cal é a responsabilidade da tripulación ante calquera continxencia? Desde a venda do billete até a recollida da equipaxe, pasando pola facturación e o tempo que dura o voo… Todos estes aspectos están estritamente regulados polas lexislacións nacional e internacional. Ademais, pasaxeiros e tripulación quedan sometidos a un estatuto especial de dereitos e obrigacións, cambiantes en función do tipo de voo, a compañía e o seguro que se contratou.

Tripulación e pasaxe

Tripulación e pasaxe

Ir de vacacións ao Caribe ou viaxar até as románticas canles de Venecia. Voar dun lugar a outro pode ser una experiencia gratificante, pero non hai que perder de vista que subirse a un avión pode supor tamén una fonte de preocupacións e problemas, polo que non está de máis coñecer os dereitos que agarraches á pasaxe. Os pasaxeiros de calquera tipo de voo, xa sexa charter ou regular, teñen que recibir un trato xusto, e a responsabilidade de respectar os seus dereitos recaerá na compañía que se contratou. A Unión Europea ampliou os dereitos da pasaxe coa aprobación do Regulamento 261/2004, no que se establecen normas comúns paira todos os cidadáns da Comunidade Europea que viaxen en avión.

As principais garantías paira os pasaxeiros teñen que ver coa denegación de embarque e anulación de voo, grandes atrasos, extravío de equipaxes, lesións ou morte en caso de accidente e reclamación de caso de incumprimentos de condicións nas viaxes combinadas.

En caso de denegación de embarque, si o número de pasaxeiros é maior que o de prazas dispoñibles a compañía deberá, en primeiro lugar, solicitar voluntarios que renuncien aos seus asentos a cambio dunha compensación. En caso de non haber voluntarios, a compañía deberá abonar en concepto de indemnización:

 • 200 euros paira voos de até 1.500 quilómetros.
 • 400 euros paira voos de entre 1.500 e 3.000 quilómetros.
 • 600 euros paira voos de máis de 3.500 quilómetros.

Se o atraso é inferior a 2, 3 ó 4 horas respectivamente, a compensación poderá reducirse á metade.

Cando un pasaxeiro sofre a anulación dun voo a compañía deberá dar a elixir ao pasaxeiro entre a devolución do billete, e un transporte alternativo cara ao destino final, ademais de ofrecerlle gratuitamente comida e bebida, e aloxamento cando sexa necesario. As devolucións pagaranse en metálico e deberán facerse efectivas nun prazo de 7 días.

En caso de atrasos, a indemnización dependerá do tempo que se prolongue o atraso e a distancia do voo. Se o atraso é de dúas horas en voos de até 1.500 quilómetros, de tres horas en voos de até 3.500 quilómetros ou de catro horas en voos de máis de 3.500 quilómetros, o pasaxeiro ten dereito a recibir comida e bebida gratuíta, ademais de aloxamento no caso de que sexa necesario. No caso de que o atraso sexa maior de cinco horas, a compañía terá a obrigación engadida de devolver o importe do billete.

Se o atraso dun voo supera as cinco horas, a compañía debe devolver o importe do billete

Outra das garantías paira o cliente ten que ver coa equipaxe. O pasaxeiro cuxo equipaxe sexa extraviado terá dereito a recibir 736 euros por vulto perdido ou roto. Iso si, deberá facer a reclamación nos 10 días seguintes desde a data en que debeu entregarse.

O pasaxeiro -ou os seus familiares en caso de falecemento- poderá reclamar tamén por danos en caso de falecemento ou lesión causados por accidente dun voo dunha compañía aérea da Unión Europea en calquera parte do mundo. Ademais, ten o dereito de recibir un abono paira cubrir as necesidades económicas inmediatas.

Obrigacións da tripulación

A Lei española sobre Navegación Aérea establece que o persoal de voo é aquel “destinado ao mando, pilotaxe ou servizo de a bordo da aeronave”. O comandante dun avión, cuxa idade mínima debe ser 25 anos, debe posuír una licenza ou autorización que lle faculte paira exercer esas funcións e non poderá, sen causa xustificada, abandonar ou renunciar ás súas responsabilidades de control do espazo aéreo e seguridade do tránsito a non ser que sexa relevado ou substituído.

Dita lei establece que o comandante será, ademais, o responsable da aeronave e de toda a súa tripulación, viaxeiros e equipaxes desde o momento en que se fai cargo do seu mando paira emprender o voo. Pola súa banda, o resto de tripulación de cabina ten a obrigación de garantir a seguridade e comodidade de todos os pasaxeiros.

Seguros aéreos

Paira aforrarse desgustos e diñeiro, existen varios tipos de seguros de viaxes: o seguro mínimo, o extra e o de cancelación. Cada un deles posúe una cobertura e un prezo distintos.

 • Seguro Mínimo: Este tipo de seguro adoita vir incluído na maioría de viaxes combinadas e naqueles contratados en axencias. O seu custo -entre un 2% e un 5% da viaxe- é bastante reducido, pero cobre unhas continxencias mínimas:

  • Atraso de máis de 5 horas na saída: a compañía deberá facilitar un transporte alternativo.
  • En caso de anulación da viaxe, o cliente terá dereito á devolución dos gastos derivados da súa estancia obrigada.
  • Overbooking: a indemnización variará en función do prezo do billete.
  • Nalgúns casos, cobertura sanitaria durante a viaxe.
  • En caso de falecemento, repatriación do cadáver.
 • Seguro Extra: Este tipo de seguro contrátano aqueles pasaxeiros que desexan máis garantías que as que cobre o seguro mínimo e contempla as seguintes prestacións:

  • Asistencia sanitaria durante a viaxe: inclúe gastos de hospitalización, intervencións cirúrxicas, gastos médicos e de enfermaría.
  • Indemnización en caso de atraso superior de seis horas.
  • Indemnización en caso de anulación da viaxe por problemas técnicos ou da compañía.
  • Overbooking: compensación económica variable en función do importe do billete.
  • Transporte ou expatriación do asegurado falecido e, nalgúns casos, dun acompañante.
  • Indemnización en caso de falecemento accidental do asegurado.
  • Desprazamento do asegurado por interrupción a viaxe debida ao falecemento dun familiar.
  • Envío de medicamentos prescritos con carácter urxente.
  • Indemnización en caso de perda, roubo ou destrución da equipaxe.
  • Adianto de fondos en caso de roubo, perda de equipaxe, enfermidade ou accidente.
  • Responsabilidade civil privada do asegurado que inclúe defensa legal no estranxeiro.
  • Seguro de cancelación: Serve paira indemnizar aos titulares que contraten unha viaxe combinada ou billetes de avión e véxanse obrigados a cancelalo por un motivo xustificado e que estea incluído nas cláusulas do seguro. Con el, a compañía comprométese a devolver a cantidade adiantada sempre que sexa solicitada polo asegurado 48 horas antes da hora do voo e sempre que os motivos sexan xustificados. As causas máis habituais que se poden alegar son:

   • Despedimento laboral.
   • Enfermidade, accidente ou falecemento do asegurado ou un familiar directo.
   • Convocatoria nun procedemento xudicial.
   • Convocatoria paira oposicións.
   • Entrega en adopción dun neno.
   • Anulación dun acompañante inscrito e asegurado ao mesmo tempo e que lle obrigue a viaxar só.