Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas para o aluguer en plena crise

As axudas ao aluguer son escasas e benefician a poucos cidadáns
Por Carlos Astorelli 9 de Xaneiro de 2012
Img alquiler

Con menos hipotecas que nunca asinadas e o prezo dos alugueres un 4% máis baixo no último ano, o arrendamento empézase a ver como un dos modos principais e máis útiles de acceso á vivenda. Pero as axudas ao aluguer son moi escasas e a súa contía non é relevante.

O descenso do prezo dos alugueres en España foi unha tendencia marcada en 2011 e, ao parecer, é unha reacción natural fronte á crise. O prezo medio da vivenda en aluguer era no noso país de 696 euros mensuais en novembro de 2011, un descenso do 0,8% respecto de outubro pasado. A variación do últimos tres meses completos rexistra un descenso do 0,3% e, se se toma como parámetro o último ano, a baixada foi do 4%.

Aínda que os prezos dos alugueres parecen mellorar e adecuarse á recesión, aínda son caros, e o acceso a unha vivenda é un dos problemas máis serios dos españois.

Benefícianse das axudas ao aluguer quen teñan ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM, xubilados e inválidos con pensións non contributivas

Quen decide optar por vivir de aluguer, debe coñecer que hai dous tipos de axudas:

 • Axuda aos inquilinos

  Está destinada a inquilinos titulares dun contrato de aluguer de vivenda habitual cuxos ingresos familiares non excedan 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiple (IPREM). É unha subvención cuxa contía máxima anual representa o 40% da renda anual que se abone. Ten un límite de 3.200 euros por vivenda, con independencia do número de titulares do contrato de arrendamento.

  Ten unha duración máxima de dous anos, sempre que se manteñan as circunstancias que habilitaron o dereito á axuda e é compatible co aluguer dunha vivenda protexida.

  Esta axuda contempla unha preferencia no acceso para determinadas persoas, selección á que se sumarán as preferencias que determinen as comunidades autónomas (segundo a situación ou risco de exclusión social de cada zona). A lei, na súa aplicación nacional, considera aos colectivos seguintes beneficiarios con dereito a protección preferente:

  • Unidades familiares con ingresos que non excedan 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), a efectos do acceso en aluguer á vivenda.
  • Persoas que acceden por primeira vez á vivenda.

  • Mozos menores de 35 anos.

  • Persoas maiores de 65 anos.

  • Mulleres vítimas da violencia de xénero.

  • Vítimas do terrorismo.

  • Afectados por situacións catastróficas.

  • Familias numerosas.

  • Familias monoparentais con fillos.

  • Persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente recoñecida, e as familias que as teñan.

  • Persoas separadas ou divorciadas, ao corrente do pago de pensións alimenticias e compensatorias, no seu caso.

  • Persoas sen fogar ou procedentes de operacións de erradicación do chabolismo.

 • Axuda para xubilados e inválidos con pensións non contributivas (PNC)

  Está destinada a persoas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación e invalidez da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva. Poden solicitar esta axuda anual de 425 euros para pagar o seu aluguer se carecen de vivenda en propiedade.

  Pódese solicitar nos órganos competentes das respectivas comunidades autónomas, deputacións forais do País Vasco e Navarra e direccións territoriais do Instituto de Maiores e Servizos Sociais de Ceuta e Melilla, que teñen atribuída a competencia para a xestión das pensións non contributivas da Seguridade Social. As condicións xerais para a concesión da axuda son as seguintes:

  • Ter recoñecida unha pensión de xubilación e invalidez da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva, na data da solicitude.
  • Carecer de vivenda en propiedade.

  • Ser o arrendatario da vivenda na data da solicitude.

  • Non ter relación de parentesco ata o terceiro grao co arrendador da vivenda alugada.

  • Ter fixada a súa residencia habitual na vivenda alugada.

  • Se na mesma vivenda alugada conviven dúas ou máis persoas que tivesen recoñecida unha PNC, só terá dereito a este complemento o titular do contrato de arrendamento ou, de ser varios, o primeiro deles.

Axudas eliminadas coa crise

A crise obrigou a facer recortes nas políticas sociais e as axudas ao aluguer non foron a excepción. A mediados de 2011, a comunidade de Valencia decidiu pór fin ás axudas autonómicas para o aluguer contempladas no Plan de vivenda 2009-2012.

Unha situación similar, con recortes ou endurecemento dos requisitos, rexístrase en Navarra, Barcelona, Xixón e outras localidades españolas que xa manifestaron a vontade de axustar os seus orzamentos a partir de 2012, pola vía das políticas de subvención do acceso á vivenda.

Varias localidades retiraron axudas ou manifestaron a vontade de axustar os seus orzamentos

A iso hai que sumar a supresión da Renda Básica de Emancipación, unha medida de axuste anticrise tomada a finais de decembro de 2011 polo novo Goberno.

Pola súa banda, as plataformas de consumidores e movementos sociais propoñen manter as axudas e realizar un censo de vivendas baleiras para dar saída aos 3.000.000 de vivendas ociosas con que conta o parque español.