Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comisión da inmobiliaria na compravenda

O Axente da Propiedade Inmobiliaria ten dereito a reclamar os seus honorarios desde o instante en que vendedor e comprador acorden a transacción e asinen o contrato
Por José Pérez Grijelmo 5 de Abril de 2007

Imagen: Ed Tarwinski

En primeiro lugar trataremos de explicar o contido da relación xurídica que se crea entre a persoa que decide pór en venda a súa vivenda e o Axente da Propiedade Inmobiliaria

a quen se lle encarga a mesma para, a continuación, tratar de contestar as preguntas que se expoñen respecto da obrigación de pago da comisión a favor da inmobiliaria. Na práctica real expónsenos moitas dúbidas derivadas dese encargo realizado para a venda dun inmoble. Por exemplo: cando debo pagar a comisión á inmobiliaria? a canto ascende o importe da mesma? a quen lle corresponde pagala?

O contrato que nace entre o propietario da vivenda en venda e Axente da Propiedade Inmobiliaria é un contrato polo que unha das partes (o Axente) comprométese a indicar á outra (propietario da vivenda en venda) a oportunidade de concluír un negocio xurídico cun terceiro ou servirlle para iso de intermediario a cambio dunha remuneración.

O dereito do Axente ao cobro dos seus honorarios xorde, segundo manifestou o Tribunal Supremo, desde o momento en que se esgota a súa actividade mediadora, é dicir, desde que pola intervención da inmobiliaria queda perfeccionado o contrato de compravenda. Isto significa que desde o mesmo momento no que vendedor e comprador póñanse de acordo no prezo dun inmoble concreto, a inmobiliaria terá dereito ao cobro dos seus honorarios, momento no que se materializará a firma do contrato privado de compravenda.

Desde o mesmo momento no que vendedor e comprador póñanse de acordo no prezo dun inmoble concreto, a inmobiliaria terá dereito ao cobro dos seus honorarios

Pode darse a situación de que este contrato privado de compravenda asinouse entre as partes sen que se formalizase a escritura de compravenda da vivenda. Nese caso, terá dereito o Axente ao cobro dos seus honorarios? A resposta é sinxela, posto que tal e como xa expresamos con anterioridade os seus honorarios atópanse devengados desde o mesmo momento en que grazas á súa intermediación procedeuse á firma do contrato privado de compravenda. As xestións realizadas polo Axente xa frutificaron nunha venda (firma do contrato de compravenda) e outra cuestión, tal e como interpretou o Tribunal Supremo, que para nada afecta á inmobiliaria, é que vendedor ou comprador decidan anular o contrato porque non lles interese despois ou por causas que sexan reprochables entre o comprador e o vendedor.

Tamén debemos sinalar que a inmobiliaria terá dereito a esixir a comisión pactada se se utilizaron as xestións realizadas por ela para levar a bo termo a compravenda de forma directa, aínda sen contar coa súa intervención. Atopámonos nestes casos ante un desleal aproveitamento por parte dos interesados, normalmente dos obrigados a pagar a comisión, respecto das xestións realizadas pola inmobiliaria para tratar de evitar o pago dos honorarios. Se se acredita que a compravenda se perfeccionou grazas ao aproveitamento das xestións realizadas pola inmobiliaria, esta terá dereito a recibir a comisión correspondente.

Prezos

Por último, quédanos concretar o prezo dos servizos prestados pola inmobiliaria. En principio as partes, isto é, o propietario da vivenda en venda e a inmobiliaria, son libres para pactar os mesmos prezos. Pero partindo desa liberdade, é importante destacar que é habitual que os honorarios devengados polo Axente da Propiedade Inmobiliaria, a denominada comisión de venda, consistan nunha porcentaxe sobre o prezo de venda do inmoble, porcentaxe que segundo o costume de cada provincia, pode oscilar entre un 3 e un 7% sobre o prezo de venda do inmoble. Hai que ter en conta, ademais, que os honorarios do Axente veranse incrementados coa aplicación do IVE correspondente (16%), unha porcentaxe que repercutirá no importe final que debe pagar o vendedor.