Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como acceder á moratoria do pago da hipoteca

Desempregados de máis de tres meses, autónomos que tivesen que pechar os seus negocios e traballadores con rendas baixas poden aprazar ata a metade da súa cota hipotecaria
Por José Ignacio Recio 20 de Marzo de 2009
Img cartera vacia
Imagen: Sophie

Casa, colexio, produtos básicos… Chegar a fin de mes non é fácil para ninguén; menos aínda para quen se quedaron sen emprego, que ven como pagar a letra da hipoteca convértese en misión case imposible. Para axudar a quen se atopen nesta situación, estableceuse unha moratoria ao pago da hipoteca, garantida polo Instituto de Crédito Oficial (ICO) e que se basea na posibilidade de aprazar ata a metade a cota a pagar. Un dos seus requisitos é que o crédito hipotecario sexa inferior aos 170.000 euros e que estea destinado á adquisición da vivenda habitual.

Pódense aprazar cotas durante os anos 2009 e 2010 -como moito 500 euros ao mes-, e haberá que devolver as cantidades aprazadas a partir de 2011, importe prorrateado como máximo nos 10 anos seguintes. A esta axuda hipotecaria poderán acollerse os desempregados de máis de tres meses de antigüidade, os autónomos que tivesen que pechar os seus negocios ou fontes de traballo e os traballadores con rendas baixas. Precisamente, a limitación destas axudas é un dos obxectos de crítica por parte das organizacións de consumidores, que advirten de que a maioría dos parados non poderán acollerse aínda á moratoria. Aseguran, ademais, que a longo prazo a cota hipotecaria “multiplicarase polo dobre”. Outra das desvantaxes da iniciativa que entrou en vigor a primeiros de ano é que quen asinasen unha hipoteca por encima de 170.000 euros -as persoas que maiores problemas poden ter á hora de abonar a súa cota mensual- non terán acceso a este tipo de axudas, o que supón unha porcentaxe moi importante dos hipotecados. Polo menos 35 entidades financeiras, das 60 que se adheriron a esta liña, asinaron xa un contrato co ICO para facilitar a moratoria no pago da hipoteca. Santander, BBVA, Bancaja, Caixa Madrid, Caixa Laboral, A Caixa, Sabadell e Pastor son algunhas delas.

Quen poden acceder a esta redución?

Desde o 1 de xaneiro está vixente a Liña ICO-Moratoria Hipotecaria que permanecerá aberta ata o 31 de decembro de 2010, ou ata o consumo dos fondos dispoñibles, que son 6.000 millóns de euros. Só poderán beneficiarse aqueles préstamos subscritos antes do 1 de setembro de 2008 e que non se atopen en situación de moura -que non aprazasen xa os pagos ou deban algunha cota-. O adiamento dos pagos levará a cabo por un contrato entre o cliente e a entidade que o facilita, polo que esta tamén debe dar a súa visto e prace á operación. Á marxe da súa aprobación, non todos os hipotecados poden acceder á moratoria da hipoteca. De feito, os posibles beneficiarios desta medida deberán reunir polo menos un dos seguintes requisitos polo que respecta á súa situación laboral:

  • Ser traballador por conta allea en situación legal de desemprego e atoparse nesta situación, polo menos, durante o tres meses inmediatamente anteriores á solicitude, así como ter dereito a prestacións por desemprego, contributivas ou non contributivas.
  • Ser traballador por conta propia que se viu obrigado a cesar na súa actividade económica, manténdose nesa situación de cesamento durante un período mínimo de tres meses.

    Só poderán beneficiarse aqueles préstamos subscritos antes do 1 de setembro de 2008 e que non se atopen en situación de moura

  • Ser traballador por conta propia que acredite ingresos íntegros inferiores a tres veces o importe mensual do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), durante polo menos, tres mensualidades.
  • Ser pensionista de viuvez, por falecemento ocorrido unha vez concertado o préstamo hipotecario e, en todo caso, en data posterior ao 1 de Setembro de 2008.

Como solicitala?

Para acreditar algunha das situacións anteriormente descritas é necesario que os demandantes presenten a seguinte documentación que lles dará acceso á nova liña moratoria oficial:

  • En caso de situación legal de desemprego, mediante certificado expedido polo Servizo Público de Emprego Estatal.
  • En canto ao cesamento de actividade de traballadores por conta propia, mediante o certificado que expida a Axencia Estatal de Administración Tributaria sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.
  • En caso de traballadores por conta propia con ingresos íntegros inferiores a tres veces o importe mensual do IPREM, mediante certificado da declaración responsable efectuada polo traballador ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria.
  • En situación de viuvez, é necesario un certificado expedido polo correspondente organismo da Seguridade Social.

A Liña ICO Moratoria Hipotecaria tamén establece unha serie de restricións ás hipotecas que poden aprazarse, cláusulas polas cales non se poderá acceder á mesma. Ademais de estar asinadas antes do 1 de setembro de 2008 e de estar libres de moura, o importe inicial da hipoteca non poderá superar os 170.000 euros. Así mesmo, só se poderán aprazar 12.000 euros como máximo por cliente, que deberán empezarse a amortizar en xaneiro de 2010 nun prazo de tres, cinco, sete ou dez anos, aínda que haberá que ter en conta o vencemento do crédito hipotecario, que non poderá ser inferior ao prazo que se formalizará no contrato de adiamento.

As cantidades aprazadas devolveranse a un interese variable de referencia ICO + 0,80%, e quen o desexen poderán cancelar anticipadamente as cantidades aprazadas da hipoteca sen ningunha comisión ou penalización adicional, como ocorre coas hipotecas ou outro tipo de produtos financeiros.

MORATORIA Ás PEMES

Tamén as pequenas e medianas empresas teñen á súa disposición a posibilidade de aprazar pagos. Así, o Instituto de Crédito Oficial ampliou de 11 a 600 millóns de euros a súa liña de préstamos a tipo preferente destinada a estes negocios.

Tamén este segmento profesional terá á súa disposición unha liña ICO-Moratoria específica aos seus intereses, cun máximo de financiamento de ata o importe das cotas de capital a pagar en 2009 correspondentes á operación de préstamo ou leasing formalizadas ao amparo da Liña ICO-PEME correspondente aos anos 2006, 2007 ou 2008 e, que vaia a ser obxecto da moratoria no pago das cotas de capital correspondentes ao ano 2009. En todo caso, o importe para cada unha das operacións formalizadas ao amparo desta liña moratoria non poderá ser superior a 550.000 euros, aplicándose un tipo de interese fixo de referencia ICO máis ata un 2,50%. O cliente terá que presentar a documentación que cada entidade de crédito considere necesaria para estudar a operación, así como analizar a súa solicitude e, en función da solvencia do solicitante, determinar as garantías que se deben achegar, que poden ser hipotecarias, persoais, avais mancomunados ou solidarios, e sociedades de garantía recíproca.