Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como desgravar pola compra dunha vivenda

As deducións pola adquisición dunha casa deben valorarse para que a factura fiscal resulte máis beneficiosa
Por roserblasco 24 de Outubro de 2009
Img vpo
Imagen: hireen

A compra de vivenda é una das principais posibilidades que teñen os contribuíntes españois paira desgravar na súa declaración do Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPR). Una rebaixa que, en xeral, non se limita ao ano no que se realiza a compra, senón que se estende mentres se paga a hipoteca. Pódese desgravar durante 20 ó 25 anos, segundo a lexislación actual. A maioría dos contribuíntes coñece esta posibilidade, pero non todos saben con detalle o seu alcance real. Cales son as principais dúbidas que se expoñen?

Só paira vivendas habituais

A desgravación pola compra dunha vivenda tan só é posible cando esta é o domicilio habitual do contribuínte. En ningún caso contémplase cunha segunda vivenda. Ademais, paira obter esta condición, o fogar debe ser ocupado de forma efectiva nun prazo máximo dun ano a partir do momento da adquisición, e durante un período mínimo de tres anos. Esta etapa pode ser menor nunha serie de casos, sempre que se xustifiquen ante a Administración.

Entenderase que a vivenda ten o carácter de habitual cando, a pesar de non transcorrer o prazo estipulado, o contribuínte faleza. Tamén cando concorran outras circunstancias que esixan o cambio de domicilio, talles como a celebración dunha voda, as separacións matrimoniais, os traslados laborais, a obtención do primeiro emprego ou un cambio de traballo. Una última circunstancia é que a casa anterior resulte inadecuada como consecuencia da discapacidade do contribuínte, do seu cónxuxe ou dun parente (até o terceiro grao) que conviva con el.

Só se pode desgravar pola compra da vivenda que constitúe a residencia habitual do contribuínte

A efectos da dedución, tamén se consideran vivenda habitual os seguintes espazos:

 • As prazas de garaxe adquiridas coa vivenda, cun máximo de dous, a condición de que se atopen no mesmo edificio ou complexo inmobiliario e entréguense no mesmo momento que a casa. Deben haberse comprado no mesmo acto e ser usadas polo contribuínte (non é posible si alúganse ou ceden a unha terceira persoa).
 • Os anexos ou calquera outro elemento alleo á vivenda (trasteiros, xardíns, parques, piscinas, instalacións deportivas), sempre que se adquiran á vez que esta.

Modalidades de dedución

Na práctica, hai catro modalidades paira beneficiarse: a adquisición ou rehabilitación da vivenda, a súa construción ou ampliación, o investimento nunha conta específica paira comprala e os gastos derivados das obras ou a instalación de melloras paira adecuala ás necesidades de persoas con discapacidade. Pódese desgravar polos seguintes conceptos:

 • Cantidades ingresadas nunha conta vivenda.
 • Pagos ao vendedor, construtor ou promotor da vivenda. Non hai que esquecer indicar o NIF destes na declaración de Facenda.
 • Gastos e impostos pagos ao formalizar a escritura de compravenda: notaría, rexistro, IVE, ITP ou Actos Xurídicos Documentados.
 • Gastos abonados por obras de construción, ampliación ou rehabilitación da vivenda.
 • Recibos do préstamo e gastos da escritura do crédito hipotecario.
 • Curmás de seguros de vida e incendios cuxa subscrición esixe o banco ao conceder a hipoteca.
 • Axudas públicas concedidas ao contribuínte paira a adquisición da vivenda habitual.

En ningún caso teñen a consideración de vivenda habitual:

 • Os gastos periódicos de conservación paira manter en bo estado os bens materiais: pintado, revogo ou arranxo de instalacións.
 • Os gastos de reparación ou substitución de elementos, talles como instalacións de calefacción, ascensores, portas de seguridade, etc.
 • As melloras en xeral.
 • As prazas de garaxe adquiridas coa vivenda que excedan de dúas.
 • As prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e, en xeral, anexos ou calquera outro elemento que non constitúa a vivenda habitual, cando a súa adquisición efectúese independentemente desta.

Cantidades que se poden deducir

O importe máximo dos investimentos con dereito a dedución na compra dunha vivenda é de 9.015 euros anuais. O exceso eventual nas cantidades investidas non pode trasladarse ao exercicio seguinte. A porcentaxe que se pode deducir é do 15% sobre a base da desgravación, polo que na práctica a cantidade máxima paira esta operación ascende a 1.352,25 euros. A única excepción a este límite de 9.015 euros contémplase cando se realizan obras ou instalacións paira adaptar a casa ás necesidades dunha persoa discapacitada. Neste caso, o límite é de 12.020 euros anuais.

O importe máximo dos investimentos con dereito a dedución é de 12.020 euros se se realizan obras paira adaptar a casa ás necesidades de persoas discapacitadas

Respecto das obras de rehabilitación, para que se poidan deducir na Declaración da Renda é necesario que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 • Ter por obxecto principal a reconstrución da vivenda mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas, cubertas ou outras partes análogas. No entanto, paira desgravar estas obras han de ter un custo global superior ao 25% do prezo de compra da casa.
 • Una segunda posibilidade é que as obras sexan cualificadas ou declaradas como actuación protexida en materia de rehabilitación. As condicións están recollidas no Real Decreto 801/2005, de 1 de xullo, que aproba o Plan Estatal 2005-2008 paira favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda ou nalgúns dos reais decretos anteriores que regulan esta mesma materia.

Construción e ampliación da vivenda habitual

A construción da futura vivenda habitual tamén desgrava. Teñen dereito a dedución os contribuíntes que satisfagan os gastos derivados da execución das obras. Tamén se entregan cantidades a conta ao promotor, sempre que as obras finalicen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento. No entanto, este período pode ampliarse, sen perder o dereito da dedución, nos seguintes supostos:

 • Cando, por acharse en situación de concurso, o promotor finalice as obras de construción antes de transcorrer o prazo de catro anos ou non puidese efectuar a entrega das vivendas no mesmo prazo. Nestes casos, quedaría ampliado a outros catro anos, sempre que o contribuínte achegue na declaración os documentos que xustifican os investimentos realizados e as circunstancias que motivaron o incumprimento.
 • Cando se dean circunstancias excepcionais que non poidan ser imputadas ao contribuínte e teñan como consecuencia a paralización das obras. O contribuínte pode solicitar á Administración a ampliación do prazo de até catro anos máis. A solicitude debe xestionarse ante a delegación ou administración da Axencia Estatal de Administración Tributaria que lle corresponda conforme ao seu domicilio fiscal. Paira iso, conta cun prazo de 30 días a partir da data na que se incumpre o prazo.

A entrega de cantidades a conta ao promotor dan dereito a dedución, se as obras finalizan en menos de catro anos

Tamén se pode desgravar a ampliación da vivenda habitual. Este concepto consiste no aumento da superficie habitable da casa, mediante o cerramento dunha parte descuberta da mesma ou por calquera outro medio.

Dedución por ingresos en conta vivenda

As cantidades depositadas nunha conta vivenda durante un exercicio fiscal tamén dan dereito a dedución se se cumpren varias condicións:

 • Cada contribuínte só poderá manter una conta vivenda, que deberá identificarse na declaración do IRPF mediante o código conta cliente (CCC). Ademais, hai que indicar o titular e a data de apertura da mesma.
 • Os saldos da conta deben dedicarse en exclusiva á primeira adquisición ou construción da vivenda habitual do contribuínte ou á rehabilitación da mesma. Non teñen dereito a dedución as cantidades depositadas por contribuíntes que xa sexan, ou sexan, propietarios dunha vivenda habitual, salvo que o diñeiro destínese a obras de rehabilitación.
 • Os saldos da conta han de materializarse no prazo de catro anos desde o momento de apertura da mesma.