Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Desafiuzados, como acceder ao aluguer social?

As entidades deben informar os seus clientes desafiuzados das características dos alugueres, para que poidan solicitalos
Por S.C., Laura Sali 30 de Xaneiro de 2013
Img inmobiliaria
Imagen: Joe Houghton

As persoas desafiuzadas por falta de pagamento dun préstamo hipotecario xa poden solicitar unha vivenda de aluguer social ao seu banco. O contrato de arrendamento terá unha duración de dous anos e o prezo oscilará entre 150 e 400 euros ao mes, cun límite máximo para pagar do 30% da renda da unidade familiar. Para poder beneficiarse dun aluguer deste tipo, deberase cumprir unha serie de requisitos económicos e sociais e seguir varios pasos que se expoñen a continuación.

Como saber se se pode optar a un aluguer social

As persoas que sufrisen un desaloxo da súa residencia habitual como consecuencia dunha demanda de execución por falta de pagamento da hipoteca, posterior ao 1 de xaneiro de 2008, poden optar a unha vivenda de aluguer social. Para tramitar a petición, deberán:

 1. Acudir a calquera oficina do banco ou caixa que lles desahució.

 2. Comprobar que forman parte do Fondo Social de Vivendas.

Se o seu banco denega a petición, o afectado pode solicitar o aluguer a outra entidade que participe no Fondo
A entidade financeira avaliará a necesidade de adxudicar ou non o aluguer a partir dun informe sobre a situación do solicitante, realizado polos servizos sociais dos concellos ou deputacións provinciais. O obxectivo do mesmo é priorizar os casos que teñen máis risco de sufrir exclusión social.

Os bancos e caixas tamén deben informar os clientes afectados por procesos de execución hipotecaria das características dos alugueres, para que poidan solicitalos.

Pode ocorrer que o banco ou caixa de aforros denegue a petición ao desafiuzado. Nese caso, a familia afectada poderá solicitar o arrendamento a outra entidade que tamén participe no Fondo.

Condicións de acceso ao aluguer social

No momento de presentar a solicitude, as persoas interesadas nun aluguer social teñen que reunir unhas condicións:

 • Ter uns ingresos familiares inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (1.597 euros mensuais) ou non superar unha renda de pouco máis de 19.000 euros ao ano.

 • Non poden ser propietarios de ningunha outra vivenda.

 • Ademais, os beneficiarios deben cumprir polo menos una das seguintes condicións de especial vulnerabilidade:

  1. Ser familia numerosa.
  2. Pertencer a unha unidade familiar monoparental con dúas ou máis fillos a cargo.
  3. Tratarse dunha familia que teña un menor de ata tres anos ou que algún dos seus membros teña unha discapacidade superior ao 33% ou unha situación de dependencia ou enfermidade que lle incapacite de forma permanente para traballar.
  4. Tamén poderán optar ao aluguer social os debedores que non puideron seguir pagando a hipoteca porque están en paro e esgotaron as axudas por desemprego.

  5. As familias que teñan algunha vítima de violencia de xénero.

Termos do contrato de aluguer a desafiuzados

 • O prezo do aluguer pactarase entre a entidade propietaria do inmoble e a familia. O custo oscilará entre 150 e 400 euros mensuais. Haberá un límite máximo: o importe non poderá superar o 30% dos ingresos mensuais da unidade familiar.

 • Os gastos de contribución e de calquera obra necesaria correrán a cargo da entidade bancaria. Con todo, os de subministracións, como auga, luz, gas ou teléfono, corresponderán ao inquilino.

 • O contrato de arrendamento terá unha duración de dous anos, prorrogable por un máis se os requisitos de acceso seguen cumpríndose.

 • Se a entidade financeira realiza unha nova avaliación da situación do beneficiario e conclúe que as súas condicións de vida cambiaron e xa non reúne os requisitos para acceder ao aluguer social, o contrato non se prorrogará. De igual modo, revisarase ou cancelará o aluguer se a conxuntura económica da familia mellora durante o contrato.

 • O inquilino debe comprometerse a destinar o inmoble á súa vivenda habitual, así como a conservalo nas mesmas condicións de uso e habitabilidade nas que o atopou.

Que vivendas alúganse?

Os inmobles proceden do stock que as entidades financeiras non traspasaron á sociedade encargada da xestión dos activos tóxicos dos bancos. Desta forma, as casas que se porán en aluguer poden ser tanto promocións de obra nova como vivendas en mans dos bancos tras levar a cabo execucións hipotecarias.

As casas de segunda man deberán estar en perfectas condicións para entrar a vivir de inmediato. O obxectivo é que o inquilino non teña que investir diñeiro en reparacións . Nesa liña, as entidades bancarias contan cun fondo de capital para pór a punto os pisos.

As vivendas deberán estar listas para o 31 de marzo deste ano. Será entón cando se entregue a primeira promoción de alugueres.

O prezo do aluguer pactarase entre a entidade propietaria do inmoble e a familia

As caixas e bancos informarán os posibles beneficiarios, concellos, deputacións provinciais e ONG que desenvolvan proxectos de inclusión social, acerca das características básicas dos pisos dispoñibles, como localización e superficie, así como dos requisitos para acceder ao contrato de arrendamento. Esta documentación estará tamén nas sucursais e nas súas páxinas web.

Así mesmo, os servizos de atención ao cliente das entidades financeiras atenderán calquera reclamación que poida xurdir derivada do cumprimento do Convenio do Fondo Social de Vivendas.