Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Imposto de plusvalía, cando hai que pagalo?

Tras a sentenza do TC, só están excluídos de pago os casos nos que a cota que hai que satisfacer é superior ao incremento patrimonial realmente obtido
Por EROSKI Consumer 19 de Decembro de 2019
Impuesto plusvalia
Imagen: geralt

Xa pasou máis dun mes desde que o pleno do Tribunal Constitucional declarase inconstitucional o imposto coñecido como plusvalía municipal nos casos en que a cota que hai que pagar supere ao beneficio realmente obtido pola transmisión dun inmoble. Aínda que é unha boa noticia e abre a porta á posibilidade de reclamar, segundo os expertos consultados non se chega ao fondo da cuestión deste imposto. Como che afecta esta sentenza? Se acabas de vender a túa casa, sabes se deberás pagalo? Para non ter que facelo, deberás probar que non se produciu incremento entre o momento da adquisición e o da transmisión do terreo.

Que é o imposto de plusvalía municipal?

O imposto coñecido como plusvalía municipal chámase realmente Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU). É un imposto “local, directo, que grava o incremento de valor que experimentan eses terreos, durante o período en que foron propiedade dun propietario” e ponse de manifesto cando se produce unha transmisión da propiedade (doazón, herdanza, compravenda), como explica Luís do Amo, secretario técnico do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF).

Impuestos plusv Imaxe: Brutos-Non

Para calcular este imposto, segundo indica José Javier Montero, socio-director da consultora Quality Conta:

  • Tense en conta o valor catastral do terreo, asignándolle unha revalorización en función dos anos transcorridos desde a última transmisión (ata un máximo de 20 anos).
  • Sobre este incremento cada concello aplica un tipo impositivo.

O problema fundamental é que o cálculo da base impoñible (o incremento de valor do terreo) realízase aplicando unhas porcentaxes, en función do número de anos que se posuíu polo propietario, sobre o valor catastral do terreo no momento da transmisión. Desta maneira “sempre se producía o feito impoñible (o incremento de valor do terreo), aínda que, en realidade, o terreo diminuíse de valor e o contribuínte perdese na transmisión”, apunta Do Amo.

A situación actual da plusvalía

O Tribunal Constitucional (TC) xa declarara en febreiro a inconstitucionalidade parcial de determinados artigos que establecen o cálculo da base impoñible “naqueles supostos en que non se produciu un incremento de valor, senón unha perda”, aclara Luís do Amo.

Para non ter que pagar a plusvalía hai que probar que non se produciu incremento entre o momento da adquisición e o da transmisión do terreo

Agora, na nova sentenza do 31 de outubro pasado, declara tamén a inconstitucionalidade parcial do artigo 107.4 da Lei de Facendas Locais, que se refire a a forma de determinar a cota que se debe pagar. O alcance da inconstitucionalidade é para os casos nos que a cota que hai que satisfacer é superior ao incremento patrimonial realmente obtido. Chegou a este fallo tras analizar o caso dun contribuínte que transmitiu un terreo obtendo unha ganancia patrimonial neta de 3.473,9 euros, pola que lle resultou unha cota a pagar polo imposto 3.560,02 euros.

Ambas as sentenzas abren a porta a posibles reclamacións, explica José Javier Montero.

Así, tendo en conta estas sentenzas, practicamente garántese que as solicitudes de devolución do imposto de plusvalía municipal resolveranse con éxito, a condición de que:

  • Non exista plusvalía.
  • A cota do imposto sexa superior ao incremento obtido pola venda dun inmoble.

PlusvaliaImaxe: alexanderstein

Cando non se paga o imposto

É posible entón non ter que pagar a plusvalía? Hai veces que non, simplemente porque é un imposto local, “e cada concello decide se aplicalo ou non”. Se o consistorio da túa localidade non o aplica, estás libre desta carga.

A sentenza do TC ten efectos respecto das situacións que, á data de publicación da sentenza, non adquirisen firmeza

No caso de que o concello si o aplique (o máis habitual), para non ter que pagalo “has de probar que non se produciu incremento entre o momento da adquisición e o da transmisión do terreo”, explica Do Amo. Segundo o tribunal, esta proba pode ser admitida en dereito e serven tanto escrituras, como probas de peritos ou outra calquera. Unha vez feito isto, “a Administración pode, se o considera conveniente, tentar contradicir esas probas”.

É retroactivo este fallo?

Non. Quen tivesen a esperanza de que o seu caso puidese revisarse, teñen a resposta na mesma sentenza do Tribunal Constitucional, que “aclara os seus efectos temporais”: ten efectos respecto daquelas situacións que, á data de publicación da sentenza, non adquirisen firmeza. Se a sentenza do teu caso é firme, xa non poderás reclamar.

Por que se cobraba se a cota era maior que o beneficio?

Como é posible que se cobre un imposto maior que o beneficio? O secretario técnico do Rexistro de Economistas Asesores Fiscais, Luís do Amo, explica que ocorría porque a base se acha “aplicando unhas porcentaxes sobre o valor do terreo no momento da transmisión, en función do número de anos que permanecese no patrimonio do transmitente e, sobre o devandito incremento teórico, aplícase o tipo impositivo”.Desta forma, como no caso concreto examinado polo Tribunal Constitucional, aínda que a plusvalía real xerada no terreo fose pequena, dos cálculos previstos na lei pode resultar un incremento “teórico” tal que, despois de aplicarse o tipo, arroxe unha cota superior á devandita plusvalía real.