Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Normativas para caixas de correos nunha comunidade de veciños

Unha caixa de correos en mal estado ou que incumpra a lexislación vixente pode ocasionar un problema a toda a comunidade de propietarios
Por Pablo Pico Rada 9 de Outubro de 2011
Img buzones
Imagen: sopasnor

Nunha comunidade de veciños, un compoñente tan baladí como as caixas de correos pode xerar unha notable controversia. Convén, por tanto, coñecer con exactitude a legalidade vixente e as normativas que regulan estes elementos para que o servizo postal funcione de maneira correcta e evítense posibles disputas.

Estatutos internos

As comunidades de propietarios réxense pola Lei de Propiedade Horizontal, que se encarga de regular a utilización tanto dos espazos como dos servizos comúns do inmoble. Xunto coa citada lei, hai uns estatutos de carácter interno redactados pola propia comunidade de veciños, que regulan a organización e normas menores dos inquilinos e median en situacións de conflito.

Os aspectos máis controvertidos respecto deste tema son:

  1. Que lexislación regula as caixas de correos: a ampla lexislación respecto diso remóntase a 1962, cun decreto de carácter obrigatorio que impuña a súa instalación nos portais. Cabe lembrar que un despacho de billetes en mal estado, a súa incorrecta identificación ou localización, poden provocar que a entrega da correspondencia non sexa efectiva.

    As posteriores disposicións sobre as marcadoras recóllense no Regulamento do servizo de correos de 1964 e nas seguintes regulamentacións de 1971, 1972 ou 1977. En 1998, aprobouse a Lei do Servizo Postal Universal e de liberalización dos Servizos Postais, na que se recoñece o dereito de acceso ás comunicacións postais. En 1999, mediante un Real Decreto recollíanse directrices concretas e recomendacións do Parlamento Europeo.

  2. Quen debe instalar a caixa de correos: segundo a Lei de Edificación, toda vivenda, para conseguir a licenza de ocupación, “debe dispor das instalacións necesarias para recibir o servizopostal”. A normativa recolle a obrigatoriedade da instalación por parte da totalidade de propietarios do edificio. Estes en o seu conxunto deberán sufragar os gastos orixinados pola mesma, como a compra do elemento físico e o seu posterior mantemento.

  3. Quen é o propietario: a propiedade dos despachos de billetes situados nas vivendas pertence aos residentes do domicilio. As marcadoras teñen a consideración de elemento común, unhaconsideración que non impide que cada un dos copropietarios teña un dereito de uso exclusivo e excluínte sobre a caixa de correos concreta que se lle asignou, xa que o seu uso ten un fin individual. No caso de novas construcións, é o promotor quen debe facerse cargodiso.

  4. Como deben situarse: o artigo 34 da Lei do Servizo Postal especifica que as caixas de correos domiciliarias “deberán reunir as características necesarias que garantan a propiedade,o segredo e a inviolabilidade dos envíos postais”. Segundo o regulamento, “o número de caixas de correos ha de corresponderse co número de vivendas e locais da leira, máis outro receptáculo, o número 1, reservado para as devolucións de envíos”. As caixas de correos deberánestar numerados, “a partir do número 2, de maneira correlativa, contando de esquerda a dereita e de arriba abaixo, ordenados por pisos e portas”. Tamén recomenda engadir o nome completo dos propietarios ou a denominación social en caso de ser unha persoaxurídica o titular do local ou vivenda. Ademais, Correos precisa que deben fixarse nunha parede para que non poidan trasladarse de lugar, situados nunha zona de fácil acceso e a unha altura que permita a súa cómoda utilización.

  5. Que consecuencia tería un incumprimento: a normativa postal reflicte que se o operador ao que se encomendou a prestación do servizo postal universal tivese coñecementode inmobles que non dispuxesen de marcadoras domiciliarias, comunicarase esta circunstancia á comunidade de veciños correspondente, a fin de que tomen as medidas oportunas para a súa instalación. Mentres tanto, a entrega dos envíos dirixidos aos seus veciños realizarase na oficina postal que corresponda. O incumprimento destes requisitos implicaría a suspensión da entrega da correspondencia e os envíos pasarían a entregarse na oficina de Correos máis próxima.