Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Congreso dos Deputados aproba as iniciativas de estímulo fiscal para a rehabilitación de vivendas

A medida máis destacada é a nova dedución temporal no IRPF por obras de mellora na vivenda habitual
Por EROSKI Consumer 22 de Abril de 2010

O Congreso dos Deputados ha convalidado as iniciativas de estímulo fiscal dirixidas ao sector da rehabilitación da vivenda que se recollen no Real Decreto Lei de Medidas para o Impulso da Recuperación Económica e o Emprego, aprobado o pasado venres polo Consello de Ministros. Estas medidas buscan xerar un efecto dinamizador sobre o sector da construción que contribúa á xeración de emprego. Tamén se persegue axudar a lograr a eficiencia e aforro enerxético formulado polo Executivo central no marco da Estratexia de Economía Sustentable, informou o Ministerio de Economía e Facenda.

A medida máis destacada é a nova dedución temporal no IRPF por obras de mellora na vivenda habitual. Esta permitirá deducirse ata un 10% das cantidades que se invistan entre o 14 de abril de 2010 (data de entrada en vigor do Decreto Lei) e o 31 de decembro de 2012 en actuacións de mellora na vivenda habitual, ou no edificio no que se sitúe, cun límite total de 12.000 euros por vivenda. O límite anual máximo por contribuínte será de 4.000 euros.

A cantidade sometida a dedución no IRPF non poderá superar os 12.000 euros por vivenda habitual

Poderán beneficiarse desta dedución a gran maioría dos contribuíntes, coa única excepción de quen teñan unha base impoñible superior a 53.007,20 euros, que supoñen unicamente o 5% do total. A dedución concentrará a súa máxima efectividade nos contribuíntes cunha base impoñible igual ou inferior a 33.007,20 euros anuais, xa que estes poderán aplicar o 10% de dedución sobre a base máxima anual prevista de 4.000 euros por contribuínte. A medida que o nivel de renda dos contribuíntes aumente respecto dese límite, a base da dedución reducirase ata chegar a cero cando se superen os 53.007,20 euros de base impoñible.

Segundo explicou Economía, para optimizar a efectividade do incentivo fiscal, permitirase que as cantidades satisfeitas por un contribuínte nun determinado exercicio que non poidan deducirse pola aplicación da base máxima anual de 4.000 euros establecida, poidan deducirse, co mesmo límite anual, durante o catro exercicios seguintes.

A cantidade sometida a dedución durante todos os períodos impositivos en que proceda aplicala non poderá superar os 12.000 euros por vivenda habitual. Nos casos en que concorran varios propietarios con dereito a practicar a dedución respecto de una mesma vivenda, este límite de 12.000 euros repartirase entre os copropietarios en función da súa respectiva porcentaxe de propiedade no inmoble.

Mellorar a eficiencia enerxética da vivenda

Só poderán beneficiarse deste novo incentivo fiscal as obras que teñan por obxecto mellorar a eficiencia enerxética da vivenda (instalación de paneis solares, mellora de illamento de xanelas, cambio de bañeira por ducha?), consolidar a seguridade e estanqueidad dos edificios (substitución de instalacións de electricidade, auga ou gas), favorecer a accesibilidade (adaptación de ascensores á necesidade de persoas con discapacidade, instalación de ramplas de acceso?) e instalar novas infraestruturas de telecomunicacións que permitan o acceso a Internet ou a servizos de televisión dixital nas vivendas dos contribuíntes.

Xa está en vigor a aplicación do tipo reducido do 7% do IVE para obras de renovación e reparación da vivenda particular

Pola contra, non darán dereito a dedución as obras que se realicen en prazas de garaxe, xardíns, piscinas, instalacións deportivas e outros elementos análogos, como tampouco o farán cambiar os mobles da cociña, facer ou vestir armarios, cambiar azulexos, pintar, tirar tabiques ou cambiar chans, precisou o departamento dirixido por Elena Salgado.

O incentivo fiscal só se poderá aplicar sobre as cantidades abonadas mediante cartón de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas de entidades de crédito, nunca cando os servizos se abonen en efectivo. Esta medida ten como principal obxectivo “colaborar na prevención da fraude fiscal e laboral”, explicou Economía.

Ademais, o Ministerio de Vivinda lembrou que os contribuíntes só poderán empezar a beneficiarse desta nova axuda fiscal a partir da Declaración da Renda de 2010 (a presentar no ano 2011) e que, por tanto, non poderá aplicarse na que se realice neste exercicio. Por iso, “é importante conservar as facturas recibidas polas obras correspondentes para xustificar os investimentos”.

O segundo gran incentivo fiscal é a aplicación do tipo reducido do 7% (8% a partir do 1 de xullo) do IVE para todo tipo de obras de renovación e reparación da vivenda particular que se realicen entre o 14 de abril de 2010 e o 31 de decembro de 2012. Ata agora, este réxime só era aplicable ás obras de albanelaría, xa que ao resto aplicábase o 16%. Con este novo marco, tamén se beneficiarán do mesmo as actuacións de fontanaría, carpintaría, instalacións e montaxes, electricidade ou pintura e, en xeral, todas as reformas que se fagan na vivenda, sexa cal for a súa finalidade.