Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O contrato no aproveitamento por quenda de bens inmobles de uso turístico

O documento que fixa as condicións de utilización de aloxamentos en réxime de tempo compartido debe recoller un contido mínimo
Por EROSKI Consumer 17 de Maio de 2006

A contratación dun aloxamento turístico por tempo compartido normalmente leva o dereito de uso dun apartamento nun lugar turístico durante un período ao ano, que adoita ser dunha semana.

Tamén establece un mínimo de anos e un máximo. A regulación normativa dos dereitos e deberes de propietarios, promotores, empresas de servizos e titulares dos dereitos de aproveitamento para garantir a seguridade xurídica evitar as posibles fraudes fixa os contidos do contrato. Por tanto, no caso de que como consumidor estea interesado en formalizar un contrato de aproveitamento por quenda ou utilización de aloxamentos de tempo compartido debe ter en conta que o contido mínimo do contrato deberá incluír:

· Data, a efectos do cómputo de prazos de desistimiento e resolución contractual, o lugar e firma do contrato.

. Datos das partes contractuais, propietario e/ou comercializador. Empresa de servizos e sociedade encargada do servizo de intercambio se este ofrecésese (os seus custos e referencia ao documento informativo).

· Datos notariais e rexistrais da escritura que regula o réxime de aproveitamento por quenda do inmoble en cuestión.

· Indicación da natureza xurídica do dereito que se transmite, así como duración do réxime de aproveitamento e a súa data de extinción.

· Descrición detallada do edificio, do aloxamento, dos seus datos rexistrais, e identificación da quenda (día e hora do seu inicio e fin).

· Indicación de se a obra está acabada ou se atopa en fase de construción. Neste último suposto farase mención á data de finalización da mesma, o domicilio do adquiriente para comunicarlle o termo da mesma, memoria de calidades do aloxamento, mobiliario, etc.

· Servizos e instalacións comúns e as súas condicións de uso.

· Prezo e forma de pago. O custo anual dos servizos e o índice de actualización dos mesmos. Impostos que hai que pagar, resumo de honorarios de notarios e rexistradores cando o contrato vaia a elevarse a escritura pública e a inscribirse no correspondente Rexistro da Propiedade.

· Datos do rexistrador da propiedade competente para verificar titularidades e posibles cargas sobre o inmoble.

· Farase mención ao dereito do comprador a esixir a elevación do contrato a escritura pública, e a inscribir o dereito adquirido no Rexistro da Propiedade correspondente.

· No contrato deberá aparecer unha mención literal dos artigos 10, 11 e 12 da Lei 42/1998, de 15 de decembro, sobre dereitos de aproveitamento por quenda de bens inmobles de uso turístico, nos que se explica o modo para desistir ou resolver o contrato nuns prazos determinados, a prohibición de cobro de anticipos por parte do vendedor durante o devandito período, e a resolución dos préstamos vinculados á compra cando esta se rescinde polos métodos citados.

· Anexo ao contrato figurarán outras condicións xerais e o inventario do aloxamento.