Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O notario na compravenda dunha vivenda

Unha transmisión do inmoble non terá carácter oficial se non foi elevada a escritura pública
Por José Pérez Grijelmo 19 de Maio de 2007

O ordenamento xurídico español non prevé como obrigatoria a intervención dun notario para que unha compravenda leve a cabo de forma plena e absoluta. Con todo, aínda que a presenza do notario non sexa obrigatoria, pode resultalo se algunha das partes esíxeo. Ademais, hoxe en día, é pouco común a compravenda dun inmoble que non se escritura xa que, ademais da seguridade xurídica que transmite a presenza dun notario, para que se poida concretar unha hipoteca a Lei esixe que se configure sobre un ben inmoble inscrito no Rexistro da Propiedade e alí só teñen cabida os documentos notariais, xudiciais ou administrativos.

Img notariaImagen: Dantadd

O correcto devir dun negocio inmobiliario obedece a múltiples factores, pero, en gran medida, depende do bo facer e do rigor de diversos profesionais, desde o axente oficial da propiedade inmobiliaria, pasando polo avogado experto na materia, ata chegar á sala dunha notaría, para finalizar na mesa do despacho do rexistrador da propiedade correspondente. De todos eles, o notario require, polo seu traballo directo coas partes contratantes, dunha especial mención e un estudo máis detallado

A figura do notario actual ha perdido esa pátina “” de profesional inaccesible que viña arrastrando desde épocas anteriores e converteuse nun experto en dereito que está en contacto co cliente para asesorarlle sobre a corrección xurídica do negocio concreto que se vai a celebrar, dando forma legal á vontade das partes intervenientes.

Escritura pública

Entre todas as operacións nas que intervén un notario, a máis común e coñecida é a de elevar a escritura pública a compravenda dun ben inmoble (vivenda, local, leira…) polo que, a continuación exponse cales son as funcións que devandito profesional do dereito desempeña neste labor e cales son as súas responsabilidades.

Unha das notas diferenciadoras da función notarial é a de actuar como fedatario público, posto que a tarefa básica do notario é encargarse da formación da denominada “fe pública”, é dicir, da verdade oficial. Sobre o notario recae a responsabilidade de identificar a quen outorgan e interveñen na escritura de compravenda que autoriza e cuxo orixinal arquiva no seu protocolo.

Deste xeito, a través de devandito documento e a súa copia, “fai proba plena da realidade do outorgamento, da literalidad das manifestacións das partes e da identidade destas”. Sen este triplo contido corroborado pola fe pública notarial, o negocio xurídico, e máis concretamente o da transacción inmobiliaria, non será fiable, non terá o carácter de verdade oficial e non constituirá a medida adecuada para evitar o litixio sobre calquera do tres aspectos citados.

Intervención non obrigatoria

A pesar disto, débese dicir que o noso ordenamento xurídico non prevé como obrigatoria a intervención dun notario para que unha compravenda leve a cabo de forma plena e absoluta. De feito, é perfectamente legal comprar e vender un obxecto (moble ou inmoble) sen a presenza de notario e sen inscribir a compravenda no rexistro da propiedade, simplemente precísase do consentimento das partes e de que estean de acordo no obxecto e o prezo en cuestión. Agora ben, o que se prevé o Código Civil é que se calquera das partes intervenientes na compravenda deséxao, pode solicitar á outra que compareza ante un notario para elevar a escritura pública dita transmisión polo que, aínda que a presenza do notario non é obrigatoria, pode resultalo se algunha das partes esíxeo.

Finalmente, e a este respecto, só queda dicir que na actualidade non é nada habitual formalizar a compravenda dun inmoble que non se escritura xa que, ademais da seguridade xurídica que transmite a presenza dun notario, moitas das veces precísase hipotecar devandito inmoble, e para que se poida concretar a hipoteca a lei esixe que a mesma se configure sobre un ben inmoble inscrito no Rexistro da Propiedade. Un requisito que só é factible cando se confeccionou primeiramente unha escritura pública (no Rexistro da Propiedade só teñen cabida os documentos notariais, xudiciais ou administrativos, nunca os contratos privados, de aí a necesidade de documentar en escritura pública notarial a compravenda privada). Quen máis quen menos pasou por esta experiencia de acudir ao notario como comprador acompañado do apoderado do banco correspondente para que, unha vez comprado o noso inmoble, o mesmo hipotéquese a favor da devandita entidade bancaria.

Unha profesión regulada polo Estado

É necesario apuntar que a profesión de notario atópase regulada polo Estado en canto ao seu acceso e permanencia na mesma. Posto que o notario non é un profesional calquera, o seu exercicio debe ser controlado por instancias superiores xa que, tal e como destacamos anteriormente, a súa función básica é a formación da verdade oficial e ese labor realízase en favor do interese colectivo de toda a sociedade, sen que a mesma poida quedar en mans de persoas que non vaian ter unhas esixencias en canto ao desempeño do seu labor.

Excepto en casos moi concretos as partes serán quen decidan libremente a que profesional acudir

Por esta razón, ademais, as súas tarifas e prezos (os denominados aranceis notariais) son os mesmos para todos os notarios; están fixados polo Goberno mediante real decreto e son obrigatorios, é dicir, nin os notarios nin os colexios poden modificalos, e os notarios están obrigados a aplicalos estritamente en toda a súa actividade profesional. Ademais, excepto en casos moi concretos, hai plena liberdade de elección de notario, polo que as partes serán quen decidan a que profesional acudir (no caso das compravendas, o costume sinala que o elixirá o comprador aínda que non existe ningunha norma que impida acordar outra cousa). Na práctica, moitas veces, quen elixe o notario é o empregado do banco con quen se vaia a hipotecar o inmoble, xa que adoitan coñecer aos notarios e teñen costume de traballar cos mesmos profesionais.

A través deste férreo control da profesión notarial baseado no interese público conséguese asegurar o tráfico xurídico en xeral e particularmente dótase de seguridade xurídica ao sector do mercado inmobiliario. Un sector que precisa de maiores garantías despois de que se realizan transaccións que afectan a terceiros.

Á vista do exposto pódese deducir a importancia actual da figura do notario no sector do mercado inmobiliario posto que da súa intervención, combinada coa doutros profesionais e máis concretamente co rexistrador, deriva a correcta realización da compravenda dun ben inmoble.