Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os intermediarios financeiros e empresas que conceden hipotecas deberán inscribirse nun rexistro estatal

Deberán contratar un seguro de responsabilidade para cubrir as responsabilidades en que puidesen incorrer fronte aos consumidores por prexuízos derivados da realización dos seus servizos
Por mediatrader 2 de Febreiro de 2011

O Goberno creou un rexistro de intermediarios financeiros e empresas que conceden préstamos ou créditos hipotecarios aos consumidores. Segundo establece un real decreto aprobado o pasado venres 28 de xaneiro, as empresas que non son entidades financeiras e conceden préstamos ou créditos hipotecarios, así como as que prestan servizos de intermediación para a contratación deses préstamos ou créditos, terán que inscribirse nun Rexistro Estatal sen prexuízo dos rexistros que puidesen establecerse nas comunidades autónomas.

O real decreto tamén establece o importe mínimo do seguro de responsabilidade ou aval bancario que, con carácter previo á súa inscrición no Rexistro, deberán contratar estas empresas para cubrir as responsabilidades en que puidesen incorrer fronte aos consumidores por prexuízos derivados da realización dos seus servizos. O importe mínimo deste seguro ou aval será de 300.000 euros para o primeiro ano de actividade e deberá multiplicarse polo número de establecementos nos que a empresa desenvolver a súa actividade.

O obxectivo destas medidas é garantir “un alto nivel de protección dos consumidores e usuarios, e asegurar a transparencia e a leal competencia dunhas empresas que adquiriron un rápido desenvolvemento no marco financeiro e que, ao non tratarse de entidades de crédito, non están sometidas á supervisión do Banco de España”, explicou o Executivo central.

O Rexistro Estatal terá carácter público, xestionarao o Instituto Nacional do Consumo, organismo dependente do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, e será accesible a través da páxina web do propio Instituto, que incorporará os criterios de accesibilidade para persoas con discapacidade e de idade avanzada. Ademais, nutrirase da información que lle fornezan as comunidades autónomas e dos datos da inscrición obrigatoria das empresas que desenvolvan as súas actividades en territorio español e estean domiciliadas fose de España, e tamén daquelas cuxo domicilio social estea situado nunha autonomía que optase por non crear o seu propio rexistro autonómico. Estas últimas empresas terán que inscribirse provisionalmente no prazo de tres meses a partir da constitución do Rexistro Estatal, sen prexuízo de que este transfira os datos ao rexistro autonómico cando este se constitúa.

O novo rexistro tamén avaliará ou controlará o contido dos folletos informativos e demais documentación que se lle remita para a súa inscrición. Dará publicidade á información sobre prezos, tarifas e gastos repercutibles que teñen que proporcionar as empresas. Entre as súas funcións inclúese a expedición de certificacións acreditativas das empresas inscritas e do número que corresponda á firma no Rexistro Estatal, e elaborará de forma periódica, polo menos con carácter anual, unha relación actualizada das compañías inscritas.