Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que facer si a vivenda ten menos metros que os contratados

O recomendable é solicitar un informe pericial
Por EROSKI Consumer 28 de Xaneiro de 2004

Para que o inmoble adquirido quede definido de forma concreta no proceso de compra é primordial una descrición detallada de devandita vivenda. Por iso, han de citarse no contrato certos elementos fundamentais que describan obxectivamente o ben obxecto da transacción, como, por exemplo, a súa localización, o número de leira rexistral, número fixo catastral, superficie en metros cadrados, etc.

En ocasións a compra realízase sobre plano, normalmente cando se trata de vivendas de nova construción, nese caso non pode visualizarse a realidade física da vivenda adquirida: a compra realízase en virtude duns planos que proporciona o promotor. Especialmente neste caso convén que no contrato privado de compravenda reflíctanse non só metros cadrados de superficie construídos, senón tamén os útiles. É dicir, cantos máis datos identifiquen a propiedade, de mellor forma controlarase o cumprimento do promotor na súa obrigación de entregar o elemento comprometido.

En moitos contratos de compravenda o comprador consente aos promotores a realizar modificacións no proxecto, a condición de que sexan autorizados polos técnicos directores da execución (arquitectos, aparelladores, etc.). Agora ben, ditas modificacións poden ser lóxicas se así son esixidas por un reformulo do proxecto. Pero, se o mesmo implica una modificación substancial das condicións nas que se adquiriu a vivenda, pode supor un incumprimento por parte do promotor do contrato de compra subscrito.

No caso de que se contratou una vivenda de 90 metros cadrados e se entrege una de 75 metros cadrados. Resulta obvio que dita vivenda xa non se pode acomodar ás necesidades primeiras, nese caso, pódese optar ou por resolver o contrato, solicitando a devolución das cantidades entregadas con antelación, máis o danos e prexuízos ocasionados, ou pola entrega da vivenda, máis una indemnización polos danos irrogados polos metros cadrados que se entreguen de menos.

Ás veces, non se poderá optar pola resolución do contrato, pero si por unha indemnización, cando por exemplo o trasteiro ou a praza de garaxe teña menos metros cadrados que os adquiridos, ou o baño, aseo, salón ou habitacións por mor dalgunha columna estraña resulten ser de menor superficie que a contratada. Cando se aprecie fehacientemente devanditas deficiencias, de forma rápida, haberá que comunicar á promotora que a superficie construída é menor que a verdadeiramente adquirida, por iso é polo que resulte fundamental que se constate en contrato detalladamente cales os metros cadrados comprados.

En caso que a diferenza de metros cadrados sexa substancial, ou que a promotora denegue a reclamación, o recomendable é solicitar un informe pericial que acredite que a vivenda posúe menos metros cadrados dos indicados no contrato de adquisición. Así queda constituída a proba paira os supostos en que a reclamación alcance a sede xudicial ou os tribunais arbitrais de consumo.