Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Renda básica de emancipación

A Renda Básica de Emancipación axuda aos mozos a sufragar os gastos do aluguer dunha vivenda, paga o custo de aval e concede préstamos paira facer fronte á fianza
Por Elena V. Izquierdo 1 de Xaneiro de 2008

A partir de hoxe os mozos téñeno máis fácil paira independizarse dos seus pais. Polo menos, este é o obxectivo que persegue a Renda Básica de Emancipación, una prestación dirixida a mozas de entre 22 e 30 anos, que recibirán 210 euros mensuais paira axudar a sufragar os gastos que lles supón o aluguer. Paira acceder a esta prestación os solicitantes, que serán titulares do contrato de arrendamento da vivenda na que residan habitualmente, han de ter una fonte regular de ingresos inferior aos 22.000 euros brutos anuais. O Estado achegará, ademais, 120 euros paira pagar o custo dos trámites do aval e concederá un préstamo de 600 euros sen intereses paira facer fronte á fianza. Esta medida, en vigor desde hoxe, é compatible coas deducións por aluguer.

Axudas directas

Axudas directasO incremento dos prezos da vivenda durante a última década provocou que os mozos de España teñan graves dificultades á hora de acceder a un piso, xa sexa en aluguer ou en propiedade. Os españois son os que rexistran, con respecto ao resto dos cidadáns europeos, una idade máis tardía á hora de emanciparse. Por este motivo, o Ministerio de Vivenda puxo en marcha un paquete integral de medidas que faciliten a posibilidade de acceder a unha casa e promovan una emancipación máis temperá, así como crear un equilibrio entre o mercado da vivenda en propiedade e o alugado, xa que este último só representa o 11% do total do parque de vivendas. Entre estas iniciativas destaca a Renda Básica de Emancipación. Trátase dun conxunto de axudas directas do Estado destinadas ao apoio económico paira o pago do aluguer que constitúe o domicilio habitual do beneficiario e que se concreta en tres tipos de axudas:

 • O mozo recibirá una renda mensual de até 210 euros que lle facilitará o pago dos gastos relacionados co aluguer da vivenda. Percibirase por meses completos desde o mes seguinte á solicitude e durante un período máximo de catro anos, sexan ou non consecutivos.
 • Se paira poder acceder ao arrendamento da vivenda necesita un aval, o interesado contará con 120 euros paira sufragar os gastos da súa tramitación.
 • O Ministerio de Vivenda pon a disposición do novo un préstamo sen intereses de 600 euros paira poder facer fronte á fianza. Esta é a única cantidade que hai que devolver. Farase cando se extinga a fianza, ao finalizar o último dos contratos de arrendamento sucesivos formalizados no prazo dos catro anos que, como máximo, pode durar a axuda ou cando se deixen de reunir os requisitos necesarios paira optar á renda.

Estas axudas poden chegar a supor un aforro de 2.520 euros ao ano no aluguer, o cal ascende a 10.080 euros durante os catro anos que dura a prestación. O primeiro mes de arrendamento adoita ser o máis custoso pois ao pago da mensualidade adóitase unir o desembolso dunha fianza e a tramitación do aval, que nalgúns casos é necesario. O aforro do primeiro mes pode ascender a 930 euros se se suma a fianza (600 euros), a tramitación do aval (120 euros) e a renda mensual (210 euros).

A axuda pode supor un aforro no aluguer de 2.520 euros anuais, o que ascende a 10.080 euros durante os catro anos que dura a prestación

O mozo poderá gozar desta prestación un máximo de catro anos que non teñen por que ser consecutivos, xa que a axuda pódese fraccionar. O beneficiario pode optar, por exemplo, por percibir a renda durante dous anos, deixar de cobrala e, cando volva necesitala, se segue cumprindo cos requisitos, recibir de novo a prestación durante os dous anos restantes.

Os beneficiarios

Os beneficiariosPaira poder recibir a renda básica de emancipación hai que cumprir una serie de requisitos:

 • Ter una idade comprendida entre os 22 e os 30 anos. (A axuda déixase de percibir o mes no que se cumpren os 30 anos).
 • Se hai máis dun titular no contrato de aluguer, a contía da axuda paira cada un será o resultado de dividir 210 euros entre o número de asinantes

  O mozo ha de ser titular do contrato de arrendamento da vivenda na que resida de forma habitual e permanente ou, polo menos, ser un dos asinantes. No caso de que haxa máis dun titular no contrato de aluguer, a contía da axuda á que cada un teña dereito será o resultado de dividir 210 euros entre o número total de titulares. Por exemplo, no caso de que tres amigos compartan piso e o tres asinen o contrato e cumpran os requisitos, cada un deles recibirá 70 euros.
 • O solicitante debe ter una fonte regular de ingresos que lle reporte como máximo 22.000 euros brutos anuais. Isto inclúe aos traballadores por conta propia ou allea, aos bolseiros de investigación e aos mozos que perciban una prestación social pública de carácter periódico -pode ser contributiva ou asistencial, é dicir, que se inclúen prestacións por desemprego ou discapacidade-.
 • O interesado ha de acreditar una vida laboral de, polo menos, seis meses de antigüidade, inmediatamente anterior ao momento da solicitude ou una duración prevista da fonte de ingresos de seis meses. Se o mozo estivo traballando o semestre anterior á solicitude, pódese comprobar directamente na Seguridade Social. No caso de que queira xustificar que vai traballar os próximos meses, ha de presentar una copia do contrato de traballo.
 • O solicitante debe ter a nacionalidade española ou a dalgún dos estados membros da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo -formado polos 27 países da UE máis Islandia, Noruega e Liechtenstein-. Tamén poden acceder á renda de emancipación os mozos que, sen cumprir este requisito de nacionalidade, acrediten ter residencia legal e permanente en España. Terán que xustificalo coa autorización de residencia permanente que se concede ás persoas que viviron de forma continuada en territorio español durante cinco anos.

Aínda que cumpran todos estes requisitos, hai una serie de mozas que non poderán acceder á concesión de axudas:

 • Aqueles que teñan parentesco de primeiro ou segundo grao -xa sexa de consanguineidad ou afinidade- co arrendador.
 • Os mozos que xa teñan una vivenda en propiedade, a non ser que acrediten que non dispoñen do seu uso e goce, ou que esta vivenda teña un valor catastral que non exceda o 60% do prezo máximo dunha vivenda protexida de prezo xeral. Paira calcular o prezo, quen se atope nesta situación, deberá pedir a información no departamento de Vivenda da Comunidade autónoma na que estea situada a residencia.
 • As persoas que sexan titulares dun patrimonio superior a 108.182’18 euros.

Ademais dos requisitos persoais básicos que ha de cumprir o mozo, existen una serie de esixencias específicas:

 • A domiciliación bancaria desta axuda farase nunha das entidades de crédito que colaboren co Ministerio de Vivenda. -Estas entidades serán seleccionadas previa convocatoria cos principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación, e poderán acudir tanto entidades públicas como privadas-.
 • O número de conta desde o que se paga o aluguer tamén terá que estar domiciliado nun banco ou caixa de aforros que colabore co Ministerio. A listaxe atópase na páxina web do Ministerio de Vivenda.
 • Estar ao corrente do pago periódico do aluguer do piso co que se quere acceder á prestación.
 • Cumprir as obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.

Concesión da axuda

Á hora de facer a solicitude hai que entregar o formulario debidamente cumprimentado e una fotocopia do contrato de aluguer. Posteriormente, requiriranse os documentos que acrediten que o incluído no formulario é certo, aínda que nalgunhas comunidades poden pedir que o interesado presente, xunto ao impreso, outra documentación que demostre que cumpre algún requisito esixido.

O órgano competente da comunidade autónoma onde se sitúe a vivenda comprobará que se cumpren todos os requisitos necesarios paira percibir a Renda de Emancipación e comunicarao no prazo de dous meses. Se a solicitude preséntase en xaneiro e non se concede até marzo, o beneficiario terá dereito a recibir a axuda correspondente ao mes de febreiro en diante. Nos convenios de colaboración paira a xestión conxunta desas axudas establécese que será a comunidade autónoma quen tramite as solicitudes e recoñeza o dereito a recibir a prestación. O Ministerio de Vivenda, pola súa banda, será quen abone directamente as axudas aos beneficiarios.

Aos mozos que aínda non teñan o piso alugado, concederáselle a axuda provisionalmente e, desde ese momento, terán tres meses paira formalizar un contrato

A comunidade autónoma notificará a resolución ao interesado e, simultaneamente, comunicará ao Ministerio de Vivenda, a través dun sistema automatizado, o dereito do mozo a percibir a renda. Una vez que se comprobe que o solicitante realizou a transferencia do pago do aluguer mensual ao propietario, ingresarase ao mozo na súa conta bancaria o importe da prestación. A conta ha de pertencer a unha das entidades colaboradoras para que mensualmente póidase comprobar que se realiza o pago puntual do aluguer. Este farase por medio de transferencia bancaria soamente desde esa conta nun único pago cada mes, con independencia do número de titulares por contrato. O importe mensual deberá ser fixo e restrinxido só á mensualidade (sen incluír outros conceptos como gastos de servizo ou outros que, en todo caso, deberán facerse de maneira independente). O pago realizarase mediante unha orde permanente de transferencia ou orde de transferencia periódica, asinada por todos os inquilinos, que executa o pago periodicamente e evita así esquecementos ou atrasos.

O mozo que queira acceder a renda e aínda non teña o piso alugado sinalarao na solicitude. Se se comproba que cumpre con todos os requisitos, concederáselle provisionalmente e terá, desde ese momento, tres meses paira formalizar o contrato de aluguer. Presentará entón una nova solicitude e a comunidade autónoma comprobará os datos e comunicará o recoñecemento definitivo da renda. Inmediatamente, o Ministerio de Vivenda ingresará a axuda na conta bancaria do solicitante, desde o mes en que se presente o contrato de aluguer.

Compatibilidades e incompatibilidades

A Renda Básica de Emancipación é compatible coa aplicación das deducións que se poidan establecer a favor dos inquilinos na lexislación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. A partir da declaración da renda de 2008, que se presenta en 2009, poderase deducir o até o 10’05% do que se pague polo aluguer da vivenda, sempre que se teña uns ingresos anuais por baixo dos 24.000 euros netos. Está previsto que a entrada en vigor desta medida beneficie no seu primeiro ano a máis de 700.000 familias. A Renda de Emancipación tamén é compatible coas subvencións ou beneficios fiscais que establezan as comunidades autónomas.

Un mozo que reciba a prestación mensual de 210 euros non poderá gozar simultaneamente das axudas ao inquilino financiadas en virtude do Plan Estatal de Vivenda 2005-2008. Tampouco poderán acollerse á prestación os arrendatarios cuxo domicilio habitual estea sometido a algún réxime de protección pública que estableza límites á súa renda máxima en aluguer.

Como se trata dunha medida de carácter conxuntural, o seu mantemento está supeditado á valoración periódica da súa eficacia paira lograr os obxectivos paira os que foi concibida. Por este motivo, antes do 31 de decembro de cada ano, o Ministerio de Vivenda presentará un informe de seguimento e avaliación ante a Comisión Delegada do Goberno paira Asuntos Económicos. No prazo máximo de catro anos, transcorridos desde a entrada en vigor do Real Decreto que regula a Renda Básica de Emancipación, é dicir, desde o día 1 de xaneiro de 2008, o Ministerio de Vivenda elevará ao Consello de Ministros un informe de seguimento e avaliación dos resultados da súa aplicación propondo o seu mantemento, modificación ou derrogación.