Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguro para comunidades de propietarios

A pesar de que a lexislación non obriga ás comunidades de propietarios a subscribir un seguro que cubra as incidencias ou accidentes que poidan xurdir, é conveniente contratalo para asegurar desta forma a tranquilidade dos propietarios
Por EROSKI Consumer 7 de Febreiro de 2006

Cando compramos unha vivenda nun edificio adquirimos tanto dereitos como obrigacións sobre a mesma. Convertémonos en copropietarios das zonas comúns do inmoble, polo que estamos na obrigación de velar polo correcto mantemento do edificio e de evitar a deterioración da construción. Como consecuencia disto debemos facer un uso responsable das instalacións cumprindo as normas para a seguridade e mantemento de todos os servizos do propio edificio.

A diario unha comunidade de veciños está exposta a múltiples eventualidades e no caso de que alguén senta prexudicado por unha delas está no dereito de reclamarlle as pertinentes indemnizacións. Por conseguinte, da responsabilidade civil en que incorra unha comunidade de propietarios deben responder todos os veciños pola parte que lles corresponda en función da súa cota de participación.

Outra opción pola que poden decantarse os propietarios é contratar un seguro conxunto deseñado para toda a comunidade que cubra de maneira global as responsabilidades, incidencias e accidentes que poidan xurdir e afecten tanto o continente como ao contido do inmoble definido como zona común.

Para subscribir un seguro deste tipo sería suficiente co acordo maioritario dos veciños. Así a Lei de Propiedade Horizontal, na que atopan a súa regulación as comunidades de propietarios, alude á figura do seguro sempre de forma voluntaria. Na devandita lei concrétase que con cargo á dotación do fondo de reserva pode ser subscrito un contrato de seguro ou ben celebrar un contrato de mantemento permanente do inmoble e as súas instalacións xerais.

Esta mención na lei é significativa dunha tenencia crecente ao recoñecemento da eficacia preventiva e clima de seguridade propiciado polo seguro, xa que cando a seguridade e tranquilidade de todos están garantidas é máis factible a convivencia.

Cada comunidade é diferente e por ese motivo antes de contratar o seguro a entidade aseguradora debe estudar o inmoble minuciosamente e deseñar o máis adecuado ás necesidades do edificio e dos seus veciños. No entanto é conveniente que o edificio estea asegurado como mínimo contra o risco de incendio e danos a terceiros.

Estes seguros denominados multirrisco garanten a máxima protección en calquera momento, xa que posúen un servizo de asistencia telefónica as 24 horas do día para aclarar dúbidas relacionadas co seguro, ademais dun servizo permanente de reparación con profesionais cualificados.

Aínda que cada compañía de seguros pode ofrecer coberturas e prestacións distintas, existen unha serie de garantía básicas que adoitan ser comúns a todas. Normalmente son a cobertura de danos materiais onde se inclúe o incendio, a explosión, danos por auga, por fume, rotura de cristais, espellos, etc., os danos estéticos, a cobertura de roubo, de responsabilidade civil, defensa xurídica e unha serie de prestacións especiais que comprende a inhabilitación do edificio, os gastos de extinción dun sinistro, salvamento e rebo.

É importante coñecer ben todas as coberturas do seguro para poder reclamar no caso de que teña lugar un sinistro. Ademais, antes de contratar a póliza para o seu fogar é aconsellable empezar por revisar o seguro da comunidade de propietarios, posto que se este é bastante completo unicamente sería necesario contratar unha póliza individual que complete a cobertura e mesmo poida que non necesite asegurar o continente.