Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xunta de propietarios: impugnar un acordo

A Lei de Propiedade Horizontal prevé como se debe formalizar a impugnación, en que casos ten cabida e cal é o prazo
Por José Pérez Grijelmo 21 de Maio de 2007

Na maioría das ocasións os acordos que se impugnan teñen que ver coa aprobación de obras que implican derramas ou novos gastos, ben porque se discuta o carácter necesario de tales obras ou porque non se está de acordo co proxecto para acometelas ou co seu importe. Por exemplo, un acordo que sinale que unha lonxa debe pagar os gastos de instalación do ascensor, cando nos estatutos reflíctese claramente que os locais estarán exentos do pago dos gastos de portal, escaleiras e ascensor, será un acordo contrario aos estatutos. Doutra banda, só poden impugnar acordos os propietarios (que estean ao corrente no pago) que votaron en contra na Xunta ou deixaron constancia das súas reticencias polo acordo adoptado, os ausentes e quen indebidamente fosen privados do seu dereito de voto.

Img propietariosImagen: Carl Dwyer

Todos sabemos que a convivencia diaria nunha comunidade de veciños moitas veces pode ser complicada, sobre todo nas grandes cidades e, polo tanto, nos grandes edificios onde o número de vivendas, locais e garaxes é tan amplo que as xuntas de propietarios celébranse en salóns de actos e a toma de decisións tórnase complicada.

Como froito deste tipo de situacións complicadas ou simplemente do desencontro entre opinións de diferentes propietarios, pode suceder que un veciño considere que os acordos que se adoptaron pola comunidade deberían ser impugnados. Precisamente por iso, a vixente Lei de Propiedade Horizontal prevé no seu artigo 18 como se debe formalizar esta impugnación, en que casos ten cabida e cal é o prazo de exercicio desta acción.

O citado artigo sinala no seu punto primeiro que os acordos da xunta de propietarios serán impugnables ante os tribunais, de conformidade co establecido na lexislación procesual xeneral, nos seguintes supostos:

  • A.- Cando sexan contrarios á Lei ou aos estatutos da comunidade de propietarios.
  • B.- Cando resulten gravemente lesivos para os intereses da propia comunidade en beneficio dun ou varios propietarios.
  • C.- Cando supoñan un grave prexuízo para algún propietario que non teña obrigación xurídica de soportalo ou se adoptaron con abuso de dereito.

Así, un acordo no que se recolla que unha lonxa debe pagar os gastos de instalación do ascensor, cando nos estatutos reflíctese claramente que os locais estarán exentos do pago dos gastos de portal, escaleiras e ascensor, será un acordo contrario aos estatutos e atopariámonos/atopariámosnos no caso da letra A de o apartado 1º do artigo 18 que vimos explicando.

O prazo para impugnar os acordos será de tres meses a contar desde que se adoptou o acordo pola Xunta de Propietarios

Na maioría das ocasións os acordos que se impugnan por parte dos propietarios teñen que ver coa aprobación de obras que implican derramas ou novos gastos, ben porque se discuta a necesidade ou non de tales obras ou porque non se estea de acordo co proxecto para acometelas ou co seu importe. Aínda así, como se viu polo texto da lei, as posibilidades de impugnación son amplas, a condición de que encaixen nos casos sinalados (acordos contrarios á lei, aos estatutos, aos intereses dun propietario, etc.).

Tras expor en que casos considérase impugnable un acordo da comunidade de propietarios, o artigo 18 da Lei de Propiedade Horizontal di quen son as persoas que poden impugnar estes acordos: os propietarios que salvasen o seu voto na Xunta (é dicir, os que votaron de forma negativa ou deixaron constancia das súas reticencias polo acordo adoptado), os ausentes por calquera causa e os que indebidamente fosen privados do seu dereito de voto.

Primeiro pagar as cotas, logo impugnar

O apartado 2 do artigo 18 especifica, ademais, que para impugnar os acordos da xunta o propietario que desexe facelo deberá estar ao corrente no pago da totalidade das débedas vencidas coa comunidade. Tras esta regra xeral, fai unha excepción para sinalar que non será obrigatorio o pago das débedas cando o que se pretenda sexa a impugnación dos acordos da Xunta relativos ao establecemento ou alteración das cotas de participación dos propietarios nos gastos da comunidade.

O prazo para impugnar os acordos será de tres meses a contar desde que se adoptou o acordo pola Xunta de Propietarios, salvo que se trate de actos contrarios á Lei ou aos estatutos, nese caso devandito prazo esténdese a un ano. Hai que ter en conta que para os propietarios ausentes devandito prazo computarase a partir da comunicación do acordo.